Choose another country/region to access content for your location.

Polityka prywatności firmy Meyer Burger Technology AG

I. Ramy prawne, organ odpowiedzialny, definicje

II. Prawa osób, których dane dotyczą

III Ogólne informacje o przetwarzaniu danych ( Przetwarzanie danych w celu informacyjnego korzystania ze strony internetowej, zaplecze techniczne, pliki cookie itp.)

IV. Specjalne informacje na temat przetwarzania danych w kontekście korzystania z dodatkowych funkcji

V. Przetwarzanie danych w kontekście aplikacji

VI. różne

 

 

I. Informacje ogólne, organ odpowiedzialny i ramy prawne

 

1. ramy prawne i zasady przetwarzania danych

Traktujemy ochronę danych osobowych bardzo poważnie i traktujemy je w sposób poufny, zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych (DSGVO i BDSG) oraz niniejszą deklaracją ochrony danych.

Gdy użytkownik korzysta z naszej witryny internetowej, gromadzimy jego dane osobowe.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu się to robi.

 

2. organ odpowiedzialny

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail lub podobnych).


Podmiotem odpowiedzialnym (dalej także "my", "nas", "nasz") w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest:
 

Meyer Burger (Industries) GmbH

Carl-Schiffner-Strasse 17

09599 Freiberg

Niemcy

 

Tel.: +49 3723 671 101

E-mail: info-hohenstein@meyerburger.com

Dane kontaktowe naszych firmowych inspektorów ochrony danych to:

Meyer Burger (Industries) GmbH- AGENCJA OCHRONY DANYCH -
Carl-Schiffner-Strasse 17
09599 FreibergNiemcy

E-mail: dsb.mbde@meyerburger.com

 

3. definicje

Nasza deklaracja ochrony danych opiera się na terminach użytych w Dyrektywie Europejskiej i Rozporządzeniu Rządzącym przy wydawaniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (DSGVO). Poniżej wyjaśniamy najważniejsze pojęcia:

(a) Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

(b) podmiot danych oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

(c) "przetwarzanie" oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych - także metodami automatycznymi - takich jak gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, archiwizowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania oznacza znakowanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

(e) profilowanie oznacza zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów związanych z wynikami pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, preferencjami osobistymi, zainteresowaniami, wiarygodnością, zachowaniem, lokalizacją lub zmianą lokalizacji.

(f) pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już powiązać z konkretnym podmiotem danych bez dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym mającym na celu zapewnienie, że dane osobowe nie są przypisywane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

(g) "administrator danych" oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane w prawie Unii lub państwa członkowskiego.

h) Przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu i zgodnie z instrukcjami administratora danych na mocy art. 28 GDPR.

(i) odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to strona trzecia. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego zadania dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

j) strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ niebędący podmiotem danych, administratorem, podmiotem przetwarzającym oraz osobami upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych, za które bezpośrednio odpowiada administrator lub podmiot przetwarzający.

(k) "zgoda" oznacza dobrowolne, konkretne i świadome wyrażenie woli przez podmiot danych, w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, przez które podmiot danych wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych.

 

II. prawa osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 15 i nast. oraz art. 77 DSGVO

 

1. prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w określonych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 GDPR)

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DSGVO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Odpowiednie podstawy prawne, na których opiera się przetwarzanie danych, można znaleźć w niniejszej polityce prywatności.

W przypadku zgłoszenia sprzeciwu nie będziemy dłużej przetwarzać danych osobowych, o których mowa, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub przetwarzanie służy ustanowieniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli użytkownik zgłosi sprzeciw, jego dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej.

 

2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Zgodę taką uzyskujemy przed rozpoczęciem przetwarzania danych, które wymaga zgody użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć tę zgodę. O ile nie jest jeszcze możliwe cofnięcie zgody poprzez kliknięcie na linki lub zmianę ustawień przeglądarki, wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Odwołanie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzonych do momentu odwołania.

 

3. prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych. Właściwym organem nadzorczym w sprawach ochrony danych jest państwowy pełnomocnik ds. ochrony danych kraju związkowego, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Odpowiedzialnym za nas organem ochrony danych jest:

Saksoński pełnomocnik ds. ochrony danych

PO Box 11 01 32 

01330 Drezno

https://www.saechsdsb.de/kontakt

 

4. prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, by dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub innej osobie odpowiedzialnej, we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

 

5. informacje, poprawianie, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym powyżej w punkcie I.2.

