Choose another country/region to access content for your location.

Warunki korzystania

Dostęp do strony internetowej Meyer Burger Group i korzystanie z niej regulują poniższe Warunki Korzystania. Wchodząc na tę stronę internetową wyrażasz zgodę na poniższe Warunki Korzystania i akceptujesz je bez ograniczeń.

Wykorzystanie informacji

Informacje zawarte na tej stronie zostały udostępnione przez Meyer Burger w ogólnych celach informacyjnych. Meyer Burger dokłada starań, aby informacje te były poprawne i kompletne. Firma w żaden sposób nie gwarantuje jednak poprawności, prawidłowości ani kompletności tych informacji. Pobieranie, kopiowanie lub drukowanie informacji są dozwolone wyłącznie do użytku osobistego. Reprodukowanie, publikowanie lub rozpowszechnianie treści tej strony internetowej w formie elektronicznej lub pisemnej, a także wykorzystywanie tych treści w celach komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Meyer Burger. 

Niedozwolone jest wykorzystywanie przez osoby trzecie opublikowanych w nocie prawnej lub w ramach podobnych informacji danych kontaktowych, takich jak adresy pocztowe, numery telefonów i faksów oraz adresy e-mail, do wysyłania niezamówionych wyraźnie informacji. Zastrzegamy sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko takiemu wykorzystaniu powyższych danych, a w szczególności przeciwko wysyłaniu tzw. spamu.

Prawa do znaków towarowych i prawa autorskie

Wszelkie prawa, tytuły i roszczenia (łącznie z prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami oraz innymi prawami własności intelektualnej i pozostałymi) do wszystkich informacji i treści (łącznie z tekstem, danymi, grafiką i logo) na stronie internetowej Meyer Burger pozostają w posiadaniu Meyer Burger lub odpowiedniego właściciela praw.

Znaki praw autorskich i inne znaki chronione prawem autorskim lub znaki towarowe należy umieszczać we wszystkich pobieranych informacjach. Prawa autorskie © do wszystkich treści na każdej stronie tej witryny należą do Meyer Burger lub innego wskazanego źródła (jeśli dotyczy).

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej

Meyer Burger dokłada starań, aby wszystkie informacje były poprawne i aktualne. W informacjach tych mogą jednak niekiedy występować nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Meyer Burger zastrzega sobie prawo do zmiany informacji i produktów opisanych na tej stronie internetowej w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Meyer Burger w żaden sposób nie gwarantuje poprawności, prawidłowości ani kompletności tych informacji. W szczególności firma Meyer Burger nie odpowiada za jakiekolwiek błędy merytoryczne ani braki w informacjach na tej stronie internetowej.

NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA ORAZ DOKUMENTY NA NIEJ UMIESZCZONE MOGĄ ZAWIERAĆ STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI FIRMY MEYER BURGER. TEGO TYPU STWIERDZENIA MOGĄ ZAWIERAĆ SŁOWA TAKIE JAK „UWAŻA”, „SZACUJE”, „SPODZIEWA SIĘ” LUB PODOBNE SFORMUŁOWANIA DOTYCZĄCE POTENCJAŁU NOWYCH PROJEKTÓW, PRODUKTÓW LUB PRZYSZŁYCH PRZYCHODÓW, A TAKŻE OMÓWIENIA STRATEGII, PLANÓW ALBO ZAMIARÓW. SZEREG CZYNNIKÓW MOŻE SPOWODOWAĆ, ŻE RZECZYWISTE ZDARZENIA, W TYM FAKTYCZNY STAN MAJĄTKOWY, SYTUACJA DOCHODOWA I FINANSOWA FIRMY, BĘDĄ SIĘ ISTOTNIE RÓŻNIĆ OD PRZEWIDYWANYCH. MEYER BURGER NIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO AKTUALIZACJI JAKICHKOLWIEK STWIERDZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYSZŁOŚCI ZAWARTYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STRONACH LUB W DOKUMENTACH ZAMIESZCZONYCH NA NINIEJSZEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ W WYNIKU POJAWIENIA SIĘ NOWYCH INFORMACJI, WYSTĄPIENIA PRZYSZŁYCH WYDARZEŃ ANI Z INNYCH PRZYCZYN.

