Polityka prywatności firmy Meyer Burger Technology AG

I. Ramy prawne, organ odpowiedzialny, definicje

II. Prawa osób, których dane dotyczą

III Ogólne informacje o przetwarzaniu danych ( Przetwarzanie danych w celu informacyjnego korzystania ze strony internetowej, zaplecze techniczne, pliki cookie itp.)

IV. Specjalne informacje na temat przetwarzania danych w kontekście korzystania z dodatkowych funkcji

V. Przetwarzanie danych w kontekście aplikacji

VI. różne

 

 

I. Informacje ogólne, organ odpowiedzialny i ramy prawne

 

1. ramy prawne i zasady przetwarzania danych

Traktujemy ochronę danych osobowych bardzo poważnie i traktujemy je w sposób poufny, zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych (DSGVO i BDSG) oraz niniejszą deklaracją ochrony danych.

Gdy użytkownik korzysta z naszej witryny internetowej, gromadzimy jego dane osobowe.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu się to robi.

 

2. organ odpowiedzialny

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail lub podobnych).


Podmiotem odpowiedzialnym (dalej także "my", "nas", "nasz") w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest:
 

Meyer Burger (Industries) GmbH

Carl-Schiffner-Strasse 17

09599 Freiberg

Niemcy

 

Tel.: +49 3723 671 101

E-mail: info-hohenstein@meyerburger.com

Dane kontaktowe naszych firmowych inspektorów ochrony danych to:

Meyer Burger (Industries) GmbH- AGENCJA OCHRONY DANYCH -
Carl-Schiffner-Strasse 17
09599 FreibergNiemcy

E-mail: dsb.mbde@meyerburger.com

 

3. definicje

Nasza deklaracja ochrony danych opiera się na terminach użytych w Dyrektywie Europejskiej i Rozporządzeniu Rządzącym przy wydawaniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (DSGVO). Poniżej wyjaśniamy najważniejsze pojęcia:

(a) Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

(b) podmiot danych oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

(c) "przetwarzanie" oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych - także metodami automatycznymi - takich jak gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, archiwizowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania oznacza znakowanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

(e) profilowanie oznacza zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów związanych z wynikami pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, preferencjami osobistymi, zainteresowaniami, wiarygodnością, zachowaniem, lokalizacją lub zmianą lokalizacji.

(f) pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już powiązać z konkretnym podmiotem danych bez dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym mającym na celu zapewnienie, że dane osobowe nie są przypisywane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

(g) "administrator danych" oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane w prawie Unii lub państwa członkowskiego.

h) Przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu i zgodnie z instrukcjami administratora danych na mocy art. 28 GDPR.

(i) odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to strona trzecia. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego zadania dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

j) strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ niebędący podmiotem danych, administratorem, podmiotem przetwarzającym oraz osobami upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych, za które bezpośrednio odpowiada administrator lub podmiot przetwarzający.

(k) "zgoda" oznacza dobrowolne, konkretne i świadome wyrażenie woli przez podmiot danych, w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, przez które podmiot danych wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych.

 

II. prawa osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 15 i nast. oraz art. 77 DSGVO

 

1. prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w określonych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 GDPR)

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DSGVO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Odpowiednie podstawy prawne, na których opiera się przetwarzanie danych, można znaleźć w niniejszej polityce prywatności.

W przypadku zgłoszenia sprzeciwu nie będziemy dłużej przetwarzać danych osobowych, o których mowa, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub przetwarzanie służy ustanowieniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli użytkownik zgłosi sprzeciw, jego dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej.

 

2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Zgodę taką uzyskujemy przed rozpoczęciem przetwarzania danych, które wymaga zgody użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć tę zgodę. O ile nie jest jeszcze możliwe cofnięcie zgody poprzez kliknięcie na linki lub zmianę ustawień przeglądarki, wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Odwołanie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzonych do momentu odwołania.

 

3. prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych. Właściwym organem nadzorczym w sprawach ochrony danych jest państwowy pełnomocnik ds. ochrony danych kraju związkowego, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Odpowiedzialnym za nas organem ochrony danych jest:

Saksoński pełnomocnik ds. ochrony danych

PO Box 11 01 32 

01330 Drezno

https://www.saechsdsb.de/n-kontakt

 

4. prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, by dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub innej osobie odpowiedzialnej, we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

 

5. informacje, poprawianie, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym powyżej w punkcie I.2.