 

III. przetwarzanie danych w celu informacyjnego korzystania ze strony internetowej, zaplecza technicznego, plików cookie itp.


Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe wymienione poniżej w sekcjach od 3 do 7 w celach, na podstawie podstaw prawnych i na czas określony w tych sekcjach.

 

1. podstawa prawna i okres przechowywania danych

O ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych w rozumieniu art. 4 nr 1 DSGVO, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO. Przetwarzanie danych osobowych, które są nam potrzebne do wypełnienia zobowiązań umownych lub przedumownych, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO. Jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów lub interesów strony trzeciej i jeśli interesy, podstawowe wolności i prawa osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne, jako podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stosujemy art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. W przypadku operacji przetwarzania danych wykonywanych przez nas poniżej wskazujemy każdorazowo odpowiednią podstawę prawną. Przetwarzanie danych może być również oparte na kilku podstawach prawnych.

W przypadku operacji przetwarzania dokonywanych przez nas, poniżej wskazujemy każdorazowo, jak długo dane będą przez nas przechowywane oraz kiedy zostaną usunięte lub zablokowane. Jeżeli poniżej nie określono wyraźnie okresu przechowywania, dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko przestanie obowiązywać cel lub podstawa prawna ich przechowywania.

Przechowywanie danych może jednak odbywać się po upływie określonego czasu w przypadku (grożącego) sporu prawnego z użytkownikiem lub innego postępowania sądowego albo jeśli przechowywanie danych jest przewidziane przepisami ustawowymi, którym podlegamy jako strona odpowiedzialna (np. § 257 HGB, § 147 AO). Jeśli upłynie okres przechowywania danych przewidziany przepisami prawa, dane osobowe zostaną zablokowane lub usunięte, chyba że konieczne będzie ich dalsze przechowywanie przez nas i istnieje ku temu podstawa prawna.

 

2. bezpieczeństwo danych

Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich, biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cel przetwarzania, a także istniejące ryzyko naruszenia danych (w tym prawdopodobieństwo i skutki) dla osoby, której dane dotyczą. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym.

Na życzenie chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji. Prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (patrz wyżej).

 

3. dane przetwarzane podczas (informacyjnego) korzystania z witryny internetowej

Korzyści płynące z naszej strony internetowej możemy zapewnić tylko wtedy, gdy zgromadzimy od Państwa określone dane osobowe, które są niezbędne do działania strony internetowej.

Gromadzimy te dane, jeśli jest to niezbędne do realizacji umowy między Państwem a nami (w tym w formie warunków korzystania z niniejszej strony internetowej) (art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO) lub jeśli udzielili Państwo na to zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO). Ponadto gromadzimy te dane, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, a Państwa interes w ochronie danych osobowych nie jest nadrzędny (art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO).

Zbieramy i przetwarzamy następujące dane od użytkownika:

 • Informacje o urządzeniu: Dane dostępowe obejmują adres IP, identyfikator urządzenia, typ urządzenia, ustawienia specyficzne dla urządzenia, datę i godzinę pobrania, strefę czasową, ilość przesłanych danych oraz komunikat o zakończeniu wymiany danych, awarię urządzenia końcowego, typ przeglądarki i system operacyjny. Te dane dostępowe są przetwarzane w celu technicznego umożliwienia działania witryny.
 • Informacje za Twoją zgodą: Inne informacje (np. dane geolokalizacyjne, dane osobowe, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail itp.) są przez nas przetwarzane, jeśli wyrazisz na to zgodę. ), które przetwarzamy, jeśli użytkownik nam na to pozwoli.

 

Możliwe jest również ustawienie przeglądarki w taki sposób, aby użytkownik witryny był informowany o ustawieniach plików cookie. Dzięki temu może on samodzielnie zdecydować, czy chce wyłączyć pliki cookie w określonych przypadkach, czy ogólnie.

