Choose another country/region to access content for your location.

Polityka prywatności firmy Meyer Burger Technology AG

I. Ramy prawne, organ odpowiedzialny, definicje

II. Prawa osób, których dane dotyczą

III Ogólne informacje o przetwarzaniu danych ( Przetwarzanie danych w celu informacyjnego korzystania ze strony internetowej, zaplecze techniczne, pliki cookie itp.)

IV. Specjalne informacje na temat przetwarzania danych w kontekście korzystania z dodatkowych funkcji

V. Przetwarzanie danych w kontekście aplikacji

VI. różne

 

 

I. Informacje ogólne, organ odpowiedzialny i ramy prawne

 

1. ramy prawne i zasady przetwarzania danych

Traktujemy ochronę danych osobowych bardzo poważnie i traktujemy je w sposób poufny, zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych (DSGVO i BDSG) oraz niniejszą deklaracją ochrony danych.

Gdy użytkownik korzysta z naszej witryny internetowej, gromadzimy jego dane osobowe.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu się to robi.

 

2. organ odpowiedzialny

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail lub podobnych).


Podmiotem odpowiedzialnym (dalej także "my", "nas", "nasz") w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest:
 

Meyer Burger (Industries) GmbH

Carl-Schiffner-Strasse 17

09599 Freiberg

Niemcy

 

Tel.: +49 3723 671 101

E-mail: info-hohenstein@meyerburger.com

Dane kontaktowe naszych firmowych inspektorów ochrony danych to:

Meyer Burger (Industries) GmbH- AGENCJA OCHRONY DANYCH -
Carl-Schiffner-Strasse 17
09599 FreibergNiemcy

E-mail: dsb.mbde@meyerburger.com

 

3. definicje

Nasza deklaracja ochrony danych opiera się na terminach użytych w Dyrektywie Europejskiej i Rozporządzeniu Rządzącym przy wydawaniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (DSGVO). Poniżej wyjaśniamy najważniejsze pojęcia:

(a) Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

(b) podmiot danych oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

(c) "przetwarzanie" oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych - także metodami automatycznymi - takich jak gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, archiwizowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania oznacza znakowanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

(e) profilowanie oznacza zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów związanych z wynikami pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, preferencjami osobistymi, zainteresowaniami, wiarygodnością, zachowaniem, lokalizacją lub zmianą lokalizacji.

(f) pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już powiązać z konkretnym podmiotem danych bez dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym mającym na celu zapewnienie, że dane osobowe nie są przypisywane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

(g) "administrator danych" oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane w prawie Unii lub państwa członkowskiego.

h) Przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu i zgodnie z instrukcjami administratora danych na mocy art. 28 GDPR.

(i) odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to strona trzecia. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego zadania dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

j) strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ niebędący podmiotem danych, administratorem, podmiotem przetwarzającym oraz osobami upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych, za które bezpośrednio odpowiada administrator lub podmiot przetwarzający.

(k) "zgoda" oznacza dobrowolne, konkretne i świadome wyrażenie woli przez podmiot danych, w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, przez które podmiot danych wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych.

 

II. prawa osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 15 i nast. oraz art. 77 DSGVO

 

1. prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w określonych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 GDPR)

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DSGVO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Odpowiednie podstawy prawne, na których opiera się przetwarzanie danych, można znaleźć w niniejszej polityce prywatności.

W przypadku zgłoszenia sprzeciwu nie będziemy dłużej przetwarzać danych osobowych, o których mowa, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub przetwarzanie służy ustanowieniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli użytkownik zgłosi sprzeciw, jego dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej.

 

2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Zgodę taką uzyskujemy przed rozpoczęciem przetwarzania danych, które wymaga zgody użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć tę zgodę. O ile nie jest jeszcze możliwe cofnięcie zgody poprzez kliknięcie na linki lub zmianę ustawień przeglądarki, wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Odwołanie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzonych do momentu odwołania.

