Choose another country/region to access content for your location.

Förklaring om dataskydd från Meyer Burger Technology Ltd

I. Rättslig ram, ansvarigt organ, definitioner

II. Den registrerades rättigheter

III Allmän information om databehandling ( Databehandling för informationsanvändning av webbplatsen, teknisk bakgrund, cookies etc.).

IV. Särskild information om databehandling i samband med användningen av ytterligare funktioner på

V. Databehandling i tillämpningssammanhang

VI. diverse

 

 

I. Allmän information, ansvarigt organ och rättslig ram

 

1. Rättslig ram och principer för databehandling.

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar och behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna (DSGVO och BDSG) och denna dataskyddsdeklaration.

När du använder vår webbplats samlar vi in personuppgifter om dig.

Denna sekretesspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Det förklaras också hur och i vilket syfte detta görs.

 

2. ansvarigt organ

Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser eller liknande).


Det ansvariga organet (nedan även "vi", "oss", "vår") i den mening som avses i dataskyddslagen är:
 

Meyer Burger (Industries) GmbH

Carl-Schiffner-Strasse 17

09599 Freiberg

Tyskland

 

Telefon: +49 3723 671 101

E-post: info-hohenstein@meyerburger.com

Kontaktuppgifterna för vårt dataskyddsombud är:

Meyer Burger (Industries) GmbH- DATASKYDDSFÖRVALTNINGEN -
Carl-Schiffner-Strasse 17
09599 FreibergTyskland

E-post: dsb.mbde@meyerburger.com

 

3. definitioner

Vår dataskyddsdeklaration grundar sig på de termer som används i EU:s direktiv och förordning Maker vid utfärdandet av den allmänna dataskyddsförordningen (DSGVO). Nedan förklarar vi de viktigaste termerna:

(a) Personuppgifter: all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad den registrerade). En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en online-identifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

(b) registrerad: varje identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den registeransvarige.

(c) behandling: varje åtgärd eller uppsättning åtgärder som utförs på personuppgifter, oavsett om det sker på automatisk väg eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, arkivering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller annat tillgängliggörande, justering eller kombination, begränsning, radering eller förstöring.

d) Begränsning av behandlingen innebär märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa deras framtida behandling.

(e) Profilering: varje automatiserad behandling av personuppgifter som består i att använda personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, särskilt för att analysera eller förutsäga aspekter som rör den fysiska personens arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller byte av plats.

(f) pseudonymisering: behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifter inte längre kan kopplas till en specifik registrerad utan ytterligare information, förutsatt att sådan ytterligare information hålls separat och omfattas av tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

(g) personuppgiftsansvarig: den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, byrå eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Om ändamålen och medlen för en sådan behandling fastställs i unionsrätten eller i medlemsstaternas lagstiftning kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för att utse denne fastställas i unionsrätten eller i medlemsstaternas lagstiftning.

h) Personuppgiftsbiträde: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning och i enlighet med instruktioner från den personuppgiftsansvarige i enlighet med artikel 28 i GDPR.

(i) mottagare: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ till vilken personuppgifter lämnas ut, oavsett om det är en tredje part eller inte. Offentliga myndigheter som får ta emot personuppgifter inom ramen för en specifik utredningsuppgift enligt unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning ska dock inte betraktas som mottagare.

j) tredje part: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ som inte är den registrerade, den registeransvarige, personuppgiftsbiträdet eller de personer som har rätt att behandla personuppgifter under den registeransvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar.

(k) samtycke: varje fritt given specifik och informerad angivelse av den registrerades önskemål, i form av ett uttalande eller annan otvetydig bekräftande handling, genom vilken den registrerade anger att han eller hon samtycker till att personuppgifter som rör honom eller henne behandlas.

 

II. rättigheter för den registrerade enligt artikel 15 och följande artiklar och artikel 77 i DSGVO.

 

1. Rätt att invända mot insamling av uppgifter i särskilda fall och mot direktmarknadsföring (artikel 21 i GDPR).

Om databehandlingen grundar sig på artikel 6.1 e eller f i DSGVO har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig av skäl som beror på din särskilda situation; detta gäller även profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Den rättsliga grunden för behandlingen finns i denna integritetspolicy.