Ustawienia plików cookie są zarządzane w różny sposób dla każdej przeglądarki, co można sprawdzić w menu pomocy przeglądarki. Odpowiednie linki są pokazane tutaj jako przykład, aby pomóc:

Google Chrome

Usuń pliki cookie:

Usuwanie, zezwalanie i zarządzanie plikami cookie w przeglądarce Chrome - Komputer - Pomoc Google Chrome

Mozilla Firefox

Usuwanie plików cookie:

Usuwanie plików cookie i danych witryn w przeglądarce Firefox | Pomoc przeglądarki Firefox (mozilla.org)

Microsoft Edge

Usuwanie plików cookie:

Usuwanie plików cookie w przeglądarce Microsoft Edge - Pomoc techniczna Microsoft

Opera

Usuń pliki cookie: odwiedź witrynę dostawcy w sekcji Ustawienia / Bezpieczeństwo i prywatność, ponieważ nie ma bezpośredniego łącza.

Safari

Usuń pliki cookie: odwiedź witrynę dostawcy w obszarze Ustawienia / Prywatność, ponieważ nie ma bezpośredniego łącza.

 

8 Mapy Google

Ta witryna korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google LLC w USA i tam przechowywane. Dostawca tej witryny nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online i łatwe znalezienie miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to nadrzędny uzasadniony interes z naszej strony w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 1 lit. f) RODO, § 25 ust. 2 TTDSG i art. 4 DSG (CH).

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google:

Polityka prywatności - Polityka prywatności i warunki użytkowania - Google.

9 Google Analytics

Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, na tej stronie internetowej wykorzystywany jest Google Analytics 4, usługa analityki internetowej świadczona przez Google LLC. Administratorem danych dla użytkowników w UE/EOG i Szwajcarii jest Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia ("Google").

Zakres przetwarzania: Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają nam analizę korzystania z naszej strony internetowej. Informacje zebrane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

W Google Analytics 4 anonimizacja adresów IP jest domyślnie włączona. Ze względu na anonimizację adresów IP, adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Według Google adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Podczas wizyty na stronie internetowej zachowanie użytkownika jest rejestrowane w formie "zdarzeń". Zdarzeniami mogą być

 • Wyświetlenia strony
 • Pierwsza wizyta na stronie internetowej
 • Rozpoczęcie sesji
 • "Ścieżka kliknięcia", interakcja z witryną
 • Przewijanie (za każdym razem, gdy użytkownik przewinie do dołu strony (90%))
 • Kliknięcia w linki zewnętrzne
 • Wewnętrzne zapytania wyszukiwania
 • Interakcja z filmami wideo
 • pobieranie plików
 • Wyświetlone / kliknięte reklamy
 • ustawienia języka

Również zarejestrowane:

 • Przybliżona lokalizacja użytkownika (region)
 • Twój adres IP (w formie skróconej)
 • Informacje techniczne o przeglądarce i używanych urządzeniach końcowych (np. ustawienia języka, rozdzielczość ekranu)
 • dostawca usług internetowych
 • adres URL strony odsyłającej (za pośrednictwem której strony internetowej/nośnika reklamowego użytkownik trafił na tę stronę).

Cele przetwarzania: W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania z witryny przez użytkownika pod pseudonimem oraz do sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie. Raporty dostarczane przez Google Analytics są wykorzystywane do analizy wydajności naszej strony internetowej i sukcesu naszych kampanii marketingowych.

Odbiorcy

Odbiorcami danych są/mogą być

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (jako podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 RODO)
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
 • Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Nie można wykluczyć, że władze USA mogą uzyskać dostęp do danych przechowywanych przez Google.

Okres przechowywania: Dane przesłane przez nas i powiązane z plikami cookie są automatycznie usuwane po 2 miesiącach. Dane, których okres przechowywania dobiegł końca, są automatycznie usuwane raz w miesiącu.

Podstawa prawna: Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

Cofnięcie zgody: Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, wywołując ustawienia plików cookie i zmieniając tam swój wybór:

10 Bunny CDN

Dane osobowe są przetwarzane podczas odwiedzania tej witryny. Przetwarzane kategorie danych: dane techniczne dotyczące połączenia z serwerem (adres IP, data, godzina, żądana strona, informacje o przeglądarce). Cel przetwarzania: Dostarczanie i udostępnianie strony internetowej. Podstawa prawna przetwarzania: uzasadniony interes, który jest nadrzędny wobec praw i wolności osób, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadnione interesy w tym kontekście: silny interes gospodarczy związany z bezpiecznym i sprawnym działaniem systemów technicznych. Przekazywanie danych odbywa się: do podmiotu przetwarzającego Bunny CDN, Cesta Komandanta, Staneta 4a, 1215 Medvode, Słowenia. 11.

