Choose another country/region to access content for your location.

Privacyverklaring van Meyer Burger Technology AG

I. Juridisch kader, verantwoordelijke instantie, definities

II. Rechten van de betrokkene

III Algemene informatie over de gegevensverwerking ( Gegevensverwerking voor informatief gebruik van de website, technische achtergrond, cookies enz.)

IV. Speciale informatie over gegevensverwerking in het kader van het gebruik van aanvullende -functies

V. Gegevensverwerking in de toepassingscontext

VI. diversen

 

 

I. Algemene informatie, verantwoordelijke instantie en juridisch kader

 

1. wettelijk kader en beginselen van gegevensverwerking

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming (DSGVO en BDSG) en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij persoonlijke gegevens over u.

In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

 

2. verantwoordelijke instantie

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen en dergelijke) vaststelt.


De verantwoordelijke instantie (hierna ook "wij", "ons", "onze") in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is:
 

Meyer Burger (Industries) GmbH

Carl-Schiffner-Straße 17

09599 Freiberg

Duitsland

 

Tel.: +49 3723 671 101

E-mail: info-hohenstein@meyerburger.com

De contactgegevens van onze functionarissen voor gegevensbescherming zijn:

Meyer Burger (Industries) GmbH- DE GEGEVENSBESCHERMINGSORGANISATIE
Carl-Schiffner-Straße 17
09599 FreibergDuitsland

E-mail: dsb.mbde@meyerburger.com

 

3. definities

Onze verklaring inzake gegevensbescherming is gebaseerd op de begrippen die in de Europese richtlijn en verordening Maker bij de uitvaardiging van de Algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) worden gebruikt. Hieronder lichten wij de belangrijkste termen toe:

(a) Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

(b) "betrokkene": elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

(c) "verwerking": elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

d) Beperking van de verwerking: het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

(e) profilering: elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten in verband met de arbeidsprestaties, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verandering van verblijfplaats van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

(f) pseudonimisering: de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens zonder aanvullende informatie niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven, mits die aanvullende informatie apart wordt gehouden en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegeschreven.

(g) "voor de verwerking verantwoordelijke": de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden vastgesteld bij de wetgeving van de Unie of van een lidstaat.

h) Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan die of dat namens en volgens de instructies van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt overeenkomstig artikel 28 GDPR.

(i) ontvanger: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie aan wie, respectievelijk waaraan persoonsgegevens worden meegedeeld, ongeacht of het al dan niet een derde betreft. Overheidsinstanties die in het kader van een specifieke onderzoekstaak op grond van het recht van de Unie of van een lidstaat persoonsgegevens mogen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd.

j) derde": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, noch de voor de verwerking verantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die, onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker, gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

(k) "toestemming": elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting van de betrokkene, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige formele handeling, waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

 

II. rechten van de betrokkene overeenkomstig artikel 15 e.v. en artikel 77 DSGVO

 

1. het recht om in specifieke gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en tegen direct marketing (art. 21 GDPR)

Indien de gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de AVG, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in dit privacybeleid.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking nodig is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover die verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien u bezwaar maakt, zullen uw persoonsgegevens vervolgens niet meer worden gebruikt voor directe reclame.

 

2. herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. Wij verkrijgen deze toestemming van u vóór het begin van de gegevensverwerking waarvoor uw toestemming vereist is. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Voor zover het niet reeds mogelijk is de toestemming in te trekken door op links te klikken of de browserinstellingen aan te passen, volstaat een informele mededeling aan ons per e-mail. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

 

3. recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Betrokkenen hebben het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor kwesties inzake gegevensbescherming is de commissaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden op de volgende link:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

De voor ons verantwoordelijke autoriteit voor gegevensbescherming is:

Saxon Commissaris voor gegevensbescherming

Postbus 11 01 32 

01330 Dresden

https://www.saechsdsb.de/kontakt

 

4. recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, aan u of aan een andere verantwoordelijke te laten overhandigen in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Indien u verzoekt om rechtstreekse doorgifte van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

 

5. informatie, correctie, blokkering, verwijdering

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Daartoe, alsmede voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het hierboven in punt I.2 vermelde adres.