 

III. przetwarzanie danych w celu informacyjnego korzystania ze strony internetowej, zaplecza technicznego, plików cookie itp.


Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe wymienione poniżej w sekcjach od 3 do 7 w celach, na podstawie podstaw prawnych i na czas określony w tych sekcjach.

 

1. podstawa prawna i okres przechowywania danych

O ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych w rozumieniu art. 4 nr 1 DSGVO, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO. Przetwarzanie danych osobowych, które są nam potrzebne do wypełnienia zobowiązań umownych lub przedumownych, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO. Jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów lub interesów strony trzeciej i jeśli interesy, podstawowe wolności i prawa osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne, jako podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stosujemy art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. W przypadku operacji przetwarzania danych wykonywanych przez nas poniżej wskazujemy każdorazowo odpowiednią podstawę prawną. Przetwarzanie danych może być również oparte na kilku podstawach prawnych.

W przypadku operacji przetwarzania dokonywanych przez nas, poniżej wskazujemy każdorazowo, jak długo dane będą przez nas przechowywane oraz kiedy zostaną usunięte lub zablokowane. Jeżeli poniżej nie określono wyraźnie okresu przechowywania, dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko przestanie obowiązywać cel lub podstawa prawna ich przechowywania.

Przechowywanie danych może jednak odbywać się po upływie określonego czasu w przypadku (grożącego) sporu prawnego z użytkownikiem lub innego postępowania sądowego albo jeśli przechowywanie danych jest przewidziane przepisami ustawowymi, którym podlegamy jako strona odpowiedzialna (np. § 257 HGB, § 147 AO). Jeśli upłynie okres przechowywania danych przewidziany przepisami prawa, dane osobowe zostaną zablokowane lub usunięte, chyba że konieczne będzie ich dalsze przechowywanie przez nas i istnieje ku temu podstawa prawna.

 

2. bezpieczeństwo danych

Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich, biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cel przetwarzania, a także istniejące ryzyko naruszenia danych (w tym prawdopodobieństwo i skutki) dla osoby, której dane dotyczą. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym.

Na życzenie chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji. Prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (patrz wyżej).

 

3. dane przetwarzane podczas (informacyjnego) korzystania z witryny internetowej

Korzyści płynące z naszej strony internetowej możemy zapewnić tylko wtedy, gdy zgromadzimy od Państwa określone dane osobowe, które są niezbędne do działania strony internetowej.

Gromadzimy te dane, jeśli jest to niezbędne do realizacji umowy między Państwem a nami (w tym w formie warunków korzystania z niniejszej strony internetowej) (art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO) lub jeśli udzielili Państwo na to zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO). Ponadto gromadzimy te dane, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, a Państwa interes w ochronie danych osobowych nie jest nadrzędny (art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO).

Zbieramy i przetwarzamy następujące dane od użytkownika:

 • Informacje o urządzeniu: Dane dostępowe obejmują adres IP, identyfikator urządzenia, typ urządzenia, ustawienia specyficzne dla urządzenia, datę i godzinę pobrania, strefę czasową, ilość przesłanych danych oraz komunikat o zakończeniu wymiany danych, awarię urządzenia końcowego, typ przeglądarki i system operacyjny. Te dane dostępowe są przetwarzane w celu technicznego umożliwienia działania witryny.
 • Informacje za Twoją zgodą: Inne informacje (np. dane geolokalizacyjne, dane osobowe, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail itp.) są przez nas przetwarzane, jeśli wyrazisz na to zgodę. ), które przetwarzamy, jeśli użytkownik nam na to pozwoli.

 

4. skontaktuj się z nami


Gdy użytkownik (proaktywnie) skontaktuje się z nami, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub czatu udostępnionego przez nas, podane przez niego dane będą przez nas przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie niektórych danych zgodnych z prawdą jest wymagane w celu przetworzenia zapytania, podanie innych danych jest dobrowolne. Dane obowiązkowe, niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, są oznaczone jako takie, pozostałe dane są podawane dobrowolnie. Przetwarzanie powyższych danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, którą wyraziliście Państwo kontaktując się z nami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO oraz, w zakresie dotyczącym szczególnych kategorii danych osobowych (np. danych dotyczących zdrowia lub innych danych "wrażliwych"), zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) DSGVO. Zebrane dane osobowe zostaną usunięte natychmiast po zakończeniu przetwarzania Twojego żądania, chyba że są one niezbędne do rozpoczęcia lub wykonania umowy z Tobą zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO.