11. Amazon CloudFront CDN

Korzystamy z sieci dostarczania treści Amazon CloudFront CDN. Dostawcą jest Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luksemburg (dalej "Amazon").

Amazon CloudFront CDN to globalnie rozproszona sieć dostarczania treści. Transfer informacji między przeglądarką użytkownika a naszą witryną jest technicznie kierowany przez sieć dostarczania treści. Umożliwia nam to zwiększenie globalnej dostępności i wydajności naszej strony internetowej.

Korzystanie z Amazon CloudFront CDN opiera się na naszym uzasadnionym interesie w zapewnieniu jak największej bezbłędności i bezpieczeństwa naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: https: //aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

Więcej informacji na temat Amazon CloudFront CDN można znaleźć tutaj: https: //d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice__German_Translation.pdf.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) z wyżej wymienionym dostawcą. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że dostawca przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

12. Integracja Browser-Update.org

Na tej stronie internetowej korzystamy z usługi Browser-Update.org. Służy ona do niepozornego powiadamiania użytkownika o konieczności aktualizacji przeglądarki, a tym samym umożliwia wygodne korzystanie z naszej strony internetowej.

Ta aplikacja jest pobierana bezpośrednio z serwerów Browser-Update.org, dzięki czemu otrzymują one adres IP aktualnie przypisany do użytkownika. Odwiedzając witrynę, Browser-Update.org otrzymuje informację, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny. Nie wiemy, czy, w jakim zakresie i jak długo adres IP jest przechowywany i wykorzystywany wewnętrznie przez Browser-Update.org. Podstawą prawną integracji tej usługi jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć na stronie Browser-Update.org pod adresem browser-update.org/contact.html.

13 EQS Cockpit

Integrujemy zewnętrzne usługi EQS Group AG (EQS Group AG, Karlstraße 47, 80333 Monachium, Niemcy) w celu wizualnej prezentacji naszych wiadomości. W przypadku korzystania z takiej usługi lub wyświetlania treści stron trzecich dane komunikacyjne będą wymieniane między użytkownikiem a odpowiednim dostawcą ze względów technicznych.
Korzystanie z tego programu stanowi nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w informacjach o ochronie danych EQS Group AG pod adresem https://www.eqs.com/de/ueber-eqs/datenschutz/.

14 Instagram CDN

Rodzaj i zakres przetwarzania
Korzystamy z usługi Instagram CDN, aby prawidłowo udostępniać zawartość naszej strony internetowej. Instagram CDN to usługa świadczona przez Instagram, Inc., która działa jako sieć dostarczania treści (CDN) na naszej stronie internetowej.

CDN pomaga w szybszym udostępnianiu treści naszej oferty online, w szczególności plików takich jak grafika lub skrypty, za pomocą serwerów rozproszonych regionalnie lub międzynarodowo. Uzyskując dostęp do tych treści, użytkownik nawiązuje połączenie z serwerami Instagram, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, przy czym przesyłany jest jego adres IP i ewentualnie dane przeglądarki, takie jak agent użytkownika. Dane te są przetwarzane wyłącznie w wyżej wymienionych celach oraz w celu utrzymania bezpieczeństwa i funkcjonalności Instagram CDN.

15 Google Double Click

Niniejsza strona internetowa korzysta z internetowego narzędzia marketingowego DoubleClick firmy Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street Dublin 4, Irlandia (dalej: Google). DoubleClick wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam, które są odpowiednie dla użytkowników, w celu poprawy raportów dotyczących wydajności kampanii lub w celu uniemożliwienia użytkownikowi oglądania tych samych reklam więcej niż jeden raz. Google wykorzystuje identyfikator pliku cookie do rejestrowania, które reklamy są wyświetlane w danej przeglądarce, dzięki czemu może zapobiec ich wielokrotnemu wyświetlaniu. Ponadto DoubleClick może wykorzystywać identyfikatory plików cookie do rejestrowania tak zwanych konwersji związanych z żądaniami reklam. Dzieje się tak na przykład, gdy użytkownik widzi reklamę DoubleClick, a następnie odwiedza witrynę reklamodawcy za pomocą tej samej przeglądarki i dokonuje tam zakupu. Według Google pliki cookie DoubleClick nie zawierają żadnych danych osobowych.