 

III. gegevensverwerking tijdens het informatieve gebruik van de website, technische achtergrond, cookies, enz.


Wij verzamelen en verwerken de hieronder in de punten 3 tot en met 7 opgesomde persoonsgegevens voor de doeleinden, op basis van de rechtsgronden en voor de duur die daarin is vermeld.

 

1. rechtsgrondslag en bewaartermijn

Voor zover u hebt ingestemd met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons in de zin van art. 4 nr. 1 DSGVO, dient art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking. De verwerking van persoonsgegevens die wij nodig hebben om contractuele of precontractuele verplichtingen na te komen, is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO. Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde en indien de belangen, de fundamentele vrijheden en de grondrechten van de betrokkene niet zwaarder wegen, gebruiken wij Art. 6 (1) (f) DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens. Voor de door ons verrichte verwerkingen vermelden wij hieronder telkens de toepasselijke rechtsgrondslag. De verwerking kan ook op verschillende rechtsgrondslagen worden gebaseerd.

Voor de door ons uitgevoerde verwerkingen geven wij hieronder telkens aan hoe lang de gegevens door ons zullen worden bewaard en wanneer ze zullen worden gewist of geblokkeerd. Indien hieronder geen uitdrukkelijke bewaartermijn is vermeld, worden uw persoonsgegevens gewist of geblokkeerd zodra het doel of de rechtsgrondslag voor de opslag niet langer van toepassing is.

De opslag kan echter ook na het verstrijken van de aangegeven termijn plaatsvinden in geval van een (dreigend) juridisch geschil met u of andere gerechtelijke procedures of indien de opslag wordt voorgeschreven door wettelijke voorschriften waaraan wij als verantwoordelijke partij zijn onderworpen (bijv. § 257 HGB, § 147 AO). Indien de door de wettelijke voorschriften voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens geblokkeerd of gewist, tenzij verdere opslag door ons noodzakelijk is en daarvoor een rechtsgrondslag bestaat.

 

2. gegevensbeveiliging

Wij gebruiken passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de reikwijdte, de context en het doel van de verwerking, alsmede de bestaande risico's van een inbreuk op de gegevens (met inbegrip van de waarschijnlijkheid en de gevolgen ervan) voor de betrokkene. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

Op verzoek verstrekken wij u graag meer gedetailleerde informatie. Neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie hierboven).

 

3. gegevens die worden verwerkt tijdens het (informatieve) gebruik van de website

Wij kunnen u alleen van de voordelen van onze website laten profiteren als wij bepaalde persoonsgegevens van u verzamelen die noodzakelijk zijn voor de werking van de website.

Wij verzamelen deze gegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons (inclusief in de vorm van gebruiksvoorwaarden voor deze website) (Art. 6 para. 1 lit. b) DSGVO) of uw toestemming is gegeven (Art. 6 para. 1 lit. a) DSGVO). Bovendien verzamelen wij deze gegevens indien dit noodzakelijk is voor het functioneren van de website en uw belang bij de bescherming van uw persoonsgegevens niet zwaarder weegt (Art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO).

Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens van u:

 • Apparaat informatie: De toegangsgegevens omvatten het IP-adres, de apparaat-ID, het apparaattype, de apparaatspecifieke instellingen, de datum en het tijdstip van opvraging, de tijdzone, de hoeveelheid overgedragen gegevens en het bericht of de gegevensuitwisseling voltooid was, de crash van het eindapparaat, het browsertype en het besturingssysteem. Deze toegangsgegevens worden verwerkt om de werking van de website technisch mogelijk te maken.
 • Informatie met uw toestemming: Andere informatie (bijv. geo-locatiegegevens, persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres, etc.) wordt door ons verwerkt als u ons daarvoor toestemming geeft. ) die wij verwerken als u ons dat toestaat.

