Choose another country/region to access content for your location.

Privacyverklaring van Meyer Burger Technology AG

I. Juridisch kader, verantwoordelijke instantie, definities

II. Rechten van de betrokkene

III Algemene informatie over de gegevensverwerking ( Gegevensverwerking voor informatief gebruik van de website, technische achtergrond, cookies enz.)

IV. Speciale informatie over gegevensverwerking in het kader van het gebruik van aanvullende -functies

V. Gegevensverwerking in de toepassingscontext

VI. diversen

 

 

I. Algemene informatie, verantwoordelijke instantie en juridisch kader

 

1. wettelijk kader en beginselen van gegevensverwerking

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming (DSGVO en BDSG) en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij persoonlijke gegevens over u.

In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

 

2. verantwoordelijke instantie

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen en dergelijke) vaststelt.


De verantwoordelijke instantie (hierna ook "wij", "ons", "onze") in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is:
 

Meyer Burger (Industries) GmbH

Carl-Schiffner-Straße 17

09599 Freiberg

Duitsland

 

Tel.: +49 3723 671 101

E-mail: info-hohenstein@meyerburger.com

De contactgegevens van onze functionarissen voor gegevensbescherming zijn:

Meyer Burger (Industries) GmbH- DE GEGEVENSBESCHERMINGSORGANISATIE
Carl-Schiffner-Straße 17
09599 FreibergDuitsland

E-mail: dsb.mbde@meyerburger.com

 

3. definities

Onze verklaring inzake gegevensbescherming is gebaseerd op de begrippen die in de Europese richtlijn en verordening Maker bij de uitvaardiging van de Algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) worden gebruikt. Hieronder lichten wij de belangrijkste termen toe:

(a) Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

(b) "betrokkene": elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

(c) "verwerking": elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

d) Beperking van de verwerking: het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

(e) profilering: elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten in verband met de arbeidsprestaties, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verandering van verblijfplaats van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

(f) pseudonimisering: de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens zonder aanvullende informatie niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven, mits die aanvullende informatie apart wordt gehouden en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegeschreven.

(g) "voor de verwerking verantwoordelijke": de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden vastgesteld bij de wetgeving van de Unie of van een lidstaat.

h) Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan die of dat namens en volgens de instructies van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt overeenkomstig artikel 28 GDPR.

(i) ontvanger: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie aan wie, respectievelijk waaraan persoonsgegevens worden meegedeeld, ongeacht of het al dan niet een derde betreft. Overheidsinstanties die in het kader van een specifieke onderzoekstaak op grond van het recht van de Unie of van een lidstaat persoonsgegevens mogen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd.

j) derde": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, noch de voor de verwerking verantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die, onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker, gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

(k) "toestemming": elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting van de betrokkene, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige formele handeling, waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

 

II. rechten van de betrokkene overeenkomstig artikel 15 e.v. en artikel 77 DSGVO

 

1. het recht om in specifieke gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en tegen direct marketing (art. 21 GDPR)

Indien de gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de AVG, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in dit privacybeleid.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking nodig is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover die verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien u bezwaar maakt, zullen uw persoonsgegevens vervolgens niet meer worden gebruikt voor directe reclame.

 

2. herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. Wij verkrijgen deze toestemming van u vóór het begin van de gegevensverwerking waarvoor uw toestemming vereist is. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Voor zover het niet reeds mogelijk is de toestemming in te trekken door op links te klikken of de browserinstellingen aan te passen, volstaat een informele mededeling aan ons per e-mail. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

 

3. recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Betrokkenen hebben het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor kwesties inzake gegevensbescherming is de commissaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden op de volgende link:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

De voor ons verantwoordelijke autoriteit voor gegevensbescherming is:

Saxon Commissaris voor gegevensbescherming

Postbus 11 01 32 

01330 Dresden

https://www.saechsdsb.de/kontakt

 

4. recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, aan u of aan een andere verantwoordelijke te laten overhandigen in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Indien u verzoekt om rechtstreekse doorgifte van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

 

5. informatie, correctie, blokkering, verwijdering

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Daartoe, alsmede voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het hierboven in punt I.2 vermelde adres.