Ze względu na wykorzystywane narzędzia marketingowe przeglądarka użytkownika automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zebranych przez Google za pomocą tego narzędzia i dlatego informujemy Cię zgodnie z naszym poziomem wiedzy: Dzięki integracji DoubleClick Google otrzymuje informacje, że użytkownik wywołał odpowiednią część naszej witryny lub kliknął reklamę od nas. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w usłudze Google, Google może przypisać wizytę do jego konta. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany w Google lub nie zalogowałeś się, możliwe jest, że dostawca znajdzie Twój adres IP i zapisze go.

Użytkownik może zapobiec udziałowi w tym procesie śledzenia na różne sposoby:

 • poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki - wyłączenie plików cookie stron trzecich oznacza, że nie będziesz otrzymywać żadnych reklam od dostawców zewnętrznych;
 • dezaktywując pliki cookie do śledzenia konwersji poprzez ustawienie przeglądarki tak, aby blokowała pliki cookie z domeny www.googleadservices.com (https://www.google.de/settings/ads). To ustawienie jest usuwane po usunięciu plików cookie;
 • dezaktywując reklamy oparte na zainteresowaniach dostawców, którzy są częścią kampanii samoregulacji "About Ads" (poprzez link www.aboutads.info/choices). To ustawienie jest usuwane po usunięciu plików cookie;
 • poprzez trwałą dezaktywację w przeglądarkach Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome (wtyczki dostępne pod linkiem www.google.com/settings/ads/plugin). Zwracamy uwagę, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny.

Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika jest zgoda udzielona za pośrednictwem narzędzia zgody na pliki cookie (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO). Informacje na temat przekazywania danych do krajów trzecich można znaleźć w sekcji "Przekazywanie danych do krajów trzecich". Więcej informacji na temat DoubleClick by Google można znaleźć na stronach www.google.de/doubleclick i support.google.com/adsense/answer/2839090, a także ogólnie na temat ochrony danych w Google: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Alternatywnie można odwiedzić stronę internetową Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem www.networkadvertising.org.

16 Google reCAPTCHA

Na naszych stronach internetowych używamy "Google reCAPTCHA" (zwanego dalej "reCAPTCHA"). Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane wprowadzane na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) są wprowadzane przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego witrynę na podstawie różnych cech.

Analiza ta rozpoczyna się, gdy odwiedzający naciśnie przycisk "Aktywuj Google reCAPTCHA" po wypełnieniu formularza kontaktowego.

W celu przeprowadzenia analizy, reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony na stronie internetowej przez odwiedzającego lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są informowani o tym, że analiza ma miejsce.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swojej strony internetowej przed niewłaściwym zautomatyzowanym szpiegowaniem i SPAM-em.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google można znaleźć pod następującymi linkami

www.google.com/intl/de/policies/privacyi www.google.com/recaptcha/i ntro/android.html

17 JSDelivr CDN

Używamy JSDelivr CDN do prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej. JSDelivr CDN to usługa świadczona przez Prospect One, która działa jako sieć dostarczania treści (CDN) na naszej stronie internetowej.

CDN pomaga w szybszym udostępnianiu treści naszej oferty online, w szczególności plików takich jak grafika lub skrypty, za pomocą serwerów rozproszonych regionalnie lub międzynarodowo. Uzyskując dostęp do tych treści, użytkownik nawiązuje połączenie z serwerami Prospect One, Królewska 65a, Kraków, Małopolskie 30-081, Polska, przy czym przesyłany jest jego adres IP i ewentualnie dane przeglądarki, takie jak agent użytkownika. Dane te są przetwarzane wyłącznie w wyżej wymienionych celach oraz w celu utrzymania bezpieczeństwa i funkcjonalności JSDelivr CDN.

Cel i podstawa prawna

Sieć dostarczania treści jest wykorzystywana na podstawie naszych uzasadnionych interesów, tj. zainteresowania bezpiecznym i skutecznym udostępnianiem i optymalizacją naszej oferty online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. RODO.

Okres przechowywania

Nie mamy wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych, ale jest on określany przez Prospect One. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności JSDelivr CDN: https://www.jsdelivr.com/privacy-policy-jsdelivr-net.