 

4. neem contact met ons op


Wanneer u (proactief) contact met ons opneemt, via een door ons ter beschikking gesteld contactformulier of chat, worden de door u verstrekte gegevens door ons opgeslagen om uw vraag te kunnen beantwoorden. Het verstrekken van bepaalde waarheidsgetrouwe gegevens is vereist om uw aanvraag te kunnen verwerken; verdere informatie is vrijwillig. Verplichte gegevens die nodig zijn om uw vraag te beantwoorden zijn als zodanig gemarkeerd, de overige gegevens worden vrijwillig verstrekt. De verwerking van bovengenoemde gegevens is gebaseerd op uw toestemming, die u hebt gegeven door contact met ons op te nemen, overeenkomstig Art. 6 par. 1 lit. a) DSGVO en, voor zover het gaat om speciale categorieën persoonsgegevens (bijv. gezondheidsgegevens of andere "gevoelige" gegevens), overeenkomstig Art. 9 par. 2 lit. a) DSGVO. De verzamelde persoonsgegevens worden onmiddellijk na de volledige verwerking van uw verzoek gewist, tenzij deze nodig zijn voor de initiatie of uitvoering van een contract met u op grond van Art. 6 para. 1 lit. b) DSGVO.

Indien u ondernemer bent in de zin van § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) en contact met ons opneemt via een door ons ter beschikking gesteld contactformulier of via e-mail, kunnen uw gegevens worden opgeslagen in een klantenondersteuningssysteem dat ook kan worden gebruikt om contact met u op te nemen voor reclamedoeleinden indien u ons de desbetreffende aanvullende toestemming hebt verleend (zie ook het volgende gedeelte). Wij wijzen u erop dat u bij contactformulieren met vaste onderwerpkeuzeopties het juiste onderwerp moet kiezen voor u of uw hoedanigheid van consument conform § 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) of ondernemer conform § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) om te voorkomen dat u abusievelijk als zakelijke klant/ondernemer te boek komt te staan en dat ons antwoord anders kan zijn dan dat van consumenten.

 

5. het toezenden van specifiek informatiemateriaal over producten en diensten

Indien toestemming is gegeven, kunnen wij gebruikers van onze website op een later tijdstip informeren over specifieke Meyer Burger producten en diensten (in het bijzonder het Meyer Burger affiliate programma). De persoonsgegevens die bij het verzenden van de informatie kunnen worden gebruikt, worden vermeld in het daartoe gebruikte invoermasker.

 

Om juridische redenen wordt een bevestigingse-mail gestuurd naar het e-mailadres dat een betrokkene via de dubbele opt-in-procedure heeft ingevoerd. Deze bevestigingse-mail dient om na te gaan of de eigenaar van het e-mailadres, als betrokkene, toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van reclame-inhoud.

 

Bij het registreren of verzenden van de inhoud van het contactformulier slaan wij ook het IP-adres op van het computersysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt op het moment van registratie, alsmede de datum en het tijdstip van registratie, zoals toegewezen door de internet service provider (ISP). Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen traceren en dient derhalve de rechtsbescherming van de voor de verwerking verantwoordelijke.

 

Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens die de betrokkene ons heeft gegeven met het oog op het toezenden van informatie, kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen.

 

6. inschrijving op onze nieuwsbrief

Op onze website krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. De persoonsgegevens die bij de bestelling van de nieuwsbrief aan de controller worden doorgegeven, worden gespecificeerd in het daartoe gebruikte invoermasker.

In geval van toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de Duitse wet op de gegevensbescherming (DSGVO) informeren wij onze klanten en zakenpartners met regelmatige tussenpozen door middel van een nieuwsbrief over speciale aanbiedingen van ons bedrijf. In principe kan de nieuwsbrief van ons bedrijf alleen door de betrokkene worden ontvangen indien 1.) de betrokkene over een geldig e-mailadres beschikt en 2.) de betrokkene zich voor de nieuwsbriefmailing aanmeldt. Om juridische redenen wordt een bevestigingse-mail gestuurd naar het e-mailadres dat door een betrokkene voor de eerste keer is geregistreerd voor de verzending van de nieuwsbrief via de dubbele opt-in-procedure. Deze bevestigingsmail dient om na te gaan of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Bij de registratie voor de nieuwsbrief slaan wij ook het IP-adres op van het computersysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt op het ogenblik van de registratie, evenals de datum en het tijdstip van registratie, die worden toegewezen door de Internet Service Provider (ISP). Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen traceren en dient derhalve als rechtsbescherming voor de voor de verwerking verantwoordelijke.