Om du gör invändningar kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter om dig för sådan marknadsföring; detta gäller även profilering i den mån den är relaterad till sådan direktmarknadsföring. Om du motsätter dig detta kommer dina personuppgifter inte längre att användas för direktreklam.

 

2. återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingar är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Vi inhämtar detta samtycke från dig innan den databehandling som kräver ditt samtycke inleds. Du kan återkalla detta samtycke när som helst. Om det inte redan är möjligt att återkalla samtycket genom att klicka på länkar eller justera webbläsarinställningar räcker det att skicka ett informellt meddelande till oss via e-post. Lagligheten av de databehandlingar som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

 

3. Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten.

De registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten vid brott mot dataskyddslagen. Den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor är den statliga dataskyddsombudsmannen i den delstat där vårt företag har sitt säte. En förteckning över dataskyddsombuden och deras kontaktuppgifter finns på följande länk:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Den dataskyddsmyndighet som ansvarar för oss är:

Saxons dataskyddskommissionär

Postbox 11 01 32 

01330 Dresden

https://www.saechsdsb.de/kontakt

 

4. Rätt till dataportabilitet.

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal överlämnade till dig eller till en annan ansvarig person i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan registeransvarig kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt möjligt.

 

5. information, korrigering, blockering, radering

Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt att när som helst få kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen samt, i förekommande fall, rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. För detta ändamål, liksom för ytterligare frågor om personuppgifter, kan du när som helst kontakta oss på den adress som anges ovan i avsnitt I.2.

 

III. databehandling för informationsanvändning av webbplatsen, teknisk bakgrund, cookies etc.


Vi samlar in och behandlar de personuppgifter som anges nedan i avsnitten 3-7 för de ändamål, på grundval av de rättsliga grunder och under den tid som anges där.

 

1. rättslig grund och lagringsperiod

Om du har samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter enligt artikel 4.1 i DSGVO, är artikel 6.1 a) i DSGVO den rättsliga grunden för behandlingen. Behandlingen av personuppgifter som vi behöver för att uppfylla avtalsförpliktelser eller förpliktelser före avtalstillfället grundar sig på artikel 6.1 b i DSGVO. Om behandlingen är nödvändig för att skydda våra legitima intressen eller en tredje parts intressen och om den registrerades intressen, grundläggande friheter och grundläggande rättigheter inte väger tyngre än dessa, använder vi artikel 6.1 f i DSGVO som rättslig grund för behandlingen av personuppgifter. För de behandlingar som utförs av oss anger vi den tillämpliga rättsliga grunden i varje enskilt fall nedan. Behandlingen kan också baseras på flera rättsliga grunder.

För de behandlingar som utförs av oss anger vi nedan i varje enskilt fall hur länge uppgifterna kommer att lagras av oss och när de kommer att raderas eller blockeras. Om ingen uttrycklig lagringsperiod anges nedan kommer dina personuppgifter att raderas eller blockeras så snart syftet eller den rättsliga grunden för lagringen inte längre är tillämplig.

Lagring kan dock ske efter den angivna tiden i händelse av en (hotande) rättstvist med dig eller andra rättsliga förfaranden eller om lagring föreskrivs i lagstadgade bestämmelser som vi omfattas av i egenskap av ansvarig part (t.ex. § 257 HGB, § 147 AO). Om den lagringstid som föreskrivs i de rättsliga bestämmelserna löper ut kommer personuppgifterna att blockeras eller raderas om inte ytterligare lagring av oss är nödvändig och det finns en rättslig grund för detta.

 

2. Datasäkerhet.

Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulering, partiell eller fullständig förlust, förstörelse eller obehörig åtkomst för tredje part, med hänsyn till den senaste tekniken, genomförandekostnaderna och behandlingens art, omfattning, sammanhang och syfte, samt de befintliga riskerna för en dataskada (inklusive sannolikhet och inverkan) för den registrerade. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i linje med den tekniska utvecklingen.

Vi ger dig gärna mer detaljerad information på begäran. Kontakta vårt dataskyddsombud (se ovan).

 

3. uppgifter som behandlas under (informations-) användningen av webbplatsen

Vi kan bara ge dig fördelarna med vår webbplats om vi samlar in vissa personuppgifter från dig som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera.