Jeżeli użytkownik jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego) i skontaktuje się z nami za pośrednictwem udostępnionego przez nas formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej, jego dane mogą być przechowywane w systemie obsługi klienta, który może być również wykorzystywany do kontaktowania się z użytkownikiem w celach reklamowych, jeżeli użytkownik udzielił nam odpowiedniej dodatkowej zgody (patrz również następna część). Należy pamiętać, że w przypadku formularzy kontaktowych ze stałymi opcjami wyboru tematu, należy wybrać właściwy temat dla siebie lub swojego statusu jako konsumenta zgodnie z § 13 BGB (niemiecki kodeks cywilny) lub przedsiębiorcy zgodnie z § 14 BGB (niemiecki kodeks cywilny), aby uniknąć sytuacji, w której błędnie pojawią się Państwo jako klient biznesowy/przedsiębiorca, a nasza odpowiedź może być inna niż w przypadku konsumentów.

 

5. wysyłanie określonych materiałów informacyjnych o produktach i usługach

Jeżeli zostanie wyrażona zgoda, możemy informować użytkowników naszej strony internetowej o konkretnych produktach i usługach Meyer Burger (w szczególności o programie partnerskim Meyer Burger) w późniejszym terminie. Dane osobowe, które mogą być wykorzystywane podczas wysyłania informacji, są określone w masce wprowadzania danych używanej do tego celu.

 

Ze względów prawnych na adres e-mail wprowadzony przez osobę, której dane dotyczą, w ramach procedury double opt-in wysyłana jest wiadomość potwierdzająca. Ta wiadomość e-mail z potwierdzeniem służy do sprawdzenia, czy właściciel adresu e-mail, jako osoba, której dane dotyczą, zezwolił na otrzymywanie treści reklamowych.

 

Podczas rejestracji lub wysyłania treści formularza kontaktowego zapisywany jest również adres IP systemu komputerowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, w momencie rejestracji, a także data i godzina rejestracji, przypisane przez dostawcę usług internetowych (ISP). Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby móc później śledzić (ewentualne) nadużycia adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, a tym samym służy ochronie prawnej administratora.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielona przez osobę, której dane dotyczą, w celu przesyłania informacji może być w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość.

 

6. subskrypcja naszego biuletynu

Na naszej stronie internetowej użytkownicy mają możliwość zapisania się na newsletter naszego przedsiębiorstwa. Dane osobowe przekazywane administratorowi przy zamawianiu biuletynu są określone w masce wprowadzania danych używanej do tego celu.

W przypadku wyrażenia zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (DSGVO), w regularnych odstępach czasu informujemy naszych klientów i partnerów biznesowych za pomocą newslettera o specjalnych ofertach naszej firmy. Zasadniczo osoba, której dane dotyczą, może otrzymywać biuletyn naszej firmy tylko wtedy, gdy 1) posiada ważny adres e-mail i 2) zarejestruje się w celu otrzymywania biuletynu. Ze względów prawnych na adres e-mail zarejestrowany przez osobę, której dane dotyczą, po raz pierwszy wysyłana jest wiadomość potwierdzająca wysyłkę biuletynu w ramach procedury double opt-in. Ta wiadomość e-mail z potwierdzeniem służy sprawdzeniu, czy właściciel adresu e-mail jako osoba, której dane dotyczą, wyraził zgodę na otrzymywanie biuletynu.

Podczas rejestracji do biuletynu informacyjnego zapisujemy również adres IP systemu komputerowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, w momencie rejestracji oraz datę i godzinę rejestracji, które są przypisywane przez dostawcę usług internetowych (ISP). Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby móc później śledzić (ewentualne) nadużycia adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, i dlatego stanowi dla administratora zabezpieczenie prawne.