De persoonsgegevens die in het kader van een inschrijving voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief. Voorts kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte worden gebracht indien dit noodzakelijk is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of een daarmee samenhangende registratie, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of bij wijzigingen in de technische omstandigheden. Er zullen geen persoonsgegevens die in het kader van de nieuwsbriefdienst zijn verzameld, aan derden worden doorgegeven. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan door de betrokkene te allen tijde worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens, die de betrokkene ons voor de verzending van de nieuwsbrief heeft gegeven, kan te allen tijde worden herroepen. Voor het intrekken van de toestemming is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link opgenomen. Bovendien bestaat te allen tijde de mogelijkheid om zich rechtstreeks op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking uit te schrijven voor de mailing van de nieuwsbrief of om de verantwoordelijke voor de verwerking daarvan op een andere manier in kennis te stellen.

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft het onderdeel Tensid marCo van de aanbieder EQS Group AG, Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar, Zwitserland, in deze website geïntegreerd in het kader van de opdracht tot verwerking volgens art. 28 DSGVO. Het doel van de component is de registratie van de nieuwsbrief. Meer informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van EQS Group AG zijn te vinden op switzerland.eqs.com. Voor Zwitserland heeft de EU-Commissie een zogenaamd adequaatheidsbesluit genomen overeenkomstig artikel 45, lid 3, van de GDPR. In deze beschikking heeft de Commissie vastgesteld dat persoonsgegevens in Zwitserland een adequate bescherming genieten die vergelijkbaar is met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

Newsletter2Go van Sendinblue kan gebruikt worden als extra nieuwsbrief software. Uw gegevens worden aan Sendinblue GmbH doorgegeven in het kader van de afwikkeling van de bestelling volgens art. 28 DSGVO. Ook is het Sendinblue verboden om je gegevens te verkopen en te gebruiken voor andere doeleinden dan het versturen van nieuwsbrieven. Sendinblue is een Duitse, gecertificeerde provider, die is geselecteerd in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Federale Wet Gegevensbescherming.

Meer informatie vindt u hier: https://de.sendinblue.com/informationen-newsletter-empfaenger/?rtype=n2go 

 

6a. Nieuwsbrief bijhouden

Onze nieuwsbrieven kunnen zogenaamde trackingpixels bevatten. Een tracking pixel is een miniatuurgrafiekje dat wordt ingebed in dergelijke e-mails die in HTML-formaat worden verstuurd om registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie van het succes of het falen van online marketingcampagnes mogelijk. Aan de hand van de embedded tracking pixel kunnen wij zien of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en welke links in de e-mail door de betrokkene zijn opgevraagd.

Dergelijke persoonsgegevens die worden verzameld via de trackingpixels in de nieuwsbrieven, worden door de verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens zullen niet aan derden worden bekendgemaakt. De betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de afzonderlijke verklaring van toestemming die zij in dit verband hebben afgelegd, in te trekken via de dubbele opt-in-procedure. Na een herroeping worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking gewist. Een opzegging van de ontvangst van de nieuwsbrief interpreteren wij automatisch als een herroeping.

 

7. geautomatiseerde verwerkingen en gebruik van cookies

Voor de werking van onze website kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in het geheugen van uw eindapparaat en, indien van toepassing, worden toegewezen aan het mobiele apparaat dat u gebruikt, en via welke bepaalde informatie stroomt naar het kantoor dat de cookie plaatst. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen naar uw eindapparaat en kunnen dus geen schade aanrichten. Zij dienen om ons internetaanbod in het algemeen gebruiksvriendelijker en doeltreffender, d.w.z. aangenamer voor u te maken.

