Choose another country/region to access content for your location.

Privacyverklaring van Meyer Burger Technology AG

I. Juridisch kader, verantwoordelijke instantie, definities

II. Rechten van de betrokkene

III Algemene informatie over de gegevensverwerking ( Gegevensverwerking voor informatief gebruik van de website, technische achtergrond, cookies enz.)

IV. Speciale informatie over gegevensverwerking in het kader van het gebruik van aanvullende -functies

V. Gegevensverwerking in de toepassingscontext

VI. diversen

 

 

I. Algemene informatie, verantwoordelijke instantie en juridisch kader

 

1. wettelijk kader en beginselen van gegevensverwerking

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming (DSGVO en BDSG) en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij persoonlijke gegevens over u.

In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

 

2. verantwoordelijke instantie

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen en dergelijke) vaststelt.


De verantwoordelijke instantie (hierna ook "wij", "ons", "onze") in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is:
 

Meyer Burger (Industries) GmbH

Carl-Schiffner-Straße 17

09599 Freiberg

Duitsland

 

Tel.: +49 3723 671 101

E-mail: info-hohenstein@meyerburger.com

De contactgegevens van onze functionarissen voor gegevensbescherming zijn:

Meyer Burger (Industries) GmbH- DE GEGEVENSBESCHERMINGSORGANISATIE
Carl-Schiffner-Straße 17
09599 FreibergDuitsland

E-mail: dsb.mbde@meyerburger.com

 

3. definities

Onze verklaring inzake gegevensbescherming is gebaseerd op de begrippen die in de Europese richtlijn en verordening Maker bij de uitvaardiging van de Algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) worden gebruikt. Hieronder lichten wij de belangrijkste termen toe:

(a) Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

(b) "betrokkene": elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

(c) "verwerking": elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

d) Beperking van de verwerking: het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

(e) profilering: elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten in verband met de arbeidsprestaties, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verandering van verblijfplaats van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

(f) pseudonimisering: de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens zonder aanvullende informatie niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven, mits die aanvullende informatie apart wordt gehouden en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegeschreven.

(g) "voor de verwerking verantwoordelijke": de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden vastgesteld bij de wetgeving van de Unie of van een lidstaat.

h) Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan die of dat namens en volgens de instructies van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt overeenkomstig artikel 28 GDPR.

(i) ontvanger: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie aan wie, respectievelijk waaraan persoonsgegevens worden meegedeeld, ongeacht of het al dan niet een derde betreft. Overheidsinstanties die in het kader van een specifieke onderzoekstaak op grond van het recht van de Unie of van een lidstaat persoonsgegevens mogen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd.

j) derde": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, noch de voor de verwerking verantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die, onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker, gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

(k) "toestemming": elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting van de betrokkene, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige formele handeling, waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

 

II. rechten van de betrokkene overeenkomstig artikel 15 e.v. en artikel 77 DSGVO

 

1. het recht om in specifieke gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en tegen direct marketing (art. 21 GDPR)

Indien de gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de AVG, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in dit privacybeleid.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking nodig is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover die verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien u bezwaar maakt, zullen uw persoonsgegevens vervolgens niet meer worden gebruikt voor directe reclame.

 

2. herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. Wij verkrijgen deze toestemming van u vóór het begin van de gegevensverwerking waarvoor uw toestemming vereist is. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Voor zover het niet reeds mogelijk is de toestemming in te trekken door op links te klikken of de browserinstellingen aan te passen, volstaat een informele mededeling aan ons per e-mail. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

 

3. recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Betrokkenen hebben het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor kwesties inzake gegevensbescherming is de commissaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden op de volgende link:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

De voor ons verantwoordelijke autoriteit voor gegevensbescherming is:

Saxon Commissaris voor gegevensbescherming

Postbus 11 01 32 

01330 Dresden

https://www.saechsdsb.de/kontakt

 

4. recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, aan u of aan een andere verantwoordelijke te laten overhandigen in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Indien u verzoekt om rechtstreekse doorgifte van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

 

5. informatie, correctie, blokkering, verwijdering

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Daartoe, alsmede voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het hierboven in punt I.2 vermelde adres.