 

III. gegevensverwerking tijdens het informatieve gebruik van de website, technische achtergrond, cookies, enz.


Wij verzamelen en verwerken de hieronder in de punten 3 tot en met 7 opgesomde persoonsgegevens voor de doeleinden, op basis van de rechtsgronden en voor de duur die daarin is vermeld.

 

1. rechtsgrondslag en bewaartermijn

Voor zover u hebt ingestemd met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons in de zin van art. 4 nr. 1 DSGVO, dient art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking. De verwerking van persoonsgegevens die wij nodig hebben om contractuele of precontractuele verplichtingen na te komen, is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO. Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde en indien de belangen, de fundamentele vrijheden en de grondrechten van de betrokkene niet zwaarder wegen, gebruiken wij Art. 6 (1) (f) DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens. Voor de door ons verrichte verwerkingen vermelden wij hieronder telkens de toepasselijke rechtsgrondslag. De verwerking kan ook op verschillende rechtsgrondslagen worden gebaseerd.

Voor de door ons uitgevoerde verwerkingen geven wij hieronder telkens aan hoe lang de gegevens door ons zullen worden bewaard en wanneer ze zullen worden gewist of geblokkeerd. Indien hieronder geen uitdrukkelijke bewaartermijn is vermeld, worden uw persoonsgegevens gewist of geblokkeerd zodra het doel of de rechtsgrondslag voor de opslag niet langer van toepassing is.

De opslag kan echter ook na het verstrijken van de aangegeven termijn plaatsvinden in geval van een (dreigend) juridisch geschil met u of andere gerechtelijke procedures of indien de opslag wordt voorgeschreven door wettelijke voorschriften waaraan wij als verantwoordelijke partij zijn onderworpen (bijv. § 257 HGB, § 147 AO). Indien de door de wettelijke voorschriften voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens geblokkeerd of gewist, tenzij verdere opslag door ons noodzakelijk is en daarvoor een rechtsgrondslag bestaat.

 

2. gegevensbeveiliging

Wij gebruiken passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de reikwijdte, de context en het doel van de verwerking, alsmede de bestaande risico's van een inbreuk op de gegevens (met inbegrip van de waarschijnlijkheid en de gevolgen ervan) voor de betrokkene. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

Op verzoek verstrekken wij u graag meer gedetailleerde informatie. Neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie hierboven).

 

3. gegevens die worden verwerkt tijdens het (informatieve) gebruik van de website

Wij kunnen u alleen van de voordelen van onze website laten profiteren als wij bepaalde persoonsgegevens van u verzamelen die noodzakelijk zijn voor de werking van de website.

Wij verzamelen deze gegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons (inclusief in de vorm van gebruiksvoorwaarden voor deze website) (Art. 6 para. 1 lit. b) DSGVO) of uw toestemming is gegeven (Art. 6 para. 1 lit. a) DSGVO). Bovendien verzamelen wij deze gegevens indien dit noodzakelijk is voor het functioneren van de website en uw belang bij de bescherming van uw persoonsgegevens niet zwaarder weegt (Art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO).

Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens van u:

 • Apparaat informatie: De toegangsgegevens omvatten het IP-adres, de apparaat-ID, het apparaattype, de apparaatspecifieke instellingen, de datum en het tijdstip van opvraging, de tijdzone, de hoeveelheid overgedragen gegevens en het bericht of de gegevensuitwisseling voltooid was, de crash van het eindapparaat, het browsertype en het besturingssysteem. Deze toegangsgegevens worden verwerkt om de werking van de website technisch mogelijk te maken.
 • Informatie met uw toestemming: Andere informatie (bijv. geo-locatiegegevens, persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres, etc.) wordt door ons verwerkt als u ons daarvoor toestemming geeft. ) die wij verwerken als u ons dat toestaat.