Cookies kunnen een gebruiker niet rechtstreeks identificeren, maar zij kunnen gegevens bevatten die het mogelijk maken het gebruikte apparaat te herkennen. In sommige gevallen bevatten cookies echter alleen informatie over bepaalde instellingen die niet persoonlijk identificeerbaar zijn.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen sessiecookies, die weer worden gewist zodra u uw internetsessie afsluit, en permanente cookies, die ook na de individuele sessie worden opgeslagen. Wat hun functie betreft, wordt een onderscheid gemaakt tussen cookies:

 • Technisch noodzakelijke cookies: deze zijn verplicht om binnen onze website te kunnen navigeren, basisfuncties te gebruiken en de veiligheid van de website te garanderen; ze verzamelen geen informatie over u voor marketingdoeleinden en slaan niet op welke webpagina's u hebt bezocht;
 • Prestatiecookies: deze verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt, welke pagina's u bezoekt en, bijvoorbeeld, of er fouten optreden tijdens het gebruik van de website; ze verzamelen geen informatie die u zou kunnen identificeren - alle verzamelde informatie is anoniem en wordt alleen gebruikt om onze website te verbeteren en om erachter te komen wat onze gebruikers interesseert;
 • Reclamecookies, targetingcookies: deze worden gebruikt om de gebruiker op de behoeften afgestemde reclame binnen ons internetaanbod of aanbiedingen van derden aan te bieden en om de doeltreffendheid van deze aanbiedingen te meten; reclame- en targetingcookies worden maximaal 36 maanden bewaard;
 • Sharing cookies: deze worden gebruikt om de interactiviteit van onze website met andere diensten (bv. sociale netwerken) te verbeteren; sharing cookies worden maximaal 36 maanden bewaard.

Elk gebruik van cookies dat niet absoluut technisch noodzakelijk is, vormt een gegevensverwerking die alleen is toegestaan met uw uitdrukkelijke en actieve toestemming overeenkomstig Art. 6 (1) zin 1 a) DSGVO, § 25 (1) TTDSG. Dit geldt met name voor het gebruik van reclame-, targeting- of sharingcookies. Bovendien zullen wij uw door cookies verwerkte persoonsgegevens alleen aan derden doorgeven indien u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a) DSGVO, § 25 lid 1 TTDSG. Houd er rekening mee dat wanneer cookies worden gebruikt, uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan ontvangers buiten de EER waar er geen adequaat niveau van gegevensbescherming is in overeenstemming met de GDPR (bijv. de VS). Nadere bijzonderheden hierover zijn te vinden in de volgende beschrijving van de afzonderlijke marketinginstrumenten.

De volgende cookies kunnen op onze website worden gebruikt:

 

Naam cookie

Doel en opgeslagen gegevens

Geldigheidsduur

noodzakelijk_opt_in

Slaat de toestemming op om technisch noodzakelijke cookies te plaatsen.

Sessie

marketing_opt_in

Slaat de toestemming op om marketingcookies te plaatsen.

1 jaar

statistic_opt_in

Slaat de toestemming op om statistische cookies te plaatsen.

1 jaar

_fbp

Deze cookie wordt door Facebook ingesteld om advertenties weer te geven nadat u deze website hebt bezocht wanneer u op Facebook bent of op een digitaal platform waarop Facebook Ads draait.

3 maanden

test_cookie

Dit cookie wordt ingesteld door doubleclick.net. De cookie wordt gebruikt om te bepalen of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.

15 minuten.

_gcl_au

Deze cookie wordt door Google Analytics gebruikt om inzicht te krijgen in de interactie van gebruikers met de website.

3 maanden

_ga

Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en om het gebruik van de site te volgen voor het site-analyserapport. De cookies slaan informatie anoniem op en kennen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren.

2 jaar

_gid

Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analytisch rapport over hoe de website presteert. De verzamelde gegevens omvatten het aantal bezoekers, de herkomst van de bezoekers en de bezochte pagina's in geanonimiseerde vorm.

1 dag

_gat_UA-3569181-3

Dit is een cookie van het voorbeeldtype dat door Google Analytics wordt ingesteld, waarbij het voorbeeldelement in de naam het unieke identificatienummer bevat van de account of website waarnaar wordt verwezen. Het is een variant van het _gat-cookie dat wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens die door Google op websites met veel verkeer worden opgeslagen, te beperken.

1 minuut

_hjFirstSeen

Dit wordt door Hotjar ingesteld om de eerste sessie van een nieuwe gebruiker te identificeren. Het slaat een waar/niet waar waarde op die aangeeft of Hotjar deze gebruiker voor de eerste keer heeft gezien. Het wordt door recordfilters gebruikt om nieuwe gebruikerssessies te identificeren.