Meyer Burger nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, pośrednie czy następcze szkody, które mogą wyniknąć z dostępu, użytkowania lub niemożności użytkowania tej strony internetowej albo powstać w wyniku nieprawidłowości bądź niekompletności treści tej strony. Firma Meyer Burger nie przyjmuje również odpowiedzialności i nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą uszkodzić Twój sprzęt komputerowy lub inną własność w następstwie korzystania z tej strony internetowej lub informacji na niej zawartych, o ile nie zostanie udowodnione, że firma Meyer Burger działała celowo lub dopuściła się rażącego zaniedbania. Meyer Burger zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia tej strony internetowej bez uprzedzenia i bez ponoszenia odpowiedzialności.

Ta strona internetowa nie zawiera żadnych ofert ani rekomendacji kupna lub handlu papierami wartościowymi firmy Meyer Burger ani innych spółek giełdowych wymienionych na tej stronie.

Informacje nam przekazywane

Żadne przekazy komunikacyjne ani materiały przesyłane na naszą stronę internetową za pośrednictwem poczty elektronicznej albo w inny sposób, w tym dane, pytania, komentarze, sugestie lub podobne, nie będą przez nas traktowane jako poufne i tajne. Powyższe nie obejmuje informacji wymienionych w naszej Polityce Prywatności. Wszystko, co nam wysyłasz, staje się własnością firmy Meyer Burger i może być użyte w dowolnym celu, włączając reprodukcję, upublicznianie, przekazywanie, publikację, nadawanie programów informacyjnych lub plakatowanie. Meyer Burger może swobodnie, bez wypłacania Ci odszkodowania, wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w komunikacji przesłanej przez Ciebie na tę stronę internetową.

Dostępność produktów

Wszystkie oferty dotyczące produktów Meyer Burger są niewiążące i niezobowiązujące. Meyer Burger wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia lub czasowego bądź stałego wstrzymania oferty w całości albo w części bez wcześniejszego powiadomienia.

Nasza strona internetowa zawiera informacje o produktach i usługach, które mogą nie być dostępne we wszystkich regionach świata. Opis produktu lub usługi nie stanowi gwarancji, że wymieniony produkt lub usługa są dostępne w Twoim miejscu zamieszkania/siedziby. Żadnego ze stwierdzeń zawartych na tej stronie nie należy interpretować jako promocji lub reklamy produktów, których sprzedaż w niektórych krajach może być prawnie niedozwolona.

Odsyłacze

Niektóre linki na tej stronie internetowej mogą odsyłać do innych stron internetowych, które są zarządzane przez podmioty trzecie i których treści firma Meyer Burger nie kontroluje. Meyer Burger nie ponosi żadnej odpowiedzialności za strony internetowe podmiotów trzecich.

Wszelkie odniesienia do zewnętrznych dostawców oraz innych firm służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy ich interpretować jako rekomendacji ze strony Meyer Burger.

Firma Meyer Burger nie dokonuje weryfikacji żadnych stron internetowych podmiotów trzecich, które linkują do strony internetowej Meyer Burger. Firma Meyer Burger nie jest odpowiedzialna za treść stron internetowych należących do takich podmiotów trzecich ani jakichkolwiek innych stron internetowych, które linkują do strony internetowej Meyer Burger.

Firma Meyer Burger może w dowolnym czasie zaktualizować, zmienić, uzupełnić lub usunąć niniejsze Warunki Korzystania albo zaprzestać ich publikacji, czasowo lub na stałe. Dlatego zaleca się, aby regularnie sprawdzać najnowszą wersję tej strony i Warunków Korzystania, które są wiążące dla użytkownika.