Vi samlar in dessa uppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra avtalet mellan dig och oss (även i form av användarvillkor för denna webbplats) (artikel 6.1 b i DSGVO) eller om du har gett ditt samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO). Dessutom samlar vi in dessa uppgifter om det är nödvändigt för att webbplatsen ska fungera och ditt intresse av att skydda dina personuppgifter inte väger tyngre än detta (artikel 6.1 f i DSGVO).

Vi samlar in och behandlar följande uppgifter från dig:

 • Information om enheten: Tillgångsdata omfattar IP-adress, enhets-ID, enhetstyp, enhetsspecifika inställningar, datum och tid för hämtning, tidszon, mängden överförda data och meddelandet om huruvida datautbytet var slutfört, krasch för slutenheten, webbläsartyp och operativsystem. Dessa åtkomstuppgifter behandlas för att tekniskt möjliggöra driften av webbplatsen.
 • Information med ditt samtycke: Vi behandlar annan information (t.ex. geolokaliseringsuppgifter, personuppgifter som namn och e-postadress etc.) om du tillåter det. ) som vi behandlar om du tillåter oss att göra det.

 

Det är också möjligt att ställa in webbläsaren så att webbplatsanvändaren informeras om inställningen av cookies. Detta gör det möjligt för dem att själva bestämma om de vill utesluta cookies i vissa fall eller i allmänhet.

Cookie-inställningarna hanteras på olika sätt för varje webbläsare, vilket kan ses i webbläsarens hjälpmeny. De motsvarande länkarna visas här som ett exempel för att hjälpa dig:

Google Chrome

Ta bort cookies:

Ta bort, tillåta och hantera cookies i Chrome - Dator - Hjälp för Google Chrome

Mozilla Firefox

Ta bort cookies:

Ta bort cookies och webbplatsdata i Firefox | Hjälp för Firefox (mozilla.org)

Microsoft Edge

Ta bort cookies:

Ta bort cookies i Microsoft Edge - Microsoft support

Opera

Ta bort cookies: besök leverantörens webbplats under Inställningar / Säkerhet och integritet, eftersom det inte finns någon direktlänk.

Safari

Ta bort cookies: Besök leverantörens webbplats under Inställningar / Sekretess, eftersom det inte finns någon direktlänk.

 

8 Google Maps

Denna webbplats använder karttjänsten Google Maps via ett API-gränssnitt. Leverantören är Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

För att kunna använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att spara din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en Google LLC-server i USA och lagras där. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande på denna dataöverföring.

Användningen av Google Maps är av intresse för en tilltalande presentation av våra online-erbjudanden och en enkel hittbarhet av de platser som anges av oss på webbplatsen. Detta utgör ett överordnat legitimt intresse från vår sida i den mening som avses i art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, § 25 para. 2 TTDSG och Art. 4 DSG (CH).

Ytterligare information om hanteringen av användardata finns i Googles sekretesspolicy:

Integritetspolicy- Integritetspolicy och användarvillkor - Google.

9 Google Analytics

Om du har gett ditt samtycke används Google Analytics 4, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC, på denna webbplats. Personuppgiftsansvarig för användare inom EU/EES och Schweiz är Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google").

Omfattning av behandlingen: Google Analytics använder cookies som gör det möjligt för oss att analysera din användning av vår webbplats. Den information som samlas in av cookies om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

I Google Analytics 4 är anonymiseringen av IP-adresser aktiverad som standard. På grund av IP-anonymisering kommer din IP-adress att förkortas av Google inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra signatärstater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och trunkeras där. Enligt Google kommer den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics inte att slås samman med andra Google-data.

Under ditt besök på webbplatsen registreras ditt användarbeteende i form av "händelser". Händelser kan vara

 • Sidvisningar
 • Första besöket på webbplatsen
 • Start av sessionen
 • Din "klickväg", interaktion med webbplatsen
 • Skrollningar (när en användare skrollar till botten av sidan (90 %))
 • Klick på externa länkar
 • Interna sökfrågor
 • Interaktion med videor
 • Nedladdning av filer
 • Annonser som visats/klickats på
 • språkinställning

Registreras också:

 • Din ungefärliga plats (region)
 • Din IP-adress (i förkortad form)
 • Teknisk information om din webbläsare och de slutenheter du använder (t.ex. språkinställning, skärmupplösning)
 • Din internetleverantör
 • Referrer URL (via vilken webbplats/annonsmedium du kom till denna webbplats)

Ändamål med behandlingen: På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att analysera din pseudonyma användning av webbplatsen och för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet. Rapporterna från Google Analytics används för att analysera hur vår webbplats fungerar och hur framgångsrika våra marknadsföringskampanjer är.