30 minuten.

site-taalvoorkeur

Bepaalt en stelt de voorkeurstaal in voor de presentatie van de inhoud.

1 jaar

browserupdateorg

Adviseert de gebruiker om een verouderde browser te updaten.

7 dagen

_ga_*

Slaat geanonimiseerde statistieken op

2 jaar

_hjTLDTest

Controleert of cookies van Hotjar op de pagina geladen kunnen worden en wordt kort daarna verwijderd.

Sessie

_hjid

Deze cookie wordt ingesteld door Hotjar. Deze cookie wordt gezet wanneer de klant voor het eerst op een pagina met het Hotjar script komt. Het wordt gebruikt om de willekeurige gebruikers-ID, uniek voor die site, in de browser te bewaren. Dit zorgt ervoor dat gedrag bij latere bezoeken aan dezelfde site aan dezelfde gebruikers-ID wordt gekoppeld.

1 jaar

_hjIncludedInPageviewSample

Deze sessiecookie wordt ingesteld zodat Hotjar weet of bezoekers deel uitmaken van een specifieke doelgroep.

2 minuten

_hjAbsoluteSessionInProgress

Deze cookie wordt door Hotjar gebruikt om de eerste paginaweergavesessie van een gebruiker te herkennen. Dit is een waar/waar-vlaggetje dat door het cookie is ingesteld.

30 minuten.

 

 

 

 

 

_hjSession{site_id}

Een cookie dat de huidige sessiegegevens bevat. Dit zorgt ervoor dat volgende verzoeken binnen het sessie venster worden toegeschreven aan dezelfde Hotjar sessie.

30 minuten.

_uetsid

 

60 minuten

_hjIncludedInSessionSample

Deze cookie is ingesteld om Hotjar te vertellen of deze gebruiker is opgenomen in de datasample gedefinieerd door de dagelijkse sessielimiet van uw website.

30 minuten.

_hjSessionUser{site_id}

Hotjar cookie die wordt ingesteld de eerste keer dat een gebruiker een pagina bekijkt met het Hotjar script. Het wordt gebruikt om de Hotjar gebruikers-ID op te slaan, die uniek is voor die pagina in de browser. Dit zorgt ervoor dat gedrag bij volgende bezoeken aan dezelfde website aan dezelfde gebruikers-ID wordt gekoppeld.

365 dagen

personalisatie_id

Deze cookie wordt geplaatst vanwege de Twitter-functies voor het integreren en delen van sociale media.

2 jaar

_uetvid

Gebruikt door Bing om bezoekers over meerdere websites te volgen om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker.

13 maanden

outbrain_cid_fetch

Deze cookie bepaalt hoe de gebruiker toegang heeft gekregen tot de website. Deze informatie wordt door de beheerder van de website gebruikt om de doeltreffendheid van zijn marketing te meten.

5 minuten.

Uid

Unieke identificatie ingesteld door adform.net.

60 dagen

MUID

Wijdverbreid gebruikt door Microsoft als een unieke gebruikers ID. De cookie maakt het mogelijk gebruikers te volgen door de ID in vele Microsoft-domeinen te synchroniseren.

1 jaar

IDE

Gebruikt door Google DoubleClick om de handelingen van de gebruiker op de website na het bekijken van of het klikken op een van de advertenties van de aanbieder te registreren en te rapporteren, met als doel de doeltreffendheid van een advertentie te meten en gerichte reclame aan de gebruiker te tonen.

1 jaar

NID

Deze Google-cookies slaan informatie op over gebruikersinstellingen en informatie voor Google Maps.

6 maanden

8. google maps

 

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps via een API-interface. De provider is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google LLC in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

 

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke lokalisatie van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vertegenwoordigt een hoger legitiem belang van onze kant in de zin van Art. 6 par. 1 lit. f) DSGVO, § 25 par. 2 TTDSG.