 

Het is ook mogelijk om de browser zo in te stellen dat de websitegebruiker wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies. Zo kunnen ze zelf beslissen of ze cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen willen uitsluiten.

Cookie-instellingen worden voor elke browser anders beheerd, wat u kunt zien in het helpmenu van de browser. De bijbehorende links worden hier als voorbeeld weergegeven om u te helpen:

Google Chrome

Cookies verwijderen:

Cookies verwijderen, toestaan en beheren in Chrome - Computer - Google Chrome Help

Mozilla Firefox

Cookies verwijderen:

Cookies en websitegegevens verwijderen in Firefox | Firefox Help (mozilla.org)

Microsoft Edge

Cookies verwijderen:

Cookies verwijderen in Microsoft Edge - Microsoft-ondersteuning

Opera

Cookies verwijderen: bezoek de website van de provider onder Instellingen / Beveiliging en privacy, aangezien er geen directe link is.

Safari

Cookies verwijderen: ga naar de website van de provider onder Instellingen / Privacy, aangezien er geen directe link is.

 

8 Google Maps

Deze website maakt gebruik van de kaartendienst van Google Maps via een API-interface. De provider is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google LLC in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vormt een doorslaggevend legitiem belang van onze kant in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, § 25 para. 2 TTDSG en Art. 4 DSG (CH).

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google:

Privacybeleid - Privacybeleid & Gebruiksvoorwaarden - Google.

9 Google Analytics

Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, wordt op deze website Google Analytics 4 gebruikt, een webanalysedienst van Google LLC. De beheerder voor gebruikers in de EU/EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").

Omvang van de verwerking: Google Analytics maakt gebruik van cookies waarmee wij uw gebruik van onze website kunnen analyseren. De door de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

In Google Analytics 4 is de anonimisering van IP-adressen standaard geactiveerd. Als gevolg van IP-anonimisering wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Volgens Google wordt het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Tijdens uw bezoek aan de website wordt uw gebruikersgedrag geregistreerd in de vorm van "gebeurtenissen". Gebeurtenissen kunnen zijn

 • Paginaweergaves
 • Eerste bezoek aan de website
 • Begin van de sessie
 • Uw "klikpad", interactie met de website
 • Scrollen (wanneer een gebruiker naar de onderkant van de pagina scrollt (90%))
 • Klikken op externe links
 • Interne zoekopdrachten
 • Interactie met video's
 • Bestanden downloaden
 • Bekeken/geklikte advertenties
 • taalinstelling

Ook opgenomen:

 • Je locatie bij benadering (regio)
 • Je IP-adres (in verkorte vorm)
 • Technische informatie over je browser en de eindapparaten die je gebruikt (bijv. taalinstelling, schermresolutie)
 • Je internetprovider
 • de referrer URL (via welke website/reclamedium u op deze website terecht bent gekomen)

Doeleinden van de verwerking: In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw pseudoniem gebruik van de website te analyseren en om rapporten over de website-activiteit samen te stellen. De rapporten van Google Analytics worden gebruikt om de prestaties van onze website en het succes van onze marketingcampagnes te analyseren.

Ontvangers

Ontvangers van de gegevens zijn/mag zijn

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (als verwerker overeenkomstig art. 28 GDPR)
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS
 • Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS

Het kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten toegang krijgen tot de door Google opgeslagen gegevens.

Bewaartermijn: De door ons verzonden en aan cookies gekoppelde gegevens worden na 2 maanden automatisch gewist. Gegevens die het einde van de bewaartermijn hebben bereikt, worden eenmaal per maand automatisch verwijderd.

Rechtsgrondslag: De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR.