Mottagare

Mottagare av uppgifterna är/kan vara

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (som personuppgiftsbiträde enligt art. 28 i GDPR)
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
 • Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Det kan inte uteslutas att amerikanska myndigheter kan få tillgång till de uppgifter som lagras av Google.

Lagringsperiod: De uppgifter som skickas av oss och som är kopplade till cookies raderas automatiskt efter 2 månader. Uppgifter som har nått slutet av lagringsperioden raderas automatiskt en gång i månaden.

Rättslig grund: Den rättsliga grunden för denna databehandling är ditt samtycke i enlighet med art. 6 avsn. 1 mening 1 lit. a GDPR.

Återkallelse: Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att gå till cookie-inställningarna och ändra ditt val där:

10 Kanin CDN

Personuppgifter behandlas när du besöker denna webbplats. Behandlade datakategorier: tekniska anslutningsdata för serveråtkomst (IP-adress, datum, tid, begärd sida, webbläsarinformation). Syftet med behandlingen: Leverans och tillhandahållande av webbplatsen. Rättslig grund för behandlingen: ett berättigat intresse som väger tyngre än de registrerades rättigheter och friheter (art. 6.1 f GDPR). Berättigade intressen i detta sammanhang: ett starkt ekonomiskt intresse av att de tekniska systemen fungerar säkert. En överföring av uppgifter sker: till personuppgiftsbiträdet Bunny CDN, Cesta Komandanta, Staneta 4a, 1215 Medvode, Slovenien.

11. Amazon CloudFront CDN

Vi använder innehållsleveransnätverket Amazon CloudFront CDN. Leverantören är Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg (nedan kallad "Amazon").

Amazon CloudFront CDN är ett globalt distribuerat innehållsleveransnätverk. Informationsöverföringen mellan din webbläsare och vår webbplats sker tekniskt via innehållsleveransnätverket. Detta gör det möjligt för oss att öka den globala tillgängligheten och prestandan på vår webbplats.

Användningen av Amazon CloudFront CDN baseras på vårt berättigade intresse att tillhandahålla vår webbplats så felfri och säker som möjligt (art. 6.1 lit. f GDPR).

Dataöverföringen till USA sker i enlighet med EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information hittar du här: https: //aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

Ytterligare information om Amazon CloudFront CDN hittar du här: https: //d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice__German_Translation.pdf.

Behandling av beställningar

Vi har ingått ett databehandlingsavtal (DPA) med den ovan nämnda leverantören. Detta är ett avtal som krävs enligt dataskyddslagstiftningen och som säkerställer att leverantören endast behandlar personuppgifterna för våra webbplatsbesökare i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

12. Integration av Browser-Update.org

Vi använder tjänsten Browser-Update.org på denna webbplats. Detta tjänar syftet att meddela dig diskret om du bör uppdatera din webbläsare och därmed möjliggöra bekväm användning av vår webbplats.

Denna applikation hämtas direkt från Browser-Update.org-servrar så att de får den IP-adress som för närvarande tilldelas dig. Genom att besöka webbplatsen får Browser-Update.org informationen om att du har öppnat motsvarande undersida på vår webbplats. Vi vet inte om och i vilken utsträckning eller hur länge IP-adressen lagras och används internt av Browser-Update.org. Den rättsliga grunden för integrationen av denna tjänst är art. 6.1.1 lit. f GDPR.

Du kan hitta mer information om dataskydd på Browser-Update.org på browser-update.org/contact.html

13 EQS Cockpit

Vi integrerar externa tjänster från EQS Group AG (EQS Group AG, Karlstraße 47, 80333 München, Tyskland) för den visuella presentationen av våra nyheter. Om du använder en sådan tjänst eller om innehåll från tredje part visas för dig, kommer kommunikationsdata att utbytas mellan dig och respektive leverantör av tekniska skäl.
Användningen av detta program utgör vårt berättigade intresse för databehandling i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f) GDPR.

