Choose another country/region to access content for your location.

Förklaring om dataskydd från Meyer Burger Technology Ltd

I. Rättslig ram, ansvarigt organ, definitioner

II. Den registrerades rättigheter

III Allmän information om databehandling ( Databehandling för informationsanvändning av webbplatsen, teknisk bakgrund, cookies etc.).

IV. Särskild information om databehandling i samband med användningen av ytterligare funktioner på

V. Databehandling i tillämpningssammanhang

VI. diverse

 

 

I. Allmän information, ansvarigt organ och rättslig ram

 

1. Rättslig ram och principer för databehandling.

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar och behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna (DSGVO och BDSG) och denna dataskyddsdeklaration.

När du använder vår webbplats samlar vi in personuppgifter om dig.

Denna sekretesspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Det förklaras också hur och i vilket syfte detta görs.

 

2. ansvarigt organ

Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser eller liknande).


Det ansvariga organet (nedan även "vi", "oss", "vår") i den mening som avses i dataskyddslagen är:
 

Meyer Burger (Industries) GmbH

Carl-Schiffner-Strasse 17

09599 Freiberg

Tyskland

 

Telefon: +49 3723 671 101

E-post: info-hohenstein@meyerburger.com

Kontaktuppgifterna för vårt dataskyddsombud är:

Meyer Burger (Industries) GmbH- DATASKYDDSFÖRVALTNINGEN -
Carl-Schiffner-Strasse 17
09599 FreibergTyskland

E-post: dsb.mbde@meyerburger.com

 

3. definitioner

Vår dataskyddsdeklaration grundar sig på de termer som används i EU:s direktiv och förordning Maker vid utfärdandet av den allmänna dataskyddsförordningen (DSGVO). Nedan förklarar vi de viktigaste termerna:

(a) Personuppgifter: all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad den registrerade). En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en online-identifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

(b) registrerad: varje identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den registeransvarige.

(c) behandling: varje åtgärd eller uppsättning åtgärder som utförs på personuppgifter, oavsett om det sker på automatisk väg eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, arkivering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller annat tillgängliggörande, justering eller kombination, begränsning, radering eller förstöring.

d) Begränsning av behandlingen innebär märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa deras framtida behandling.

(e) Profilering: varje automatiserad behandling av personuppgifter som består i att använda personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, särskilt för att analysera eller förutsäga aspekter som rör den fysiska personens arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller byte av plats.

(f) pseudonymisering: behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifter inte längre kan kopplas till en specifik registrerad utan ytterligare information, förutsatt att sådan ytterligare information hålls separat och omfattas av tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

(g) personuppgiftsansvarig: den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, byrå eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Om ändamålen och medlen för en sådan behandling fastställs i unionsrätten eller i medlemsstaternas lagstiftning kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för att utse denne fastställas i unionsrätten eller i medlemsstaternas lagstiftning.

h) Personuppgiftsbiträde: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning och i enlighet med instruktioner från den personuppgiftsansvarige i enlighet med artikel 28 i GDPR.

(i) mottagare: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ till vilken personuppgifter lämnas ut, oavsett om det är en tredje part eller inte. Offentliga myndigheter som får ta emot personuppgifter inom ramen för en specifik utredningsuppgift enligt unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning ska dock inte betraktas som mottagare.

j) tredje part: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ som inte är den registrerade, den registeransvarige, personuppgiftsbiträdet eller de personer som har rätt att behandla personuppgifter under den registeransvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar.

(k) samtycke: varje fritt given specifik och informerad angivelse av den registrerades önskemål, i form av ett uttalande eller annan otvetydig bekräftande handling, genom vilken den registrerade anger att han eller hon samtycker till att personuppgifter som rör honom eller henne behandlas.

 

II. rättigheter för den registrerade enligt artikel 15 och följande artiklar och artikel 77 i DSGVO.

 

1. Rätt att invända mot insamling av uppgifter i särskilda fall och mot direktmarknadsföring (artikel 21 i GDPR).

Om databehandlingen grundar sig på artikel 6.1 e eller f i DSGVO har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig av skäl som beror på din särskilda situation; detta gäller även profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Den rättsliga grunden för behandlingen finns i denna integritetspolicy.

Om du gör invändningar kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter om dig för sådan marknadsföring; detta gäller även profilering i den mån den är relaterad till sådan direktmarknadsföring. Om du motsätter dig detta kommer dina personuppgifter inte längre att användas för direktreklam.

 

2. återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingar är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Vi inhämtar detta samtycke från dig innan den databehandling som kräver ditt samtycke inleds. Du kan återkalla detta samtycke när som helst. Om det inte redan är möjligt att återkalla samtycket genom att klicka på länkar eller justera webbläsarinställningar räcker det att skicka ett informellt meddelande till oss via e-post. Lagligheten av de databehandlingar som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

 

3. Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten.

De registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten vid brott mot dataskyddslagen. Den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor är den statliga dataskyddsombudsmannen i den delstat där vårt företag har sitt säte. En förteckning över dataskyddsombuden och deras kontaktuppgifter finns på följande länk:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Den dataskyddsmyndighet som ansvarar för oss är:

Saxons dataskyddskommissionär

Postbox 11 01 32 

01330 Dresden

https://www.saechsdsb.de/kontakt

 

4. Rätt till dataportabilitet.

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal överlämnade till dig eller till en annan ansvarig person i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan registeransvarig kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt möjligt.

 

5. information, korrigering, blockering, radering

Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt att när som helst få kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen samt, i förekommande fall, rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. För detta ändamål, liksom för ytterligare frågor om personuppgifter, kan du när som helst kontakta oss på den adress som anges ovan i avsnitt I.2.

 

III. databehandling för informationsanvändning av webbplatsen, teknisk bakgrund, cookies etc.


Vi samlar in och behandlar de personuppgifter som anges nedan i avsnitten 3-7 för de ändamål, på grundval av de rättsliga grunder och under den tid som anges där.

 

1. rättslig grund och lagringsperiod

Om du har samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter enligt artikel 4.1 i DSGVO, är artikel 6.1 a) i DSGVO den rättsliga grunden för behandlingen. Behandlingen av personuppgifter som vi behöver för att uppfylla avtalsförpliktelser eller förpliktelser före avtalstillfället grundar sig på artikel 6.1 b i DSGVO. Om behandlingen är nödvändig för att skydda våra legitima intressen eller en tredje parts intressen och om den registrerades intressen, grundläggande friheter och grundläggande rättigheter inte väger tyngre än dessa, använder vi artikel 6.1 f i DSGVO som rättslig grund för behandlingen av personuppgifter. För de behandlingar som utförs av oss anger vi den tillämpliga rättsliga grunden i varje enskilt fall nedan. Behandlingen kan också baseras på flera rättsliga grunder.

För de behandlingar som utförs av oss anger vi nedan i varje enskilt fall hur länge uppgifterna kommer att lagras av oss och när de kommer att raderas eller blockeras. Om ingen uttrycklig lagringsperiod anges nedan kommer dina personuppgifter att raderas eller blockeras så snart syftet eller den rättsliga grunden för lagringen inte längre är tillämplig.

Lagring kan dock ske efter den angivna tiden i händelse av en (hotande) rättstvist med dig eller andra rättsliga förfaranden eller om lagring föreskrivs i lagstadgade bestämmelser som vi omfattas av i egenskap av ansvarig part (t.ex. § 257 HGB, § 147 AO). Om den lagringstid som föreskrivs i de rättsliga bestämmelserna löper ut kommer personuppgifterna att blockeras eller raderas om inte ytterligare lagring av oss är nödvändig och det finns en rättslig grund för detta.

 

2. Datasäkerhet.

Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulering, partiell eller fullständig förlust, förstörelse eller obehörig åtkomst för tredje part, med hänsyn till den senaste tekniken, genomförandekostnaderna och behandlingens art, omfattning, sammanhang och syfte, samt de befintliga riskerna för en dataskada (inklusive sannolikhet och inverkan) för den registrerade. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i linje med den tekniska utvecklingen.

Vi ger dig gärna mer detaljerad information på begäran. Kontakta vårt dataskyddsombud (se ovan).

 

3. uppgifter som behandlas under (informations-) användningen av webbplatsen

Vi kan bara ge dig fördelarna med vår webbplats om vi samlar in vissa personuppgifter från dig som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera.

Vi samlar in dessa uppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra avtalet mellan dig och oss (även i form av användarvillkor för denna webbplats) (artikel 6.1 b i DSGVO) eller om du har gett ditt samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO). Dessutom samlar vi in dessa uppgifter om det är nödvändigt för att webbplatsen ska fungera och ditt intresse av att skydda dina personuppgifter inte väger tyngre än detta (artikel 6.1 f i DSGVO).

Vi samlar in och behandlar följande uppgifter från dig:

  • Information om enheten: Tillgångsdata omfattar IP-adress, enhets-ID, enhetstyp, enhetsspecifika inställningar, datum och tid för hämtning, tidszon, mängden överförda data och meddelandet om huruvida datautbytet var slutfört, krasch för slutenheten, webbläsartyp och operativsystem. Dessa åtkomstuppgifter behandlas för att tekniskt möjliggöra driften av webbplatsen.
  • Information med ditt samtycke: Vi behandlar annan information (t.ex. geolokaliseringsuppgifter, personuppgifter som namn och e-postadress etc.) om du tillåter det. ) som vi behandlar om du tillåter oss att göra det.