Herroeping: U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door de cookie-instellingen op te roepen en daar uw keuze te wijzigen:

10 Konijntje CDN

Persoonlijke gegevens worden verwerkt wanneer u deze website bezoekt. Verwerkte gegevenscategorieën: technische verbindingsgegevens van de toegang tot de server (IP-adres, datum, tijd, opgevraagde pagina, browserinformatie). Doel van de verwerking: Levering en beschikbaarstelling van de website. Rechtsgrondslag voor de verwerking: een gerechtvaardigd belang dat zwaarder weegt dan de rechten en vrijheden van de betrokkenen (art. 6 (1) f GDPR). Legitiem belang in deze context:sterk economisch belang bij een veilige en goed functionerende werking van de technische systemen. Een overdracht van gegevens vindt plaats: aan de verwerker Bunny CDN, Cesta Komandanta, Staneta 4a, 1215 Medvode, Slovenië.

11. Amazon CloudFront CDN

Wij gebruiken het content delivery network Amazon CloudFront CDN. De provider is Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg (hierna "Amazon").

Amazon CloudFront CDN is een wereldwijd gedistribueerd content delivery network. De informatieoverdracht tussen je browser en onze website wordt technisch gerouteerd via het content delivery network. Dit stelt ons in staat om de wereldwijde toegankelijkheid en prestaties van onze website te verbeteren.

Het gebruik van Amazon CloudFront CDN is gebaseerd op ons legitieme belang om onze website zo foutloos en veilig mogelijk aan te bieden (art. 6 lid 1 lit. f GDPR).

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https: //aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

Meer informatie over Amazon CloudFront CDN vindt u hier: https: //d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice__German_Translation.pdf.

Orderverwerking

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat vereist is volgens de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

12. integratie van Browser-Update.org

Wij gebruiken de dienst Browser-Update.org op deze website. Deze dient om je onopvallend op de hoogte te stellen als je je browser moet updaten en zo het gemakkelijke gebruik van onze website mogelijk te maken.

Deze toepassing wordt rechtstreeks opgehaald van de servers van Browser-Update.org zodat zij het IP-adres ontvangen dat momenteel aan u is toegewezen. Door de website te bezoeken, ontvangt Browser-Update.org de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Wij weten niet of, in welke mate en hoe lang het IP-adres intern wordt opgeslagen en gebruikt door Browser-Update.org. De wettelijke basis voor de integratie van deze service is Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f GDPR.

U kunt meer informatie vinden over gegevensbescherming bij Browser-Update.org op browser-update.org/contact.html

13 EQS Cockpit

Wij integreren externe diensten van EQS Group AG (EQS Group AG, Karlstraße 47, 80333 München, Duitsland) voor de visuele presentatie van ons nieuws. Als u gebruik maakt van een dergelijke dienst of als content van derden aan u wordt getoond, worden om technische redenen communicatiegegevens uitgewisseld tussen u en de betreffende aanbieder.
Het gebruik van dit programma vormt ons legitieme belang bij gegevensverwerking in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f) GDPR.

Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van uw gegevens vindt u in de informatie over gegevensbescherming van EQS Group AG op https://www.eqs.com/de/ueber-eqs/datenschutz/.

14 Instagram CDN

Type en omvang van de verwerking
Wij maken gebruik van Instagram CDN om de inhoud van onze website goed aan te bieden. Instagram CDN is een dienst van Instagram, Inc. die fungeert als een content delivery network (CDN) op onze website.

Een CDN helpt om de inhoud van ons online aanbod, in het bijzonder bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller beschikbaar te maken met behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u toegang krijgt tot deze inhoud, brengt u een verbinding tot stand met de servers van Instagram, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, waarbij uw IP-adres en mogelijk browsergegevens zoals uw gebruikersagent worden doorgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van Instagram CDN te handhaven.

15 Google Dubbelklik

Deze website maakt gebruik van de online marketingtool DoubleClick van Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street Dublin 4, Ierland (hierna: Google). DoubleClick gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om campagneprestatierapporten te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens te zien krijgt. Google gebruikt een cookie-ID om te registreren welke advertenties in welke browser worden getoond en kan zo voorkomen dat ze meer dan eens worden getoond. Daarnaast kan DoubleClick cookie-ID's gebruiken om zogenaamde conversies te registreren die gerelateerd zijn aan advertentieverzoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later met dezelfde browser de website van de adverteerder bezoekt en daar een aankoop doet. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonlijke informatie.

Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google door het gebruik van deze tool verzamelt en informeren u daarom op basis van ons kennisniveau: Door de integratie van DoubleClick ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website hebt opgeroepen of op de advertentie van ons hebt geklikt. Als u bij een Google-dienst bent geregistreerd, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of als u zich niet hebt aangemeld, is het mogelijk dat de aanbieder uw IP-adres achterhaalt en opslaat.

U kunt deelname aan dit volgproces op verschillende manieren voorkomen:

 • door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen - het onderdrukken van cookies van derden betekent dat u geen advertenties van externe aanbieders ontvangt;
 • door cookies voor conversietracering uit te schakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein www.googleadservices.com (https://www.google.de/settings/ads) worden geblokkeerd. Deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert;
 • door de op interesses gebaseerde advertenties van providers die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "About Ads" uit te schakelen (via de link www.aboutads.info/choices). Deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert;
 • door deze permanent uit te schakelen in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome (plug-ins beschikbaar via de link www.google.com/settings/ads/plugin). We willen u erop wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is de toestemming die u hebt gegeven via de cookie-toestemmingstool (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a) GDPR). Informatie over de overdracht naar derde landen vindt u onder "Overdracht naar derde landen". Meer informatie over DoubleClick van Google is te vinden op www.google.de/doubleclick en support.google.com/adsense/answer/2839090, evenals over gegevensbescherming bij Google in het algemeen: www.google.de/intl/de/policies/privacy. U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op www.networkadvertising.org.

16 Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA" genoemd) op onze websites. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevens die op onze websites worden ingevoerd (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma worden ingevoerd. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken.

Deze analyse begint wanneer de bezoeker op de knop "Google reCAPTCHA activeren" drukt na het invullen van een contactformulier.

Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen die de gebruiker maakt). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.
De gegevensverwerking vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR.

De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn website tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en SPAM.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindt u op de volgende links

www.google.com/intl/de/policies/privacyen www.google.com/recaptcha/in tro/android.html

17 JSDelivr CDN

We gebruiken JSDelivr CDN om de inhoud van onze website goed aan te bieden. JSDelivr CDN is een service van Prospect One, die fungeert als een content delivery network (CDN) op onze website.

Een CDN helpt om de inhoud van ons online aanbod, met name bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller beschikbaar te maken met behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u deze inhoud opent, maakt u een verbinding met de servers van Prospect One, Krolewska 65a, Krakau, Malopolskie 30-081, Polen, waarbij uw IP-adres en mogelijk browsergegevens zoals uw gebruikersagent worden verzonden. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van JSDelivr CDN te handhaven.

Doel en rechtsgrondslag

Het Content Delivery Network wordt gebruikt op basis van onze legitieme belangen, d.w.z. interesse in het veilig en efficiënt aanbieden en optimaliseren van ons online aanbod in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f. GDPR. GDPR.

Bewaartermijn

De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Prospect One. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid voor JSDelivr CDN: https://www.jsdelivr.com/privacy-policy-jsdelivr-net.

18 Walls.io

Bij toegang tot sommige subdiensten van onze website worden aanvullende persoonsgegevens verwerkt. Verwerkte gegevenscategorieën: technische verbindingsgegevens van de toegang tot de server (IP-adres, datum, tijd, opgevraagde pagina, browserinformatie). Doel van de verwerking: Levering en beschikbaarstelling van de website. Rechtsgrondslag voor de verwerking: een gerechtvaardigd belang dat zwaarder weegt dan de rechten en vrijheden van de betrokkenen (art. 6 (1) f GDPR). Legitiem belang in deze context:sterk economisch belang bij een veilige en goed functionerende werking van de technische systemen. Een overdracht van gegevens vindt plaats: aan de verwerker Walls.io GmbH, Schönbrunner Straße 213/215, 1120 Wenen, Oostenrijk.