 

3. prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych. Właściwym organem nadzorczym w sprawach ochrony danych jest państwowy pełnomocnik ds. ochrony danych kraju związkowego, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Odpowiedzialnym za nas organem ochrony danych jest:

Saksoński pełnomocnik ds. ochrony danych

PO Box 11 01 32 

01330 Drezno

https://www.saechsdsb.de/kontakt

 

4. prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, by dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub innej osobie odpowiedzialnej, we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

 

5. informacje, poprawianie, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym powyżej w punkcie I.2.

 

III. przetwarzanie danych w celu informacyjnego korzystania ze strony internetowej, zaplecza technicznego, plików cookie itp.


Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe wymienione poniżej w sekcjach od 3 do 7 w celach, na podstawie podstaw prawnych i na czas określony w tych sekcjach.

 

1. podstawa prawna i okres przechowywania danych

O ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych w rozumieniu art. 4 nr 1 DSGVO, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO. Przetwarzanie danych osobowych, które są nam potrzebne do wypełnienia zobowiązań umownych lub przedumownych, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO. Jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów lub interesów strony trzeciej i jeśli interesy, podstawowe wolności i prawa osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne, jako podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stosujemy art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. W przypadku operacji przetwarzania danych wykonywanych przez nas poniżej wskazujemy każdorazowo odpowiednią podstawę prawną. Przetwarzanie danych może być również oparte na kilku podstawach prawnych.

W przypadku operacji przetwarzania dokonywanych przez nas, poniżej wskazujemy każdorazowo, jak długo dane będą przez nas przechowywane oraz kiedy zostaną usunięte lub zablokowane. Jeżeli poniżej nie określono wyraźnie okresu przechowywania, dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko przestanie obowiązywać cel lub podstawa prawna ich przechowywania.

Przechowywanie danych może jednak odbywać się po upływie określonego czasu w przypadku (grożącego) sporu prawnego z użytkownikiem lub innego postępowania sądowego albo jeśli przechowywanie danych jest przewidziane przepisami ustawowymi, którym podlegamy jako strona odpowiedzialna (np. § 257 HGB, § 147 AO). Jeśli upłynie okres przechowywania danych przewidziany przepisami prawa, dane osobowe zostaną zablokowane lub usunięte, chyba że konieczne będzie ich dalsze przechowywanie przez nas i istnieje ku temu podstawa prawna.

 

2. bezpieczeństwo danych

Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich, biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cel przetwarzania, a także istniejące ryzyko naruszenia danych (w tym prawdopodobieństwo i skutki) dla osoby, której dane dotyczą. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym.

Na życzenie chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji. Prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (patrz wyżej).

 

3. dane przetwarzane podczas (informacyjnego) korzystania z witryny internetowej

Korzyści płynące z naszej strony internetowej możemy zapewnić tylko wtedy, gdy zgromadzimy od Państwa określone dane osobowe, które są niezbędne do działania strony internetowej.

Gromadzimy te dane, jeśli jest to niezbędne do realizacji umowy między Państwem a nami (w tym w formie warunków korzystania z niniejszej strony internetowej) (art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO) lub jeśli udzielili Państwo na to zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO). Ponadto gromadzimy te dane, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, a Państwa interes w ochronie danych osobowych nie jest nadrzędny (art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO).

Zbieramy i przetwarzamy następujące dane od użytkownika:

  • Informacje o urządzeniu: Dane dostępowe obejmują adres IP, identyfikator urządzenia, typ urządzenia, ustawienia specyficzne dla urządzenia, datę i godzinę pobrania, strefę czasową, ilość przesłanych danych oraz komunikat o zakończeniu wymiany danych, awarię urządzenia końcowego, typ przeglądarki i system operacyjny. Te dane dostępowe są przetwarzane w celu technicznego umożliwienia działania witryny.
  • Informacje za Twoją zgodą: Inne informacje (np. dane geolokalizacyjne, dane osobowe, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail itp.) są przez nas przetwarzane, jeśli wyrazisz na to zgodę. ), które przetwarzamy, jeśli użytkownik nam na to pozwoli.