Choose another country/region to access content for your location.
Firmenprofil

Zrównoważony rozwój w firmie Meyer Burger

Naszą przyszłościową wizją jest umożliwienie bardziej ekologicznej i łatwiej dostępnej produkcji energii.

Meyer Burger CEO Gunter Erfurt

„Naszym celem jest nie tylko produkowanie najlepszych i najbardziej ekologicznych modułów solarnych na świecie, lecz także bycie prawdziwie zieloną firmą oraz wpływanie na branżę poprzez tworzenie przełomowych standardów i wzorców zrównoważonego rozwoju”.

Gunter Erfurt, dyrektor generalny

Wskaźniki środowiskowe

Firma Meyer Burger jest zaangażowana w ochronę środowiska i dokłada wszelkich starań, aby prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Naszym celem jest rozsądne wykorzystywanie zasobów naturalnych do tworzenia wartości dodanej dla społeczeństwa. Zapewniamy przy tym powrót tych zasobów do środowiska lub ich recykling na potrzeby dalszej produkcji.

Meyer Burger zobowiązuje się do redukcji emisji CO2, ograniczenia zużycia energii i wody oraz promowania recyklingu odpadów. W roku 2020 za pomocą własnych instalacji fotowoltaicznych wytworzyliśmy 16 402 MWh energii elektrycznej. W roku 2020 nie odprowadziliśmy do wód publicznych żadnych ścieków i nie spowodowaliśmy innych zanieczyszczeń środowiska.

Łańcuch dostaw Meyer Burger – lokalne zaopatrzenie

Niezawodne i efektywne zaopatrzenie w materiały i towary bezpośrednio u producenta jest istotnym warunkiem możliwości szybkiego reagowania na popyt ze strony klientów. Począwszy od 2020 roku ogromnym wyzwaniem dla zaopatrzenia są konieczne modyfikacje w produkcji i działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. W trosce o transparentność pozyskujemy towary i usługi głównie od producentów i dostawców lokalnych oraz uzupełniamy je ze źródeł europejskich i globalnych.

Firma Meyer Burger definiuje zaopatrzenie jako lokalne, jeżeli odbywa się ono w kraju, w którym znajduje się zakład produkcyjny. W Hohenstein-Ernstthal ponad 80 procent wolumenu zakupów dokonano od lokalnych dostawców.

Najwyższa uczciwość i zgodność z przepisami prawa

Jako firma działająca globalnie i notowana na giełdzie, Meyer Burger zapewnia, że działania wszystkich pracowników, a także wszystkie produkty i usługi są w pełni zgodne z obowiązującym prawem międzynarodowym, krajowym i lokalnym oraz regulacjami i normami. Rzetelność, lojalność i szacunek to kluczowe wartości firmy Meyer Burger we wszystkich interakcjach wewnątrz firmy i poza nią.

Kodeks postępowania firmy Meyer Burger określa podstawowe wartości przedsiębiorstwa i podaje wytyczne w zakresie etyki biznesowej, zgodności z przepisami, ładu korporacyjnego, zaangażowania interesariuszy i rozwoju inspirującego środowiska pracy.

Odpowiedzialny pracodawca

Jako firma innowacyjna i działająca zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, Meyer Burger wyznaje zasadę aktywnej partycypacji pracowników. Naszym celem jest tworzenie takiego środowiska pracy, które będzie motywowało naszych pracowników do dawania z siebie tego, co najlepsze oraz wspólnego działania na rzecz rozwoju naszej firmy. Cieszy nas aktywny i konstruktywny udział pracowników we wszystkich procesach decyzyjnych w przedsiębiorstwie.

Meyer Burger postrzega różnorodność załogi przedsiębiorstwa jako jedno z najważniejszych dóbr, które odzwierciedla zróżnicowanie klientów i innych interesariuszy. Meyer Burger szanuje prywatność i integralność osobistą pracowników – wszyscy pracownicy są traktowani sprawiedliwie i równo.

Zgodnie z celem zrównoważonego rozwoju ONZ „Zdrowie i dobre samopoczucie” zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy i zdrowia wszystkim pracownikom ma dla firmy Meyer Burger pierwszorzędne znaczenie.

Przykładamy najwyższą wagę do przestrzegania aktualnych przepisów bezpieczeństwa, a we wszystkich naszych zakładach przestrzegamy lokalnych regulacji w zakresie bezpieczeństwa pracy. W 2020 roku podjęliśmy dodatkowe środki bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko zdrowotne związane z rozprzestrzenianiem się Covid-19. Konsekwentne wdrażanie środków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w 2020 roku przyczyniło się do dalszego obniżenia wskaźnika zachorowań i dni absencji wskutek wypadków przy pracy. Tym samym wskaźnik urazów w 2020 roku wyniósł 1,53 procenta.