19 Twitter-advertenties

Wij hebben Twitter Ads geïntegreerd op onze website. Twitter Ads is een dienst van Twitter Inc. om gerichte advertenties aan gebruikers te tonen. Twitter Ads gebruikt cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te evalueren en gebruikers te herkennen.

Twitter Ads verzamelt informatie over het gedrag van bezoekers op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties te optimaliseren. Daarnaast levert Twitter Ads gerichte advertenties op basis van gedragsprofielen en geografische locatie. Je IP-adres en andere identificatiekenmerken zoals je user agent worden doorgegeven aan de provider.

Als u bij een dienst van Twitter Inc. bent geregistreerd, kan Twitter Inc. het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij Twitter Inc. bent geregistreerd of als u zich niet hebt aangemeld, is het mogelijk dat de aanbieder uw IP-adres en andere identificatiekenmerken achterhaalt en opslaat.

In dit geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van Twitter Ads, Twitter Inc, San Francisco, VS.

Het gebruik van Twitter Ads is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a. GDPR en § 25 para. 1 TTDSG.

20.Integratie van de zonne-energiecalculator van Eturnity AG

Op deze website gebruiken we het aanbod van een zonne-energiecalculator van Eturnity AG, Reichsgasse 3, CH-7000 Chur, website: https: //eturnity.com/, e-mail: info@eturnity.com. Hiermee kunnen we je direct op de website een interactieve berekening van de te verwachten zonne-energie op jouw individuele locatie laten zien.

Door het invoeren van de datum in de zonne-energiecalculator ontvangt Eturnity AG de ingevoerde gegevens. Daarnaast worden de bovengenoemde persoonlijke gegevens doorgegeven.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in vindt u in het privacybeleid van de aanbieder: https: //eturnity.com/datenschutz/.

 

De rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de herroeping blijft onaangetast.

 

U kunt het opslaan van cookies ook van meet af aan voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig te configureren. Als u uw browser echter zo instelt dat alle cookies worden geweigerd, kan dit de functionaliteit van deze en andere websites beperken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door

a. Geen toestemming te geven voor het plaatsen van de cookie of

b. de browser add-on te downloaden en te installeren om Google Analytics hier uit te schakelen.

10. groep ontvangers; overdracht naar derde landen

Binnen ons bedrijf hebben de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van aanvragen toegang tot uw gegevens. Daarnaast maken we gebruik van externe dienstverleners, met name verwerkers in overeenstemming met art. 28 GDPR en art. 10 lid 1 DSG CH, voor zover we zelf geen diensten kunnen verlenen of dit onredelijk is. Deze externe dienstverleners zijn voornamelijk leveranciers van IT-diensten en telecommunicatiediensten. Als bepaalde dienstverleners expliciet worden genoemd, vindt u ook verdere informatie in de gegevensbeschermingsverklaringen van de dienstverleners. Bovendien kunnen wij uw gegevens doorgeven aan externe dienstverleners om uw aanvraag te verwerken (met name installateurs of verkooppartners) wanneer u onze website gebruikt om contact te leggen, contacten te regelen en projecten te analyseren, die u verdere aanbiedingen kunnen doen.

Een overdracht naar derde landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) vindt alleen plaats onder bepaalde voorwaarden in het kader van art. 44ff GDPR en art. 6 lid 2 FADP (CH.).

De Europese Commissie certificeert dat sommige derde landen een niveau van gegevensbescherming hebben dat vergelijkbaar is met de EER-norm door middel van zogenaamde adequaatheidsbesluiten (een lijst van deze landen en een kopie van de adequaatheidsbesluiten vindt u hier:

Engels

https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

Duits

https:// commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_de?etrans=de

In andere derde landen waarnaar persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven, kan er echter geen sprake zijn van een uniform hoog niveau van gegevensbescherming door een gebrek aan wettelijke bepalingen. Als dit het geval is, zorgen we ervoor dat de gegevensbescherming voldoende is gewaarborgd. Dit is mogelijk via bindende bedrijfsregels, standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens (beschikbaar op

https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_de ),

certificaten of erkende gedragscodes. U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming als u hier meer informatie over wilt.