Dane osobowe zebrane w ramach rejestracji do newslettera są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego newslettera. Ponadto subskrybenci biuletynu mogą być informowani pocztą elektroniczną, jeżeli jest to niezbędne do funkcjonowania usługi biuletynu lub związanej z nią rejestracji, np. w przypadku zmian w ofercie biuletynu lub zmian warunków technicznych. Żadne dane osobowe zebrane w ramach usługi newslettera nie będą przekazywane osobom trzecim. Subskrypcja naszego biuletynu może być w każdej chwili anulowana przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, której osoba, której dane dotyczą, udzieliła nam w celu wysyłania biuletynu, może zostać w każdej chwili odwołana. W celu cofnięcia zgody w każdym biuletynie można znaleźć odpowiednie łącze. Ponadto w każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania biuletynu bezpośrednio na stronie internetowej administratora lub poinformować go o tym w inny sposób.

W ramach przetwarzania zleconego zgodnie z art. 28 DSGVO administrator danych zintegrował na niniejszej stronie internetowej komponent Tensid marCo dostawcy EQS Group AG, Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar, Szwajcaria. Celem tego komponentu jest rejestracja biuletynu. Dalsze informacje i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w EQS Group AG można znaleźć na stronie switzerland.eqs.com. W przypadku Szwajcarii Komisja UE wydała tzw. decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony zgodnie z art. 45 ust. 3 GDPR. W decyzji tej Komisja stwierdziła, że dane osobowe w Szwajcarii mają zapewnioną odpowiednią ochronę porównywalną z europejskimi przepisami o ochronie danych.

Newsletter2Go firmy Sendinblue może być używany jako dodatkowe oprogramowanie do obsługi biuletynu. Twoje dane zostaną przekazane firmie Sendinblue GmbH w celu realizacji zamówienia zgodnie z art. 28 DSGVO. Sendinblue nie może również sprzedawać danych użytkownika ani wykorzystywać ich do celów innych niż wysyłanie biuletynów. Sendinblue jest niemieckim, certyfikowanym dostawcą, który został wybrany zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i federalnej ustawy o ochronie danych.

Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://de.sendinblue.com/informationen-newsletter-empfaenger/?rtype=n2go 

 

6a. Śledzenie biuletynu

Nasze newslettery mogą zawierać tzw. piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w takich wiadomościach e-mail wysyłanych w formacie HTML, umożliwiająca rejestrowanie i analizę plików dziennika. Pozwala to na statystyczną ocenę sukcesu lub porażki internetowych kampanii marketingowych. Na podstawie wbudowanego piksela śledzącego możemy sprawdzić, czy i kiedy wiadomość e-mail została otwarta przez osobę, której dane dotyczą, oraz jakie linki w tej wiadomości zostały przez nią wywołane.

Takie dane osobowe zebrane za pomocą pikseli śledzących zawartych w biuletynach są przechowywane i analizowane przez administratora w celu optymalizacji wysyłki biuletynu i lepszego dostosowania treści przyszłych biuletynów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo w każdej chwili odwołać odrębną deklarację zgody złożoną w tym zakresie za pośrednictwem procedury double opt-in. Po odwołaniu administrator danych usunie te dane osobowe. Rezygnację z otrzymywania biuletynu automatycznie interpretujemy jako odstąpienie od umowy.

 

7. operacje przetwarzania automatycznego i korzystanie z plików cookie

Pliki cookie mogą być wykorzystywane do działania naszej witryny. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego użytkownika oraz, w stosownych przypadkach, przypisane do urządzenia mobilnego, z którego korzysta użytkownik, i za pośrednictwem których pewne informacje są przekazywane do biura, które ustawiło plik cookie. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów do urządzenia końcowego użytkownika, a zatem nie mogą powodować żadnych szkód. Służą one temu, aby nasza oferta internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika i skuteczniejsza, czyli przyjemniejsza dla użytkownika.

Pliki cookie nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika, ale mogą zawierać dane umożliwiające rozpoznanie używanego urządzenia. W niektórych przypadkach pliki cookie zawierają jednak tylko informacje o pewnych ustawieniach, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika.