 

III. gegevensverwerking tijdens het informatieve gebruik van de website, technische achtergrond, cookies, enz.


Wij verzamelen en verwerken de hieronder in de punten 3 tot en met 7 opgesomde persoonsgegevens voor de doeleinden, op basis van de rechtsgronden en voor de duur die daarin is vermeld.

 

1. rechtsgrondslag en bewaartermijn

Voor zover u hebt ingestemd met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons in de zin van art. 4 nr. 1 DSGVO, dient art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking. De verwerking van persoonsgegevens die wij nodig hebben om contractuele of precontractuele verplichtingen na te komen, is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO. Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde en indien de belangen, de fundamentele vrijheden en de grondrechten van de betrokkene niet zwaarder wegen, gebruiken wij Art. 6 (1) (f) DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens. Voor de door ons verrichte verwerkingen vermelden wij hieronder telkens de toepasselijke rechtsgrondslag. De verwerking kan ook op verschillende rechtsgrondslagen worden gebaseerd.

Voor de door ons uitgevoerde verwerkingen geven wij hieronder telkens aan hoe lang de gegevens door ons zullen worden bewaard en wanneer ze zullen worden gewist of geblokkeerd. Indien hieronder geen uitdrukkelijke bewaartermijn is vermeld, worden uw persoonsgegevens gewist of geblokkeerd zodra het doel of de rechtsgrondslag voor de opslag niet langer van toepassing is.

De opslag kan echter ook na het verstrijken van de aangegeven termijn plaatsvinden in geval van een (dreigend) juridisch geschil met u of andere gerechtelijke procedures of indien de opslag wordt voorgeschreven door wettelijke voorschriften waaraan wij als verantwoordelijke partij zijn onderworpen (bijv. § 257 HGB, § 147 AO). Indien de door de wettelijke voorschriften voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens geblokkeerd of gewist, tenzij verdere opslag door ons noodzakelijk is en daarvoor een rechtsgrondslag bestaat.

 

2. gegevensbeveiliging

Wij gebruiken passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de reikwijdte, de context en het doel van de verwerking, alsmede de bestaande risico's van een inbreuk op de gegevens (met inbegrip van de waarschijnlijkheid en de gevolgen ervan) voor de betrokkene. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

Op verzoek verstrekken wij u graag meer gedetailleerde informatie. Neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie hierboven).

 

3. gegevens die worden verwerkt tijdens het (informatieve) gebruik van de website

Wij kunnen u alleen van de voordelen van onze website laten profiteren als wij bepaalde persoonsgegevens van u verzamelen die noodzakelijk zijn voor de werking van de website.

Wij verzamelen deze gegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons (inclusief in de vorm van gebruiksvoorwaarden voor deze website) (Art. 6 para. 1 lit. b) DSGVO) of uw toestemming is gegeven (Art. 6 para. 1 lit. a) DSGVO). Bovendien verzamelen wij deze gegevens indien dit noodzakelijk is voor het functioneren van de website en uw belang bij de bescherming van uw persoonsgegevens niet zwaarder weegt (Art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO).

Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens van u:

  • Apparaat informatie: De toegangsgegevens omvatten het IP-adres, de apparaat-ID, het apparaattype, de apparaatspecifieke instellingen, de datum en het tijdstip van opvraging, de tijdzone, de hoeveelheid overgedragen gegevens en het bericht of de gegevensuitwisseling voltooid was, de crash van het eindapparaat, het browsertype en het besturingssysteem. Deze toegangsgegevens worden verwerkt om de werking van de website technisch mogelijk te maken.
  • Informatie met uw toestemming: Andere informatie (bijv. geo-locatiegegevens, persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres, etc.) wordt door ons verwerkt als u ons daarvoor toestemming geeft. ) die wij verwerken als u ons dat toestaat.