Privacyverklaring van Meyer Burger Technology AG

Stand: 14 december 2020

Wij verheugen ons zeer over uw belangstelling voor ons bedrijf. De directie van Meyer Burger Technology AG hecht bijzonder veel waarde aan gegevensbescherming. De website van Meyer Burger Technology AG kan in principe zonder vermelding van persoonsgegevens worden gebruikt. Wanneer een betrokkene gebruik wil maken van speciale diensten van ons bedrijf via onze website, zou echter een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk kunnen zijn. Is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk en bestaat voor een degelijke verwerking geen wettelijke grondslag, dan vragen wij de betrokkene meestal om toestemming.

De verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld van de naam of het adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, vindt steeds in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met de geldende landspecifieke privacybepalingen van Meyer Burger Technology AG plaats. Met deze Privacyverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over de soort, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, verwerkte en gebruikte persoonsgegevens. Bovendien worden de betrokkenen met deze Privacyverklaring geïnformeerd over hun rechten.

Meyer Burger Technology AG heeft als verwerkingsverantwoordelijke talrijke technische en organisatorische maatregelen genomen om een zo volledig mogelijke bescherming te garanderen van de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt. Desondanks kan de overdracht van gegevens via het internet niet altijd 100% veilig zijn, zodat een absolute bescherming niet kan worden gewaarborgd. Daarom heeft iedere betrokkene de vrijheid om persoonsgegevens ook op andere manieren, bijvoorbeeld telefonisch, aan ons mee te delen.

1. Definities

De Privacyverklaring van Meyer Burger Technology AG is gebaseerd op begrippen die door de Europese instantie voor de vastlegging van richtlijnen en verordeningen bij de publicatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) werden gebruikt. Onze Privacyverklaring moet zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenrelaties eenvoudig leesbaar en begrijpelijk zijn. Om dit te bereiken, willen wij vooraf de gebruikte begrippen uitleggen.

Wij gebruiken in deze Privacyverklaring onder andere de volgende begrippen:

a)    Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna ‘betrokkene’ genoemd). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b)    Betrokkene
Betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke.

c)          Verwerking
Verwerking is elke met of zonder hulp van geautomatiseerde methoden uitgevoerde handeling of elke dergelijke handeling in verband met persoonsgegevens zoals het verzamelen, invoeren, organiseren, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, bekendmaken door middel van verzending, verspreiding of een andere vorm van beschikbaarstelling, vergelijken of koppelen, beperken en verwijderen of vernietigen.

d)         Beperking van de verwerking:
Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

e)         Profilering
Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

f)          Pseudonimisering
Pseudonimisering is het verwerken van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.

g)    Verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke
Verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die/dat alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

h)         Verwerker`
Verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

i)          Ontvanger
Ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers.

j)          Derde
Derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

k)         Toestemming
Toestemming is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

 

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke en de vertegenwoordiger in de Europese Unie

a)    Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetten inzake de bescherming van persoonsgegevens en andere bepalingen die betrekking hebben op gegevensbescherming is:

Meyer Burger Technology AG
Schorenstrasse 39
3645 Gwatt (Thun)
Zwitserland

Tel.: +41 33 221 28 00
E-mail: mbtinfo@meyerburger.com
Website: www.meyerburger.com 

b)    Naam en adres van de vertegenwoordiger in de Europese Unie
Omdat Meyer Burger Technology AG buiten de Europese Unie is gevestigd, benoemt zij de volgende vertegenwoordiger volgens art. 27, lid 1, AVG in de Europese Unie:

Meyer Burger (Germany) GmbH
Mevr. Katja Tavernaro
An der Baumschule 6-8
09337 Hohenstein-Ernstthal
Duitsland

Tel.: +49 3723 671 101
E-mail: katja.tavernaro(at)meyerburger.com

De vertegenwoordiger is gemachtigd, naast Meyer Burger Technology AG of in haar plaats, als contactpersoon te fungeren, met name voor toezichthoudende autoriteiten en betrokkenen, voor vragen in verband met de verwerking om zo te garanderen dat privacyrechtelijke voorschriften worden nageleefd.

 

3. Cookies

Op de website van Meyer Burger Technology AG worden cookies gebruikt. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen.

Talrijke websites en servers gebruiken cookies. Vele cookies bevatten een zogenaamde cookie-id. Een cookie-id is een eenduidige identificatie van het cookie. Die bestaat uit een tekenreeks waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de concrete internetbrowser waarin het cookie werd opgeslagen. Zo kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde internetbrowser kan met de eenduidige cookie-id worden herkend en geïdentificeerd.

Met behulp van cookies kan Meyer Burger Technology AG de gebruikers van deze website gebruikersvriendelijke diensten ter beschikking stellen, die zonder de plaatsing van cookies niet mogelijk zouden zijn.

Met een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website klantgericht worden geoptimaliseerd. Door cookies kunnen wij, zoals reeds vermeld, de gebruikers van onze website herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor gebruikers te vereenvoudigen.  De gebruiker van een website die cookies gebruikt, moet bijvoorbeeld niet bij elk bezoek van de website opnieuw zijn toegangsgegevens invoeren, omdat dit door de website en het op het computersysteem van de gebruiker geplaatste cookie wordt overgenomen. Een ander voorbeeld is het cookie van een winkelwagen in de online shop. De online shop herkent de artikelen die een klant in de virtuele winkelwagen heeft gelegd, via een cookie.

De betrokkene kan de plaatsing van cookies door onze website altijd door middel van een desbetreffende instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zo permanent bezwaar maken tegen de plaatsing van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies altijd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden gewist. Dit is in alle gangbare internetbrowsers mogelijk. Deactiveert de betrokkene de plaatsing van cookies in de gebruikte internetbrowser, dan kunnen soms niet alle functies van onze website volledig worden gebruikt.

COOKIE-INSTELLINGEN

Wij gebruiken cookies om u optimaal gebruik te kunnen maken van onze website en om onze communicatie met u te verbeteren. Wij houden rekening met uw keuze en gebruiken alleen de gegevens waarvoor u ons toestemming geeft.

Deze cookies helpen onze website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde gebieden mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan onze website niet goed functioneren.

Deze cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website door anoniem informatie te verzamelen. Met deze informatie kunnen wij ons aanbod continu verbeteren.

Deze cookies worden gebruikt om bezoekers op websites te volgen. De bedoeling is om advertenties weer te geven die relevant en boeiend zijn voor de individuele gebruiker en daarom waardevoller zijn voor uitgevers en externe adverteerders.