För ytterligare information om syftet med och omfattningen av insamlingen och behandlingen av dina uppgifter, se EQS Group AG:s dataskyddsinformation på https://www.eqs.com/de/ueber-eqs/datenschutz/.

14 Instagram CDN

Typ och omfattning av behandling
Vi använder Instagram CDN för att korrekt tillhandahålla innehållet på vår webbplats. Instagram CDN är en tjänst som tillhandahålls av Instagram, Inc. som fungerar som ett innehållsleveransnätverk (CDN) på vår webbplats.

Ett CDN hjälper till att göra innehållet i vårt online-erbjudande, i synnerhet filer som grafik eller skript, tillgängliga snabbare med hjälp av regionalt eller internationellt distribuerade servrar. När du öppnar detta innehåll upprättar du en anslutning till servrarna hos Instagram, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, varigenom din IP-adress och eventuellt webbläsardata som din användaragent överförs. Dessa uppgifter behandlas uteslutande för de ovan nämnda ändamålen och för att upprätthålla säkerheten och funktionaliteten hos Instagram CDN.

15 Google Double Click

Denna webbplats använder online-marknadsföringsverktyget DoubleClick från Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street Dublin 4, Irland (nedan kallat Google). DoubleClick använder cookies för att visa annonser som är relevanta för användarna, för att förbättra kampanjresultatrapporter eller för att förhindra att en användare ser samma annonser mer än en gång. Google använder ett cookie-ID för att registrera vilka annonser som visas i vilken webbläsare och kan därmed förhindra att de visas mer än en gång. Dessutom kan DoubleClick använda cookie-ID för att registrera så kallade konverteringar som är relaterade till annonsförfrågningar. Detta är till exempel fallet när en användare ser en DoubleClick-annons och senare besöker annonsörens webbplats med samma webbläsare och gör ett köp där. Enligt Google innehåller DoubleClick-cookies inte någon personlig information.

På grund av de marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare automatiskt en direktanslutning till Googles server. Vi har inget inflytande på omfattningen och vidare användning av de uppgifter som Google samlar in genom att använda detta verktyg och informerar dig därför enligt vår kunskapsnivå: Genom integrationen av DoubleClick får Google informationen om att du har öppnat motsvarande del av vår webbplats eller klickat på annonsen från oss. Om du är registrerad med en Google-tjänst kan Google tilldela besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in, är det möjligt att leverantören tar reda på din IP-adress och sparar den.

Du kan förhindra deltagande i denna spårningsprocess på olika sätt:

 • genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta - att undertrycka cookies från tredje part innebär att du inte kommer att få några annonser från tredjepartsleverantörer;
 • genom att avaktivera cookies för konverteringsspårning genom att ställa in din webbläsare för att blockera cookies från domänen www.googleadservices.com (https://www.google.de/settings/ads). Denna inställning raderas när du raderar dina cookies;
 • genom att avaktivera intressebaserade annonser från leverantörer som ingår i självregleringskampanjen "About Ads" (via länken www.aboutads.info/choices). Denna inställning raderas när du raderar dina cookies;
 • genom att permanent avaktivera den i webbläsarna Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome (plug-ins finns på länken www.google.com/settings/ads/plugin). Vi vill påpeka att du i detta fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är det samtycke som du har gett via verktyget för cookie-samtycke (art. 6 avsn. 1 mening 1 lit. a) GDPR). Information om överföring till tredje land finns under "Överföring till tredje land". Ytterligare information om DoubleClick by Google finns på www.google.de/doubleclick och support.google.com/adsense/answer/2839090, samt om dataskydd hos Google i allmänhet: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Alternativt kan du besöka webbplatsen för Network Advertising Initiative (NAI) på www.networkadvertising.org.

16 Google reCAPTCHA

Vi använder "Google reCAPTCHA" (nedan kallat "reCAPTCHA") på våra webbplatser. Leverantören är Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Syftet med reCAPTCHA är att kontrollera om de uppgifter som matas in på våra webbplatser (t.ex. i ett kontaktformulär) görs av en människa eller av ett automatiserat program. För detta ändamål analyserar reCAPTCHA webbplatsbesökarens beteende baserat på olika egenskaper.