18 Walls.io

Podczas uzyskiwania dostępu do niektórych podusług naszej witryny internetowej przetwarzane są dodatkowe dane osobowe. Przetwarzane kategorie danych: techniczne dane połączenia dostępu do serwera (adres IP, data, godzina, żądana strona, informacje o przeglądarce). Cel przetwarzania: Dostarczanie i udostępnianie strony internetowej. Podstawa prawna przetwarzania: uzasadniony interes, który jest nadrzędny wobec praw i wolności osób, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadnione interesy w tym kontekście: silny interes gospodarczy związany z bezpiecznym i sprawnym działaniem systemów technicznych. Przekazywanie danych odbywa się: do podmiotu przetwarzającego Walls.io GmbH, Schönbrunner Straße 213/215, 1120 Wiedeń, Austria.

19 Reklamy na Twitterze

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy reklamy Twitter Ads. Twitter Ads to usługa świadczona przez Twitter Inc. w celu wyświetlania użytkownikom ukierunkowanych reklam. Twitter Ads wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki do oceny zachowania użytkowników i ich rozpoznawania.

Twitter Ads gromadzi informacje o zachowaniu odwiedzających na różnych stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji trafności reklam. Ponadto Twitter Ads dostarcza ukierunkowane reklamy oparte na profilach behawioralnych i lokalizacji geograficznej. Adres IP użytkownika i inne cechy identyfikacyjne, takie jak agent użytkownika, są przesyłane do dostawcy.

Jeśli jesteś zarejestrowany w usłudze Twitter Inc., Twitter Inc. może przypisać wizytę do Twojego konta. Nawet jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany w serwisie Twitter Inc. lub nie zalogował się, możliwe jest, że dostawca znajdzie i zapisze jego adres IP i inne cechy identyfikacyjne.

W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane operatorowi Twitter Ads, Twitter Inc, San Francisco, USA.

Korzystanie z Twitter Ads odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

20.Integracja kalkulatora energii słonecznej firmy Eturnity AG

Na tej stronie internetowej korzystamy z oferty kalkulatora energii słonecznej firmy Eturnity AG, Reichsgasse 3, CH-7000 Chur, strona internetowa: https: //eturnity.com/, e-mail: info@eturnity.com. Umożliwia nam to wyświetlanie interaktywnych obliczeń oczekiwanej mocy słonecznej w danej lokalizacji bezpośrednio na stronie internetowej.

Wprowadzając datę do kalkulatora energii słonecznej, Eturnity AG otrzymuje wprowadzone informacje. Ponadto przekazywane są wyżej wymienione dane osobowe.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczki można znaleźć w polityce prywatności dostawcy: https: //eturnity.com/datenschutz/.

 

Zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego na podstawie zgody do momentu jej odwołania pozostaje nienaruszona.

 

Użytkownik może również zapobiec przechowywaniu plików cookie od samego początku, odpowiednio konfigurując oprogramowanie przeglądarki. Jeśli jednak użytkownik skonfiguruje przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie, może to ograniczyć funkcjonalność tej i innych witryn internetowych. Użytkownik może również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google poprzez

a. niewyrażenie zgody na ustawienie pliku cookie lub

b. pobranie i zainstalowanie dodatku do przeglądarki w celu dezaktywacji Google Analytics tutaj.

10. Grupa odbiorców; przekazywanie danych do krajów trzecich

W ramach naszej firmy dostęp do danych użytkownika mają działy odpowiedzialne za przetwarzanie zapytań. Ponadto korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług, w szczególności podmiotów przetwarzających zgodnie z art. 28 RODO i art. 10 ust. 1 DSG CH, o ile nie możemy świadczyć usług samodzielnie lub jest to nieuzasadnione. Tymi zewnętrznymi dostawcami usług są przede wszystkim dostawcy usług IT i usług telekomunikacyjnych. Jeśli niektórzy usługodawcy są wyraźnie wymienieni, dalsze informacje można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych usługodawców. Ponadto możemy przekazywać dane użytkownika zewnętrznym usługodawcom w celu przetworzenia żądania użytkownika (w szczególności instalatorom lub partnerom handlowym), gdy użytkownik korzysta z naszej witryny internetowej w celu nawiązania kontaktu, zorganizowania kontaktu i analizy projektów, którzy mogą składać użytkownikowi dalsze oferty.