Rozróżnia się pliki cookie sesji, które są ponownie usuwane po zamknięciu sesji internetowej, oraz trwałe pliki cookie, które są przechowywane po zakończeniu sesji. Ze względu na ich funkcję rozróżnia się pliki cookie:

 • Technicznie niezbędne pliki cookie: są one niezbędne do poruszania się po naszej witrynie, korzystania z podstawowych funkcji i zapewnienia bezpieczeństwa witryny; nie gromadzą one informacji o użytkowniku do celów marketingowych ani nie przechowują informacji o odwiedzonych stronach internetowych;
 • Pliki cookie dotyczące wydajności: Zbierają one informacje o sposobie korzystania z naszej witryny, odwiedzanych stronach oraz, na przykład, o tym, czy podczas korzystania z witryny występują błędy; nie zbierają one żadnych informacji, które mogłyby umożliwić identyfikację użytkownika - wszystkie zebrane informacje są anonimowe i służą wyłącznie do ulepszania naszej witryny oraz do ustalania zainteresowań użytkowników;
 • Reklamowe pliki cookie, pliki cookie służące do ustalania celów: są one wykorzystywane do oferowania użytkownikowi reklam dostosowanych do jego potrzeb w ramach naszej oferty internetowej lub ofert osób trzecich oraz do mierzenia skuteczności tych ofert; reklamowe i celowe pliki cookie są przechowywane maksymalnie przez 36 miesięcy;
 • Udostępniające pliki cookie: Są one wykorzystywane w celu poprawy interaktywności naszej witryny z innymi usługami (np. sieciami społecznościowymi); udostępniające pliki cookie są przechowywane maksymalnie przez 36 miesięcy.

Każde użycie plików cookie, które nie jest absolutnie konieczne ze względów technicznych, stanowi przetwarzanie danych, które jest dozwolone wyłącznie za wyraźną i aktywną zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 a) DSGVO, § 25 (1) TTDSG. Dotyczy to w szczególności wykorzystywania plików cookie do celów reklamowych, targetowania lub udostępniania. Ponadto dane osobowe przetwarzane za pomocą plików cookie będziemy przekazywać osobom trzecim tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) DSGVO, § 25 ust. 1 TTDSG. Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z plików cookie dane użytkownika mogą być przekazywane do odbiorców spoza EOG, gdzie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych zgodnie z GDPR (np. w USA). Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższym opisie poszczególnych narzędzi marketingowych.

W naszej witrynie internetowej mogą być używane następujące pliki cookie:

 

Nazwa pliku cookie

Cel i przechowywane dane

Okres ważności

konieczne_opt_w

Zapisuje zgodę na instalację technicznie niezbędnych plików cookie.

Sesja

marketing_opt_in

Zapisuje zgodę na instalację marketingowych plików cookie.

1 rok

statistic_opt_in

Zapisuje zgodę na ustawienie plików cookie dotyczących statystyk.

1 rok

_fbp

Ten plik cookie jest ustawiany przez Facebooka w celu wyświetlania reklam po odwiedzeniu tej witryny, gdy użytkownik korzysta z Facebooka lub platformy cyfrowej obsługiwanej przez Facebook Ads.

3 miesiące

test_cookie

Ten plik cookie jest ustawiany przez witrynę doubleclick.net. Plik cookie służy do określenia, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie.

15 minut

_gcl_au

Ten plik cookie jest wykorzystywany przez Google Analytics w celu zrozumienia interakcji użytkowników z witryną.

3 miesiące

_ga

Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Ten plik cookie jest używany do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii oraz do śledzenia wykorzystania witryny na potrzeby raportu analitycznego. Pliki cookie przechowują informacje w sposób anonimowy i przypisują losowo wygenerowany numer w celu identyfikacji poszczególnych odwiedzających.

2 lata

_gid

Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik cookie służy do przechowywania informacji o sposobie korzystania z witryny przez odwiedzających i pomaga w tworzeniu raportów analitycznych dotyczących funkcjonowania witryny. Gromadzone dane obejmują liczbę odwiedzających, pochodzenie odwiedzających oraz odwiedzane strony w formie anonimowej.

1 dzień

_gat_UA-3569181-3

Jest to plik cookie typu próbka ustawiany przez Google Analytics, w którym element próbki w nazwie zawiera unikalny numer identyfikacyjny konta lub witryny, do której się odnosi. Jest to odmiana pliku cookie _gat służąca do ograniczania ilości danych rejestrowanych przez Google w witrynach o dużym natężeniu ruchu.

1 minuta

_hjFirstSeen

Jest to ustawiane przez Hotjar w celu identyfikacji pierwszej sesji nowego użytkownika. Przechowuje wartość true/false, która wskazuje, czy Hotjar widział tego użytkownika po raz pierwszy. Jest on używany przez filtry rekordów do identyfikacji nowych sesji użytkowników.