 

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

 

9. kring van ontvangers; overdracht derde landen


Binnen ons bedrijf hebben de afdelingen die belast zijn met de behandeling van de aanvragen toegang tot uw gegevens. Daarnaast maken wij gebruik van externe dienstverleners, met name orderverwerkers overeenkomstig art. 28 DSGVO, voor zover wij diensten niet zelf kunnen of redelijkerwijs niet kunnen verrichten. Deze externe dienstverleners zijn hoofdzakelijk aanbieders van IT-diensten en telecommunicatiediensten. Indien bepaalde dienstverleners expliciet worden genoemd, vindt u ook nadere informatie in de gegevensbeschermingsverklaringen van de dienstverleners. Daarnaast kunnen wij uw gegevens doorgeven aan externe dienstverleners die u verdere aanbiedingen kunnen doen. Meer informatie hierover vindt u hieronder onder het punt " Gebruik van de zonnecalculator".


Een doorgifte naar derde landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) vindt alleen plaats onder bepaalde voorwaarden in het kader van Art. 44ff DSGVO.

 

Sommige derde landen zijn door de Europese Commissie gecertificeerd als landen met een niveau van gegevensbescherming dat vergelijkbaar is met de EER-norm door middel van zogenaamde adequaatheidsbesluiten (een lijst van deze landen en een kopie van de adequaatheidsbesluiten zijn hier te vinden: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en). In andere derde landen waarnaar persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven, is het echter mogelijk dat er geen consequent hoog niveau van gegevensbescherming is als gevolg van een gebrek aan wettelijke bepalingen. Indien dit het geval is, zorgen wij ervoor dat de gegevensbescherming voldoende gewaarborgd is. Dit is mogelijk door bindende bedrijfsvoorschriften, standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens (beschikbaar op ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en), certificaten of erkende gedragscodes. U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming indien u hierover meer informatie wenst.

 

10. minderjarigen

Onze website is niet gericht op kinderen. Personen jonger dan 16 jaar mogen zonder toestemming van hun wettelijke voogden geen persoonsgegevens aan ons doorgeven of verklaringen van toestemming afleggen. Wij willen er bij ouders en voogden en minderjarigen op aandringen zich te houden aan de bepalingen van de GDPR en geen leeftijdsbeperkingen te omzeilen.

 

11 . Geen geautomatiseerde besluitvorming (met inbegrip van profilering)

Wij zijn niet van plan de van u verzamelde persoonsgegevens te gebruiken voor een geautomatiseerd besluitvormingsproces (met inbegrip van profilering).

 

IV. Speciale informatie over gegevensverwerking in het kader van het gebruik van extra functies

 

1. Installateurzoeker

Om u installateurs in uw regio te kunnen tonen, verwerken wij op basis van een overeenkomst de volgende persoonsgegevens.

 • Naam en voornaam
 • Adres
 • E-mail adres
 • Geo-locatiegegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 para. 1 lit. b) DSGVO.

 

2. gebruik van de zonnecalculator

Wanneer u de zonnecalculator gebruikt, gebruiken wij de gegevens die u daar invoert om u een overeenkomstige niet-bindende offerte toe te sturen en u verdere informatie te verstrekken, zoals besparingen, enz., en om in de toekomst contact met u op te nemen voor informatie- en marketingdoeleinden onder vermelding van de door u verstrekte contactgegevens, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven. Daarnaast geven wij uw gegevens door aan maximaal drie door ons geselecteerde installateurs in uw regio - mits u daar ook toestemming voor geeft - om u nader te adviseren en een vrijblijvende offerte te doen toekomen. Het verstrekken van bepaalde waarheidsgetrouwe gegevens (met name naam, adres, geolocatiegegevens, dakoppervlakte op basis van satellietbeelden van diensten van derden, type verwarmingssysteem, e-mailadres) is noodzakelijk om uw aanvraag te verwerken en u een PDF-overzicht te verstrekken. De verwerking van bovengenoemde gegevens is gebaseerd op uw toestemming, die u hebt gegeven door de gegevens in de formulierinterface in te voeren, overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. De verzamelde persoonsgegevens worden uiterlijk gewist voor zover zij na een overgangsperiode van 24 maanden niet meer nodig zijn voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u.  

 

 

V. Gegevensverwerking in de toepassingscontext

 

1. doeleinden van de verwerking, categorieën van persoonsgegevens

Wij verwerken de in dit punt geschetste sollicitatiegegevens met het oog op het aangaan of uitvoeren van een arbeidsverhouding of een met een arbeidsverhouding vergelijkbare relatie, voor zover hieronder uiteengezet.