Przekazywanie danych do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) odbywa się wyłącznie pod pewnymi warunkami w ramach art. 44ff RODO i art. 6 ust. 2 FADP (CH.).

Komisja Europejska zaświadcza, że niektóre kraje trzecie mają poziom ochrony danych porównywalny ze standardem EOG za pomocą tak zwanych decyzji stwierdzających odpowiedni poziom ochrony (listę tych krajów i kopię decyzji stwierdzających odpowiedni poziom ochrony można znaleźć tutaj:

ang.

https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

niemiecki

https:// commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_de?etrans=de

W innych krajach trzecich, do których mogą być przekazywane dane osobowe, może jednak nie istnieć jednolicie wysoki poziom ochrony danych ze względu na brak przepisów prawnych. W takim przypadku zapewniamy, że ochrona danych jest odpowiednio zagwarantowana. Jest to możliwe dzięki wiążącym regułom korporacyjnym, standardowym klauzulom ochrony danych Komisji Europejskiej dotyczącym ochrony danych osobowych (dostępnym pod adresem

https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_de ),

certyfikaty lub uznane kodeksy postępowania. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat, możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

Google Analytics przekazywane do krajów trzecich: Jeśli dane są przetwarzane poza UE/EOG i nie ma poziomu ochrony danych odpowiadającego standardowi europejskiemu, zawarliśmy standardowe klauzule umowne UE z dostawcą usług w celu ustalenia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Spółka dominująca Google Ireland, Google LLC, ma siedzibę w Kalifornii, USA. Nie można wykluczyć transferu danych do USA i dostępu władz amerykańskich do danych przechowywanych przez Google. Stany Zjednoczone są obecnie uważane za kraj trzeci z punktu widzenia ochrony danych. Użytkownik nie ma tam takich samych praw jak w UE/EOG. Użytkownik może nie być uprawniony do żadnych środków prawnych przeciwko dostępowi władz.

Uwaga dotycząca decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony: USA

W dniu 28 lutego 2023 r. Komisja Europejska przyjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do ram ochrony prywatności danych UE-USA (następca "Tarczy Prywatności"). Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony służy teraz jako podstawa do przekazywania danych do certyfikowanych organizacji w USA.

Meyer Burger ustala zgodność z prawem przekazywania danych poprzez sprawdzenie, czy dane osobowe są certyfikowane zgodnie z ramami prywatności danych UE-USA przed przekazaniem ich organizacjom amerykańskim.

Poniższe łącze pokazuje, czy organizacje są certyfikowane przez Departament Handlu USA.

https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search

 

10. nieletni

Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci. Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą przekazywać nam żadnych danych osobowych ani składać żadnych oświadczeń o wyrażeniu zgody bez zgody swoich opiekunów prawnych. Wzywamy rodziców i opiekunów prawnych oraz osoby niepełnoletnie do przestrzegania wymogów RODO i nieobchodzenia ograniczeń wiekowych.

11. Brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania)

Nie zamierzamy wykorzystywać danych osobowych zebranych od użytkownika do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

IV. Specjalne informacje dotyczące przetwarzania danych w kontekście korzystania z dodatkowych funkcji

1. wyszukiwarka instalatorów

Aby wyświetlić instalatorów w Twojej okolicy, przetwarzamy następujące dane osobowe na podstawie umowy.

 • Nazwisko i imię
 • Twój adres
 • adres e-mail
 • Dane geolokalizacyjne

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

2. korzystanie z kalkulatora solarnego

W przypadkach, w których użytkownik korzysta z kalkulatora solarnego, wykorzystujemy wprowadzone tam przez niego dane w celu przesłania mu odpowiedniej niewiążącej oferty i dostarczenia mu dalszych informacji, takich jak oszczędności itp. oraz, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, w celu skontaktowania się z nim w przyszłości w celach informacyjnych i marketingowych przy użyciu podanych przez niego danych kontaktowych. Ponadto, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, przekażemy jego dane maksymalnie trzem wybranym przez nas instalatorom w jego regionie w celu udzielenia mu dalszych porad i przedstawienia niewiążącej oferty. Podanie niektórych prawdziwych danych (w szczególności imienia i nazwiska, adresu, danych geolokalizacyjnych, powierzchni dachu na podstawie zdjęć satelitarnych z usług stron trzecich, typu systemu grzewczego, adresu e-mail) jest niezbędne do przetworzenia zapytania i dostarczenia podsumowania w formacie PDF. Przetwarzanie powyższych danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika poprzez wprowadzenie danych w interfejsie formularza, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zebrane dane osobowe zostaną usunięte najpóźniej wtedy, gdy nie będą już potrzebne do rozpoczęcia lub wykonania umowy z użytkownikiem po upływie 24-miesięcznego okresu przejściowego.

