Choose another country/region to access content for your location.

Gebruiksvoorwaarden

Voor de toegang tot en het gebruik van de website van de Meyer Burger Groep gelden de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Door toegang tot deze website verklaart u dat u met de onderstaande gebruiksvoorwaarden instemt en die zonder beperking erkent.

Gebruik van de informatie

De informatie op deze website werd door Meyer Burger voor algemene informatieve doeleinden beschikbaar gesteld. Meyer Burger streeft ernaar dat de informatie foutloos en volledig is. Het bedrijf geeft echter geen garanties over de afwezigheid van fouten of de juistheid of volledigheid van de informatie. Het downloaden, kopiëren of afdrukken van informatie is alleen toegestaan voor eigen persoonlijk gebruik. Voor de reproductie, verdere publicatie of verkoop van de inhoud van deze website in elektronische of schriftelijke vorm resp. het gebruik van de inhoud voor commerciële doeleinden is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Meyer Burger vereist. 

Het gebruik van de contactgegevens zoals vermeld in het colofon of vergelijkbare gegevens zoals postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen door derden voor de toezending van niet uitdrukkelijk gevraagde informatie is verboden. Juridische stappen tegen een dergelijk gebruik, vooral tegen de verzending van zogenaamde spam-mails, worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Merkenrechten en auteursrechten

Alle rechten, titels en aanspraken (inclusief copyrights, merken, patenten en andere rechten op het intellectueel eigendom en overige rechten) op, voor en op basis van alle informatie en inhoud (inclusief alle teksten, gegevens, grafische afbeeldingen en logo’s) op de website van Meyer Burger blijven eigendom van Meyer Burger of de eigenaar van het betreffende recht.

Copyright-tekens en andere auteursrechtelijk beschermde tekens of merken moeten in alle gedownloade informatie worden overgenomen. Het copyright © voor alle inhoud op elke afzonderlijke pagina van deze website berust bij Meyer Burger of bij andere genoemde bronnen (indien toepasbaar).

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Meyer Burger streeft ernaar dat alle informatie juist en actueel is. Desondanks kan informatie soms technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Meyer Burger behoudt zich het recht voor de informatie en op deze website beschreven producten altijd zonder voorafgaande mededeling te wijzigen. Meyer Burger geeft geen garanties over de afwezigheid van fouten of de juistheid of volledigheid van de informatie. Meyer Burger is met name ook niet aansprakelijk voor inhoudelijke fouten of ontbrekende informatie op de website.

DEZE WEBSITE EN DOCUMENTEN OP DEZE WEBSITE KUNNEN TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN OVER MEYER BURGER BEVATTEN. TOT DERGELIJKE UITSPRAKEN KUNNEN WOORDEN BEHOREN ZOALS ‘DENKT’, 'SCHAT IN’, ‘VERWACHT’ OF SOORTGELIJKE FORMULERINGEN MET BETREKKING TOT DE MOGELIJKHEDEN VAN NIEUWE PROJECTEN, PRODUCTEN OF TOEKOMSTIGE OMZET OF DISCUSSIES OVER DE STRATEGIE, PLANNEN OF INTENTIES. VELE VERSCHILLENDE FACTOREN KUNNEN ERTOE LEIDEN DAT DE WERKELIJKE GEBEURTENISSEN, INCLUSIEF DE WERKELIJKE VERMOGENS-, OMZET- EN FINANCIËLE POSITIE VAN DE VENNOOTSCHAP, AANZIENLIJK AFWIJKT VAN DE VOORSPELDE SITUATIE. MEYER BURGER VERPLICHT ER ZICH IN GEEN ENKEL OPZICHT TOE OM TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN, DIE OP AFZONDERLIJKE PAGINA’S OF DOCUMENTEN OP DEZE WEBSITE WORDEN VERMELD, VANWEGE NIEUWE INFORMATIE, TOEKOMSTIGE GEBEURTENISSEN OF ANDERSZINS TE ACTUALISEREN.

Meyer Burger is niet aansprakelijk voor directe, toevallige, indirecte schade of gevolgschade die kan ontstaan door toegang tot of gebruik van deze website, het niet kunnen gebruiken van de website of door fouten in of onvolledigheid van de inhoud van deze website. Meyer Burger is bovendien niet verantwoordelijk en ook niet aansprakelijk voor alle schade of virussen die uw computer of andere eigendommen als gevolg van het gebruik van deze website of informatie daarop kunnen beschadigen, voor zover geen sprake is van aantoonbaar opzettelijk of grof nalatig handelen van Meyer Burger. Meyer Burger behoudt zich het recht voor deze website zonder mededeling vooraf en zonder aansprakelijkheid te wijzigen of te wissen.

Deze website bevat geen aanbiedingen of koopadviezen voor de aankoop van of handel in effecten van Meyer Burger of andere op de beurs genoteerde vennootschappen die op deze website worden vermeld.

Informatie die ons ter beschikking wordt gesteld

Elke communicatie of elk materiaal dat u via e-mail of op andere wijze naar onze website zendt, inclusief gegevens, vragen, commentaar, aanbevelingen e.d. wordt door ons als niet-vertrouwelijk en niet-geheim behandeld. Daarvan uitgezonderd is de informatie die in ons Privacybeleid wordt genoemd. Alles wat u ons toezendt, wordt eigendom van Meyer Burger en kan voor alle doeleinden, zoals reproductie, bekendmaking, verzending, publicatie, nieuwsbericht of plakkaat worden gebruikt. Meyer Burger mag, zonder u schadeloos te moeten stellen, de ideeën, concepten, knowhow of technieken gebruiken die in de communicatie werden vermeld en die u naar de website hebt gestuurd.

Productbeschikbaarheid

Alle aanbiedingen van producten van Meyer Burger zijn vrijblijvend en niet-bindend. Meyer Burger behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aanbieding geheel of gedeeltelijk zonder aparte mededeling te wijzigen, aan te vullen, te wissen of tijdelijk of permanent te stoppen.

Onze website bevat informatie over producten en diensten die eventueel niet in alle regio’s wereldwijd beschikbaar zijn. De beschrijving van een product of dienst is geen garantie dat het genoemde product of de genoemde dienst ook in uw (woon)plaats beschikbaar is. U mag geen enkele uitspraak op deze website begrijpen als promotie of reclame voor producten waarvan de verkoop in bepaalde landen eventueel wettelijk verboden is.

Links

Bepaalde links op deze website kunnen verwijzen naar andere websites die door derden worden beheerd, waarbij Meyer Burger geen controle heeft over de inhoud van de website. Meyer Burger is op geen enkele manier verantwoordelijk voor websites van derden.

Wanneer af en toe naar externe aanbieders en andere bedrijven wordt verwezen, dan dient een dergelijk verwijzing uitsluitend ter informatie en niet als een advies van Meyer Burger worden geïnterpreteerd.

Meyer Burger controleert geen websites van derden die door middel van een link naar de website van Meyer Burger verwijzen. Meyer Burger is niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites van derden of van andere websites die via een link aan de website van Meyer Burger zijn gekoppeld.

Meyer Burger kan deze gebruiksvoorwaarden altijd actualiseren, wijzigen, aanvullen, wissen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief stoppen. Het is daarom raadzaam om regelmatig de meest actuele versie van deze site resp. van de gebruiksvoorwaarden te lezen waaraan u telkens gebonden bent.