30 minut

site-language-preference

Określa i ustawia preferowany język prezentacji treści.

1 rok

browserupdateorg

Informuje użytkownika o konieczności zaktualizowania nieaktualnej przeglądarki.

7 dni

_ga_*

Przechowuje anonimowe dane statystyczne.

2 lata

_hjTLDTest

Sprawdza, czy pliki cookie z Hotjar mogą zostać załadowane na stronę i są usuwane zaraz po tym.

Sesja

_hjid

Ten plik cookie jest ustawiany przez Hotjar. Ten plik cookie jest ustawiany, gdy klient po raz pierwszy wejdzie na stronę ze skryptem Hotjar. Jest on używany do przechowywania w przeglądarce losowego identyfikatora użytkownika, unikalnego dla danej witryny. Dzięki temu zachowanie podczas kolejnych wizyt w tej samej witrynie jest kojarzone z tym samym identyfikatorem użytkownika.

1 rok

_hjIncludedInPageviewSample

Ten plik cookie sesji jest ustawiany, aby Hotjar wiedział, czy odwiedzający należą do określonej grupy docelowej.

2 minuty

_hjAbsoluteSessionInProgress

Ten plik cookie jest używany przez Hotjar do rozpoznawania pierwszej sesji przeglądania strony przez użytkownika. Jest to flaga typu prawda/fałsz ustawiana przez plik cookie.

30 minut

_hjSession{site_id}

Plik cookie, który zawiera dane bieżącej sesji. Powoduje to, że kolejne żądania w ramach okna sesji są przypisywane do tej samej sesji Hotjar.

30 minut

_uetsid

 

60 minut

_hjIncludedInSessionSample

Ten plik cookie jest ustawiany, aby poinformować Hotjar, czy ten użytkownik jest uwzględniony w próbce danych zdefiniowanej przez dzienny limit sesji witryny.

30 minut

_hjSessionUser{site_id}

Plik cookie Hotjar ustawiany przy pierwszym wyświetleniu przez użytkownika strony ze skryptem Hotjar. Jest on używany do przechowywania w przeglądarce identyfikatora użytkownika Hotjar, który jest unikalny dla danej strony. Dzięki temu przy kolejnych wizytach w tej samej witrynie zachowanie jest kojarzone z tym samym identyfikatorem użytkownika.

365 dni

personalization_id

Ten plik cookie jest ustawiany ze względu na funkcje integracji z mediami społecznościowymi i udostępniania ich przez Twittera.

2 lata

_uetvid

Używane przez Bing do śledzenia odwiedzających w wielu witrynach internetowych w celu prezentowania odpowiednich reklam opartych na preferencjach odwiedzającego.

13 miesięcy

outbrain_cid_fetch

Ten plik cookie określa, w jaki sposób użytkownik uzyskał dostęp do witryny. Informacje te są wykorzystywane przez operatora witryny do pomiaru skuteczności prowadzonych przez niego działań marketingowych.

5 minut

Uid

Unikalny identyfikator ustawiony przez adform.net.

60 dni

MUID

Powszechnie używany przez firmę Microsoft jako unikalny identyfikator użytkownika. Ten plik cookie umożliwia śledzenie użytkownika poprzez synchronizację identyfikatora w wielu domenach firmy Microsoft.

1 rok

IDE

Wykorzystywane przez Google DoubleClick do rejestrowania i raportowania działań użytkownika w witrynie internetowej po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z reklam dostawcy, w celu pomiaru skuteczności reklamy i wyświetlania użytkownikowi ukierunkowanych reklam.

1 rok

NID

Te pliki cookie Google przechowują informacje o ustawieniach użytkownika oraz informacje dla Map Google.

6 miesięcy

 

8. mapy google

 

Ta witryna korzysta z usługi mapowej Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest firma Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google LLC w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na transmisję danych.

 

Korzystanie z Map Google ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online oraz łatwą lokalizację miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to nadrzędny uzasadniony interes z naszej strony w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO, § 25 ust. 2 TTDSG.