Overdracht van google analytics naar derde landen: Als gegevens buiten de EU/EER worden verwerkt en er geen gegevensbeschermingsniveau is dat overeenkomt met de Europese norm, hebben we contractuele clausules volgens de EU-standaard afgesloten met de serviceprovider om een passend gegevensbeschermingsniveau vast te stellen. Het moederbedrijf van Google Ierland, Google LLC, is gevestigd in Californië, VS. Een overdracht van gegevens naar de VS en toegang door Amerikaanse autoriteiten tot de door Google opgeslagen gegevens kan niet worden uitgesloten. Vanuit het oogpunt van gegevensbescherming worden de Verenigde Staten momenteel beschouwd als een derde land. U hebt daar niet dezelfde rechten als binnen de EU/EER. Je hebt mogelijk geen recht op rechtsmiddelen tegen toegang door autoriteiten.

Opmerking over het besluit inzake adequaatheid: VS

Op 28 februari 2023 heeft de Europese Commissie het adequaatheidsbesluit vastgesteld voor het EU-VS-kader voor gegevensprivacy (opvolger van het "Privacy Shield"). Het adequaatheidsbesluit dient nu als basis voor gegevensoverdrachten naar gecertificeerde organisaties in de VS.

Meyer Burger stelt de rechtmatigheid van de doorgifte vast door te controleren of persoonsgegevens zijn gecertificeerd volgens het EU-VS Data Privacy Framework voordat ze worden doorgegeven aan Amerikaanse organisaties.

De volgende link laat zien of organisaties gecertificeerd zijn door het Amerikaanse Ministerie van Handel.

https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search

 

10. minderjarigen

Onze website is niet bedoeld voor kinderen. Personen jonger dan 16 jaar mogen zonder toestemming van hun wettelijke voogden geen persoonsgegevens aan ons doorgeven of toestemmingsverklaringen indienen. We willen er bij ouders en wettelijke voogden en bij minderjarigen op aandringen om de vereisten van de GDPR na te leven en geen leeftijdsbeperkingen te omzeilen.

11. Geen geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering)

We zijn niet van plan om de persoonsgegevens die we van je hebben verzameld te gebruiken voor geautomatiseerde besluitvorming (waaronder profilering).

IV. Speciale informatie over gegevensverwerking in het kader van het gebruik van aanvullende functies

1. installateur zoeken

Om u installateurs in uw regio te tonen, verwerken wij de volgende persoonsgegevens op basis van een contract.

 • Naam en voornaam
 • uw adres
 • e-mailadres
 • Geo-locatiegegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR.

2. gebruik van de zonnecalculator

In gevallen waarin u de zonnecalculator gebruikt, gebruiken we de gegevens die u daar invoert om u een overeenkomstige niet-bindende aanbieding te sturen en u te voorzien van verdere informatie, zoals besparingen, enz. en, indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, om in de toekomst contact met u op te nemen voor informatie- en marketingdoeleinden met behulp van de contactgegevens die u hebt verstrekt. Daarnaast zullen wij, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, uw gegevens doorsturen naar maximaal drie door ons geselecteerde installateurs in uw regio om u verder te adviseren en een vrijblijvend aanbod te doen. Het verstrekken van bepaalde waarheidsgetrouwe gegevens (in het bijzonder naam, adres, geolocatiegegevens, dakoppervlak op basis van satellietbeelden van diensten van derden, type verwarmingssysteem, e-mailadres) is noodzakelijk om uw aanvraag te verwerken en u een PDF-overzicht te sturen. De verwerking van de bovenstaande gegevens is gebaseerd op uw toestemming, die u hebt gegeven door de gegevens in te voeren in de interface van het formulier, in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a) GDPR. De verzamelde persoonsgegevens worden uiterlijk verwijderd als ze na een overgangsperiode van 24 maanden niet langer nodig zijn voor het initiëren of uitvoeren van een contract met u.