Denna analys börjar när besökaren trycker på knappen "Aktivera Google reCAPTCHA" efter att ha fyllt i ett kontaktformulär.

För analysen utvärderar reCAPTCHA olika uppgifter (t.ex. IP-adress, tid som besökaren tillbringar på webbplatsen eller musrörelser som användaren gör). De data som samlas in under analysen vidarebefordras till Google.

reCAPTCHA-analyserna körs helt i bakgrunden. Webbplatsbesökare informeras inte om att en analys äger rum.
Databehandlingen sker på grundval av artikel 6.1 lit. f i GDPR.

Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att skydda sin webbplats från missbruk av automatiserat spionage och SPAM.

För mer information om Google reCAPTCHA och Googles integritetspolicy, se följande länkar

www.google.com/intl/de/policies/privacyoch www.google.com/recaptch a/intro/android.html

17 JSDelivr CDN

Vi använder JSDelivr CDN för att korrekt tillhandahålla innehållet på vår webbplats. JSDelivr CDN är en tjänst som tillhandahålls av Prospect One, som fungerar som ett innehållsleveransnätverk (CDN) på vår webbplats.

Ett CDN hjälper till att göra innehållet i vårt online-erbjudande, i synnerhet filer som grafik eller skript, tillgängliga snabbare med hjälp av regionalt eller internationellt distribuerade servrar. När du öppnar detta innehåll upprättar du en anslutning till servrarna på Prospect One, Krolewska 65a, Krakow, Malopolskie 30-081, Polen, varigenom din IP-adress och eventuellt webbläsardata som din användaragent överförs. Dessa uppgifter behandlas uteslutande för ovan nämnda ändamål och för att upprätthålla säkerheten och funktionaliteten hos JSDelivr CDN.

Syfte och rättslig grund

Content Delivery Network används på grundval av våra legitima intressen, dvs. intresse för säker och effektiv tillhandahållande och optimering av vårt online-erbjudande i enlighet med artikel 6.1 f. i GDPR. GDPR.

Lagringsperiod

Den specifika lagringsperioden för de behandlade uppgifterna kan inte påverkas av oss, utan bestäms av Prospect One. Ytterligare information finns i integritetspolicyn för JSDelivr CDN: https://www.jsdelivr.com/privacy-policy-jsdelivr-net.

18 Walls.io

Vid åtkomst till vissa undertjänster på vår webbplats behandlas ytterligare personuppgifter. Behandlade datakategorier: tekniska anslutningsdata för serveråtkomst (IP-adress, datum, tid, begärd sida, webbläsarinformation). Syftet med behandlingen: Leverans och tillhandahållande av webbplatsen. Rättslig grund för behandlingen: ett berättigat intresse som väger tyngre än de registrerades rättigheter och friheter (art. 6.1 f GDPR). Berättigade intressen i detta sammanhang: ett starkt ekonomiskt intresse av att de tekniska systemen fungerar säkert. En överföring av uppgifter äger rum: till personuppgiftsbiträdet Walls.io GmbH, Schönbrunner Straße 213/215, 1120 Wien, Österrike.

19 Twitter-annonser

Vi har integrerat Twitter Ads på vår webbplats. Twitter Ads är en tjänst som tillhandahålls av Twitter Inc. för att visa riktade annonser till användare. Twitter Ads använder cookies och annan webbläsarteknik för att utvärdera användarbeteende och känna igen användare.

Twitter Ads samlar in information om besökarnas beteende på olika webbplatser. Denna information används för att optimera annonsernas relevans. Dessutom levererar Twitter Ads riktad annonsering baserat på beteendeprofiler och geografisk plats. Din IP-adress och andra identifieringsfunktioner, t.ex. din användaragent, överförs till leverantören.

Om du är registrerad i en tjänst från Twitter Inc. kan Twitter Inc. koppla besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Twitter Inc. eller inte har loggat in, är det möjligt att leverantören tar reda på och sparar din IP-adress och andra identifieringsfunktioner.

I detta fall kommer dina uppgifter att vidarebefordras till operatören av Twitter Ads, Twitter Inc, San Francisco, USA.

Användningen av Twitter Ads baseras på ditt samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a. GDPR och § 25 para. 1 TTDSG.