 

In het bijzonder kunnen de volgende categorieën gegevens worden verwerkt:

 • Algemene persoonsgegevens (naam, adres en andere contactgegevens, foto van de sollicitatie, geboortedata, nationaliteit, burgerlijke staat, andere (eventueel ook gevoelige) gegevens die u ons meedeelt)
 • Jobgerelateerde gegevens (professionele contactgegevens, huidige functie, competenties/verantwoordelijkheden, huidige werkgever, huidige bezoldiging, opzegtermijn, blokkeringsnota's)
 • ervaringsgerelateerde gegevens (vorige functies en werkgevers, school en academische opleiding, beroepsopleiding, ervaring, kennis)
 • Gegevens met betrekking tot de toekomst (wensen en ideeën, evaluaties, denkbare toepassingsgebieden, ideeën voor bemiddeling)
 • andere gegevens (informatie over uw beroepsleven die openbaar beschikbaar is via socialemediadiensten (bijv. XING, Google, LinkedIn, Experteer, enz.) of anderszins op het internet en die relevant kan zijn voor uw kwalificatie voor een specifieke vacature).

 

 

2 Verdere gegevensverwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke; rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Indien u ons proactief benadert, verwerken wij de gegevens die u in het kader van het eerste contact hebt verstrekt, alsook alle andere gegevens die wij eventueel vragen.

Wij behandelen en verwerken alle informatie (CV, getuigschriften, bewijzen van diploma's) en alle andere informatie (bv. in telefonische interviews, in persoonlijke gesprekken) als sollicitatiegegevens. Dit gebeurt voor de hierboven uiteengezette contractuele of precontractuele doeleinden.

Het verstrekken van bepaalde waarheidsgetrouwe gegevens is noodzakelijk om uw verzoek te kunnen behandelen; verdere informatie (met name het verstrekken van een foto) is vrijwillig.

Voor zover uw gegevens nodig zijn om de aanvraagprocedure uit te voeren, zijn Art. 88 DSGVO in combinatie met. § 26 van het Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens.

Voor zover het bijzondere categorieën persoonsgegevens betreft (bv. gegevens over gezondheid, vakbonds- of godsdienstige overtuiging of andere "gevoelige" gegevens), is de verwerking gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder a), DSGVO, die u hebt gegeven door deze gegevens mee te delen.

Indien uw sollicitatie succesvol was en er een arbeidsverhouding met ons tot stand komt, zullen uw gegevens in eerste instantie worden opgeslagen voor de duur van de arbeidsverhouding. Nadat u ons hebt verlaten, zullen wij uw gegevens nog maximaal drie jaar verwerken om bewijsmateriaal te bewaren.

De verwerkte persoonsgegevens worden gewist voor zover de verwerking niet langer noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract of u ons verzoekt de gegevens te wissen in het kader van de uitoefening van de rechten van de betrokkene. Dit gebeurt regelmatig uiterlijk zes (6) maanden na afronding van de aanvraagprocedure, indien er geen aanhoudingsverplichtingen meer gelden . Indien u niet bent aangenomen, kan een langere bewaartermijn van 24 maanden vanaf het laatste individuele contact met u - bijvoorbeeld om ons te verdedigen tegen mogelijke AGG-claims - in individuele gevallen noodzakelijk zijn op basis van onze legitieme belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO.

 

VI. diversen

Wijziging van dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met de wet.

COOKIE-INSTELLINGEN

Wij gebruiken cookies om u optimaal gebruik te kunnen maken van onze website en om onze communicatie met u te verbeteren. Wij houden rekening met uw keuze en gebruiken alleen de gegevens waarvoor u ons toestemming geeft.

Deze cookies helpen onze website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde gebieden mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan onze website niet goed functioneren.

Deze cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website door anoniem informatie te verzamelen. Met deze informatie kunnen wij ons aanbod continu verbeteren.

Deze cookies worden gebruikt om bezoekers op websites te volgen. De bedoeling is om advertenties weer te geven die relevant en boeiend zijn voor de individuele gebruiker en daarom waardevoller zijn voor uitgevers en externe adverteerders.