Choose another country/region to access content for your location.
FÖRETAGSPROFIL

Hållbarhet på Meyer Burger

Vår vision är att möjliggöra en hållbarare och tillgängligare energiproduktion för framtiden.

Driva hållbar innovation

Genom att förvandla vår företagsmodell från tillverkning av anläggningar för fotovoltaik (FV) till integrerad tillverkning av solceller och solpaneler har vi gjort hållbarhet till högsta prioritet.

Vårt mål är att bli det världsledande FV-företaget. Hållbarhet ska vara en integrerad beståndsdel i Meyer Burgers verksamhet. Därför strävar vi efter att alltid använda de hållbaraste lösningarna i hela verksamheten. Den här artikeln berättar om de framsteg vi gjorde under 2020 och visar de höga ambitioner som vi har för en nära framtid.

Med vår innovativa teknik bidrar vi i hög grad till den internationella FV-värdekedjan. Vår vision är att göra en hållbarare och tillgängligare energiproduktion möjlig för framtiden. Vi utvecklar konkreta tekniska lösningar för att tillverka högeffektiva solpaneler som ofta sätter nya branschstandarder.

Samtidigt har vi som mål att göra dessa högpresterande solpaneler tillgängligare för privata hushåll och för industrisektorn och vi har också sett till den ekonomiska lönsamheten. Genom att ständigt förbättra energieffektiviteten har vi minskat våra produktionskostnader och klimatpåverkan så att våra kunder kan uppnå otroligt fördelaktiga totala driftkostnader i FV-industrin.

Meyer Burger CEO Gunter Erfurt

”Vårt mål är inte bara att tillverka världens bästa och hållbaraste solpaneler utan också att vara ett genuint grönt företag och påverka branschen med banbrytande hållbarhetsstandarder och normer."

Gunter Erfurt, CEO

FÖRETAGSPROFIL

På väg mot en avfallsfri produktion

För att kunna ta hänsyn till både miljön och sociala värderingar är det otroligt viktigt för oss att hantera naturliga råvaror med omsorg. Vår vision är att införliva principerna för en cirkulär ekonomi och reducera avfall, miljöförstöring och koldioxidutsläpp till ett minimum genom att återanvända, dela, reparera, förbättra och återvinna material.

Men vi slutar inte där. Vi på Meyer Burger vill ställa om våra affärsmodell enligt ”Cradle to Cradle”-konceptet. Målet är att inte bara begränsa ett företags negativa miljöpåverkan utan att gå ännu längre och efterlämna ett positivt miljöavtryck.

Miljöindikatorer

På Meyer Burger engagerar vi oss för miljöskydd och gör allt vi kan för att bidra till en hållbar verksamhet. Vårt mål är att använda naturliga resurser för att skapa mervärde i samhället. För att göra det säkerställer vi att dessa resurser antingen kan återföras till miljön eller återvinnas för tillverkning.

Meyer Burger åtar sig att minska CO2-utsläppen, begränsa el- och vattenanvändningen och främja återvinningen av avfall. Under 2020 producerades 16 402 MWh el i våra egna FV-anläggningar. År 2020 orsakade vi varken att avloppsvatten hamnade i allmänna vattenresurser eller någon annan typ av miljöförstöring.

Meyer Burger leveranskedja: regionala inköp

Att pålitligt och effektivt kunna köpa in material och varor direkt från tillverkaren är en viktig förutsättning för att snabbt kunna reagera på kundernas efterfrågan. De justeringar av produktion och drift som började genomföras 2020 var en stor utmaning för våra inköp. Av öppenhetsskäl köper vi framför allt varor och tjänster från regionala tillverkare och leverantörer som kompletteras med europeiska och globala källor.

På Meyer Burger klassar vi inköp som regionala när de genomförs inom samma land som produktionsanläggningen ligger i. Mer än 80 procent av alla inköp för vår fabrik i Hohenstein-Ernstthal kommer från lokala leverantörer.

Hög integritet och efterlevnad

Som ett globalt agerande och börsnoterat företag garanterar Meyer Burger att alla medarbetare samt alla produkter och tjänster följer gällande internationella, nationella och lokala lagar, regler och standarder. Pålitlighet, lojalitet och respekt är nyckelorden för alla våra interna och externa interaktioner.

Vår uppförandekod anger huvuddragen av företagets värdegrund och fungerar som riktlinje för god affärssed, efterlevnad, bolagsstyrning, intressentengagemang och främjandet av en stimulerande arbetsmiljö.

Ansvarstagande arbetsgivare

Meyer Burger är ett innovativt och hållbart företag som ser medarbetarnas aktiva delaktighet som en resurs. Vårt mål är att erbjuda en arbetsplats som motiverar medarbetarna att göra sitt bästa och tillsammans driva företaget framåt. Vi välkomnar våra medarbetare att aktivt och konstruktivt delta i alla företagets beslutsprocesser.

På Meyer Burger ser vi personalstyrkans mångfald som en av våra viktigaste tillgångar eftersom den återspeglar mångfalden bland våra kunder och intressenter. Vi respekterar alla medarbetares privatsfär och personliga integritet – alla medarbetare behandlas rättvist och jämlikt.

I enlighet med FN:s hållbarhetsmål ”God hälsa och välbefinnande” är det av största betydelse för oss på Meyer Burger att garantera en säker arbetsmiljö och säkerställa alla medarbetares hälsa.

Eftersom vi fäster största värde vid att uppfylla aktuella säkerhetsföreskrifter följer vi de lokala arbetsmiljö- och säkerhetsriktlinjerna där vi är aktiva. Under 2020 vidtog vi ytterligare säkerhetsåtgärder för att minimera hälsoriskerna i samband med covid-19. Det konsekventa genomförandet av arbetsmiljö- och säkerhetsåtgärder under 2020 bidrog till att ytterligare sänka sjukfrånvaron och antalet sjukfrånvarodagar på grund av olycka. Skadefrekvensen för 2020 slutade på 1,53 %.

INSTÄLLNINGAR FÖR COOKIES

Vi använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på bästa möjliga sätt och för att förbättra vår kommunikation med dig. Vi tar hänsyn till ditt val och använder endast de uppgifter för vilka du ger oss ditt samtycke.

Dessa cookies hjälper till att göra vår webbplats användbar genom att möjliggöra grundläggande funktioner som sidnavigering och tillgång till säkra områden. Vår webbplats kan inte fungera korrekt utan dessa cookies.

Dessa cookies hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med vår webbplats genom att samla in anonym information. Med denna information kan vi kontinuerligt förbättra vårt erbjudande.

Dessa cookies används för att följa besökare på webbplatser. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilda användaren och därför mer värdefulla för utgivare och tredjepartsannonsörer.