 

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

 

9. krąg odbiorców; przekazywanie do krajów trzecich


W naszej firmie dostęp do Twoich danych mają działy odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków. Ponadto korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców, w szczególności podmiotów przetwarzających zamówienia zgodnie z art. 28 DSGVO, o ile nie możemy lub nie jesteśmy w stanie samodzielnie wykonywać usług. Ci zewnętrzni dostawcy usług to przede wszystkim dostawcy usług informatycznych i telekomunikacyjnych. Jeśli określeni usługodawcy są wyraźnie wymienieni, dalsze informacje można znaleźć w ich oświadczeniach o ochronie danych. Ponadto możemy przekazywać dane użytkownika usługodawcom zewnętrznym, którzy mogą przedstawić użytkownikowi dalsze oferty. Więcej informacji na ten temat można znaleźć poniżej w punkcie " Korzystanie z kalkulatora solarnego".


Przekazanie danych do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) odbywa się tylko pod pewnymi warunkami w ramach art. 44ff DSGVO.

 

Niektóre kraje trzecie są certyfikowane przez Komisję Europejską jako kraje o poziomie ochrony danych porównywalnym ze standardem EOG poprzez tzw. decyzje o adekwatności (lista tych krajów i kopia decyzji o adekwatności znajduje się tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

). Jednak w innych państwach trzecich, do których mogą być przekazywane dane osobowe, poziom ochrony danych może nie być stale wysoki ze względu na brak przepisów prawnych. W takim przypadku zapewniamy wystarczające gwarancje ochrony danych. Jest to możliwe dzięki wiążącym regulaminom firmowym, standardowym klauzulom ochrony danych Komisji Europejskiej dotyczącym ochrony danych osobowych (dostępnym pod adresem ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en), certyfikatom lub uznanym kodeksom postępowania. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy skontaktować się z naszym specjalistą ds. ochrony danych.

 

10. nieletni

Nasza witryna nie jest przeznaczona dla dzieci. Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą przekazywać nam żadnych danych osobowych ani składać oświadczeń o zgodzie bez zgody swoich opiekunów prawnych. Chcielibyśmy zaapelować do rodziców i opiekunów oraz osób niepełnoletnich o przestrzeganie przepisów GDPR i nieobchodzenie żadnych ograniczeń wiekowych.

 

11 . Zakaz zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania)

Nie zamierzamy wykorzystywać żadnych danych osobowych zebranych od użytkownika do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

 

IV. Specjalne informacje na temat przetwarzania danych w kontekście korzystania z dodatkowych funkcji

 

1. Installer finder

Aby móc pokazać Ci instalatorów w Twojej okolicy, przetwarzamy następujące dane osobowe na podstawie umowy.

 • Nazwisko i imię
 • Adres
 • Adres e-mail
 • Dane geolokalizacyjne

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO.

 

2. korzystanie z kalkulatora solarnego

W przypadku korzystania z kalkulatora solarnego wykorzystujemy wprowadzone tam dane w celu przesłania odpowiedniej, niewiążącej oferty oraz przekazania dalszych informacji, takich jak oszczędności itp., a także w celu skontaktowania się z Państwem w przyszłości w celach informacyjnych i marketingowych na podstawie podanych przez Państwa danych kontaktowych, o ile wyrażą Państwo na to zgodę. Ponadto przekażemy Twoje dane maksymalnie trzem wybranym przez nas instalatorom w Twoim regionie - pod warunkiem, że wyrazisz na to zgodę - w celu udzielenia Ci dalszych porad i przedstawienia niewiążącej oferty. Podanie pewnych prawdziwych danych (w szczególności imienia i nazwiska, adresu, danych geolokalizacyjnych, powierzchni dachu na podstawie zdjęć satelitarnych z serwisów zewnętrznych, rodzaju systemu ogrzewania, adresu e-mail) jest konieczne w celu przetworzenia zapytania i dostarczenia podsumowania w formacie PDF. Przetwarzanie powyższych danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, którą wyrazili Państwo wprowadzając dane do interfejsu formularza, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO. Zebrane dane osobowe zostaną usunięte najpóźniej po upływie 24-miesięcznego okresu przejściowego, o ile nie będą już potrzebne do nawiązania lub wykonania umowy z użytkownikiem.  

 

 

V. Przetwarzanie danych w kontekście aplikacji

 

1. cele przetwarzania, kategorie danych osobowych

Przetwarzamy dane dotyczące podań opisane w tej sekcji w celu nawiązania lub realizacji stosunku pracy lub stosunku podobnego do stosunku pracy w zakresie określonym poniżej.