V. Gegevensverwerking in de toepassingscontext

1. verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens

Wij verwerken de in deze paragraaf vermelde sollicitatiegegevens met het oog op het aangaan of uitvoeren van een arbeidsrelatie of een op een werknemer gelijkende relatie in de hieronder beschreven mate.

In het bijzonder kunnen de volgende categorieën gegevens worden verwerkt

 • Algemene persoonsgegevens (naam, adres en andere contactgegevens, sollicitatiefoto, geboortedata, nationaliteit, burgerlijke staat, andere (mogelijk ook gevoelige) gegevens die u ons verstrekt)
 • Professionele gegevens (professionele contactgegevens, huidige functie, verantwoordelijkheden/verantwoordelijkheden, huidige werkgever, huidige beloning, opzegtermijn, verworven rechten, blokkeringsberichten).
 • ervaringsgerelateerde gegevens (vorige functies en werkgevers, school- en universitaire opleiding, beroepsopleiding, ervaring, kennis)
 • Toekomstgerelateerde gegevens (wensen en ideeën, beoordelingen, mogelijke werkgebieden, ideeën voor plaatsing)
 • Overige gegevens (informatie over uw beroepsleven die u ons via de sollicitatie toestuurt.

2. Verdere gegevensverwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke; rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Als u proactief contact met ons opneemt, verwerken we de gegevens die u ons verstrekt wanneer u voor het eerst contact met ons opneemt, evenals alle andere gegevens die we opvragen.

Wij behandelen en verwerken alle informatie (in het bijzonder CV, certificaten, bewijs van kwalificaties) en alle andere informatie (bijv. in telefonische interviews, in persoonlijke ontmoetingen) als sollicitatiegegevens. Dit gebeurt voor de bovengenoemde contractuele of precontractuele doeleinden.

Het verstrekken van bepaalde waarheidsgetrouwe gegevens is vereist om uw aanvraag te verwerken; verdere informatie (in het bijzonder het indienen van een foto) is vrijwillig.

Voor zover uw gegevens nodig zijn om de sollicitatieprocedure uit te voeren, zijn Art. 88 GDPR in combinatie met Art. § § 26 van de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) en art. 4 DSG (CH) de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens.

Voor zover het gaat om speciale categorieën van persoonsgegevens (bijv. gezondheidsgegevens, vakbonds- of religieuze binding of andere "gevoelige" gegevens), is de verwerking gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 9 para. 2 lit. a) GDPR en FADP (CH), die u kenbaar hebt gemaakt door deze gegevens openbaar te maken.

Als uw sollicitatie succesvol is en er een arbeidsrelatie met ons tot stand komt, worden uw gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de arbeidsrelatie. Nadat u het bedrijf hebt verlaten, verwerken we uw gegevens maximaal drie jaar om bewijsmateriaal te bewaren.

De verwerkte persoonsgegevens worden gewist als de verwerking niet langer noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract of als u ons verzoekt deze te wissen in het kader van de uitoefening van uw rechten als betrokkene. Dit gebeurt regelmatig uiterlijk zes (6) maanden nadat de sollicitatieprocedure is afgerond, als er geen bewaarplicht meer is nadat een functie niet is ingevuld. Als er geen werving plaatsvindt, kan in individuele gevallen een langere bewaartermijn van 24 maanden vanaf het laatste individuele contact met u - bijv. ter verdediging tegen mogelijke AGG-claims - van toepassing zijn op basis van onze legitieme belangen op grond van Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR en Art. 4 DSG CH.

VI Diversen

Wijziging van dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

 

07/2023