V. Przetwarzanie danych w kontekście aplikacji

1. cele przetwarzania, kategorie danych osobowych

Przetwarzamy dane aplikacyjne wymienione w tej sekcji w celu nawiązania lub realizacji stosunku pracy lub stosunku podobnego do stosunku pracy w zakresie opisanym poniżej.

W szczególności mogą być przetwarzane następujące kategorie danych

 • Ogólne dane osobowe (imię i nazwisko, adres i inne dane kontaktowe, zdjęcie aplikacyjne, daty urodzenia, narodowość, stan cywilny, inne (ewentualnie również wrażliwe) dane, które nam przekazujesz)
 • Dane zawodowe (zawodowe dane kontaktowe, aktualne stanowisko, obowiązki/obowiązki, aktualny pracodawca, aktualne wynagrodzenie, okres wypowiedzenia, nabyte prawa, powiadomienia o blokadach).
 • Dane związane zdoświadczeniem (poprzednie stanowiska i pracodawcy, wykształcenie szkolne i uniwersyteckie, szkolenia zawodowe, doświadczenie, wiedza)
 • Danedotyczące przyszłości (życzenia i pomysły, oceny, możliwe obszary zatrudnienia, pomysły dotyczące stażu)
 • Inne dane (informacje o życiu zawodowym przesłane za pośrednictwem aplikacji).

2. dalsze przetwarzanie danych przez administratora; podstawa prawna przetwarzania danych

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami proaktywnie, będziemy przetwarzać dane, które podał nam przy pierwszym kontakcie, a także wszelkie inne dane, o które poprosimy.

Traktujemy i przetwarzamy wszystkie informacje (w szczególności CV, certyfikaty, dokumenty potwierdzające kwalifikacje) oraz wszelkie inne informacje (np. podczas rozmów telefonicznych, spotkań osobistych) jako dane aplikacyjne. Odbywa się to w wyżej wymienionych celach umownych lub przedumownych.

Podanie niektórych prawdziwych danych jest wymagane w celu przetworzenia zapytania; dalsze informacje (w szczególności przesłanie zdjęcia) są dobrowolne.

W zakresie, w jakim dane użytkownika są wymagane do przeprowadzenia procesu składania wniosku, art. 88 RODO w związku z art. § 26 federalnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. § 26 federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) i art. 4 DSG (CH) stanowi podstawę prawną przetwarzania danych użytkownika.

W zakresie, w jakim dotyczy to szczególnych kategorii danych osobowych (np. danych dotyczących zdrowia, przynależności związkowej lub religijnej lub innych "wrażliwych" danych), przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i FADP (CH), którą użytkownik wyraził poprzez ujawnienie tych danych.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania o pracę i nawiązania z nami stosunku pracy, dane użytkownika będą początkowo przechowywane przez okres trwania stosunku pracy. Po odejściu z firmy dane będą przetwarzane przez okres maksymalnie trzech lat w celu zachowania dowodów.

Przetwarzane dane osobowe zostaną usunięte, jeśli ich przetwarzanie nie będzie już konieczne do realizacji umowy lub jeśli użytkownik zażąda ich usunięcia w ramach dochodzenia swoich praw jako osoby, której dane dotyczą. Odbywa się to regularnie najpóźniej sześć (6) miesięcy po zakończeniu procesu aplikacyjnego, jeśli nie ma już obowiązku przechowywania danych po tym, jak stanowisko nie zostało obsadzone. Jeśli nie dojdzie do rekrutacji, w indywidualnych przypadkach może obowiązywać dłuższy okres przechowywania danych wynoszący 24 miesiące od ostatniego indywidualnego kontaktu z użytkownikiem - np. w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami AGG - na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i art. 4 DSG CH.

VI Postanowienia różne

Zmiana niniejszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie zgodnie z przepisami ustawowymi.

 

07/2023