 

W szczególności mogą być przetwarzane następujące kategorie danych:

 • Ogólne dane osobowe (imię i nazwisko, adres i inne dane kontaktowe, zdjęcie zgłoszeniowe, data urodzenia, narodowość, stan cywilny, inne (ewentualnie również wrażliwe) dane ujawnione nam przez użytkownika)
 • Dane związane z pracą (zawodowe dane kontaktowe, aktualne stanowisko, kompetencje/obowiązki, aktualny pracodawca, aktualne wynagrodzenie, okres wypowiedzenia, notatki o blokowaniu)
 • Dane dotyczące doświadczenia (poprzednie stanowiska i pracodawcy, wykształcenie szkolne i akademickie, szkolenia zawodowe, doświadczenie, wiedza)
 • Dane dotyczące przyszłości (życzenia i pomysły, oceny, możliwe obszary zastosowań, pomysły dotyczące mediacji)
 • Inne dane (informacje dotyczące Twojego życia zawodowego, które są publicznie dostępne za pośrednictwem usług mediów społecznościowych (np. XING, Google, LinkedIn, Experteer itp.) lub w inny sposób w Internecie, które mogą mieć znaczenie dla Twoich kwalifikacji na określone stanowisko).

 

 

2 Dalsze przetwarzanie danych przez administratora; podstawa prawna przetwarzania danych

Jeśli użytkownik zwróci się do nas proaktywnie, przetwarzamy dane przekazane przez niego w ramach pierwszego kontaktu, a także wszelkie inne dane, o które możemy poprosić.

Wszystkie informacje (CV, świadectwa, dokumenty potwierdzające kwalifikacje) oraz wszelkie inne informacje (np. uzyskane podczas rozmów telefonicznych, osobistych) traktujemy i przetwarzamy jako dane aplikacyjne. Odbywa się to w celach umownych lub przedumownych określonych powyżej.

Podanie niektórych prawdziwych danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania, podanie innych informacji (w szczególności zdjęcia) jest dobrowolne.

O ile dane te są niezbędne do przeprowadzenia procedury składania wniosków, art. 88 DSGVO w połączeniu z. § 26 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) stanowi podstawę prawną przetwarzania Twoich danych.

Jeśli chodzi o szczególne kategorie danych osobowych (np. dane dotyczące zdrowia, przynależności do związków zawodowych lub wyznania albo inne dane "wrażliwe"), przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) DSGVO, którą wyrazili Państwo, przekazując te dane.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania i nawiązania stosunku pracy, dane będą początkowo przechowywane przez okres trwania stosunku pracy. Po odejściu z naszej firmy będziemy przetwarzać dane przez okres maksymalnie trzech lat w celu zachowania dowodów.

Przetwarzane dane osobowe zostaną usunięte, o ile ich przetwarzanie nie będzie już konieczne do wykonania umowy lub jeśli zażądasz ich usunięcia w ramach dochodzenia swoich praw. Odbywa się to regularnie najpóźniej po sześciu (6) miesiącach od zakończenia procedury składania wniosków, jeśli nie obowiązują już żadne zobowiązania w zakresie zatrzymywania danych . Jeśli użytkownik nie jest zatrudniony, dłuższy okres przechowywania danych, wynoszący 24 miesiące od ostatniego indywidualnego kontaktu z użytkownikiem - na przykład w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami AGG - może być konieczny w indywidualnych przypadkach na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

 

VI. różne

 

Zmiana niniejszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym czasie zgodnie z obowiązującym prawem.

USTAWIENIA COOKIES

Używamy plików cookie, aby umożliwić Ci jak najlepsze korzystanie z naszej strony internetowej i poprawić naszą komunikację z Tobą. Bierzemy pod uwagę Twój wybór i wykorzystujemy tylko te dane, na które wyrażasz zgodę.

Te pliki cookie ułatwiają korzystanie z naszej strony internetowej, umożliwiając korzystanie z podstawowych funkcji, takich jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów. Nasza strona internetowa nie może działać poprawnie bez tych plików cookie.

Te pliki cookie pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję z naszą witryną, gromadząc informacje anonimowo. Dzięki tym informacjom możemy stale ulepszać naszą ofertę.

Te pliki cookie służą do śledzenia odwiedzających na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są trafne i angażujące dla poszczególnych użytkowników, a przez to bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.