20.Integration av Eturnity AG:s solcellskalkylator

På denna webbplats använder vi erbjudandet om en solenergikalkylator från Eturnity AG, Reichsgasse 3, CH-7000 Chur, webbplats: https: //eturnity.com/, e-post: info@eturnity.com. Detta gör det möjligt för oss att visa dig den interaktiva beräkningen av den förväntade solenergin på din individuella plats direkt på webbplatsen.

Genom att ange datumet i solkraftskalkylatorn får Eturnity AG den information som anges. Dessutom överförs de ovan nämnda personuppgifterna.

Ytterligare information om syftet med och omfattningen av datainsamlingen och dess behandling av plug-in-leverantören finns i leverantörens sekretesspolicy: https: //eturnity.com/datenschutz/.

 

Lagligheten i den behandling som utförts på grundval av samtycket fram till återkallandet förblir opåverkad.

 

Du kan också förhindra lagring av cookies från början genom att konfigurera din webbläsarprogramvara i enlighet med detta. Om du konfigurerar din webbläsare så att den avvisar alla cookies kan detta dock begränsa funktionaliteten på denna och andra webbplatser. Du kan också förhindra Google från att samla in de uppgifter som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att behandla dessa uppgifter av Google genom att

a. inte ge ditt samtycke till inställningen av cookien eller

b. ladda ner och installera webbläsartillägget för att avaktivera Google Analytics här.

10. Grupp av mottagare; överföring till tredje land

Inom vårt företag har de avdelningar som ansvarar för att behandla förfrågningar tillgång till dina uppgifter. Dessutom använder vi externa tjänsteleverantörer, i synnerhet personuppgiftsbiträden i enlighet med artikel 28 i GDPR och artikel 10.1 i DSG CH, i den mån vi inte kan tillhandahålla tjänster själva eller om detta är orimligt. Dessa externa tjänsteleverantörer är i första hand leverantörer av IT-tjänster och telekommunikationstjänster. Om vissa tjänsteleverantörer uttryckligen nämns hittar du även ytterligare information i tjänsteleverantörernas dataskyddsdeklarationer. Dessutom kan vi vidarebefordra dina uppgifter till externa tjänsteleverantörer för att behandla din begäran (i synnerhet installatörer eller försäljningspartners) när du använder vår webbplats för att ta kontakt, ordna kontakt och analysera projekt, som kan skicka ytterligare erbjudanden till dig.

En överföring till tredje land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) sker endast under vissa förutsättningar inom ramen för artikel 44ff i GDPR och artikel 6.2 i FADP (CH.)

Europeiska kommissionen intygar att vissa tredjeländer har en dataskyddsnivå som är jämförbar med EES-standarden genom så kallade beslut om adekvat skyddsnivå (en lista över dessa länder och en kopia av besluten om adekvat skyddsnivå finns här:

Engelska

https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

tyska

https:// commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_de?etrans=de

I andra tredjeländer till vilka personuppgifter kan överföras kan det dock hända att det inte finns en enhetligt hög nivå av dataskydd på grund av brist på rättsliga bestämmelser. Om så är fallet ser vi till att dataskyddet garanteras på ett adekvat sätt. Detta är möjligt genom bindande företagsregler, Europeiska kommissionens standardklausuler för skydd av personuppgifter (tillgängliga på

https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_de ),

certifikat eller erkända uppförandekoder. Du kan kontakta vår dataskyddsansvarige om du vill ha mer information om detta.

Överföring till tredje land Google Analytics: Om uppgifter behandlas utanför EU/EES och det inte finns någon dataskyddsnivå som motsvarar den europeiska standarden, har vi ingått EU-standardavtalsklausuler med tjänsteleverantören för att fastställa en lämplig nivå av dataskydd. Google Irelands moderbolag, Google LLC, har sitt säte i Kalifornien, USA. En överföring av uppgifter till USA och amerikanska myndigheters tillgång till de uppgifter som lagras av Google kan inte uteslutas. USA betraktas för närvarande som ett tredje land ur ett dataskyddsperspektiv. Du har inte samma rättigheter där som inom EU/EES. Du har eventuellt inte rätt till några rättsmedel mot myndigheternas åtkomst.

Anmärkning om beslutet om adekvat skyddsnivå: USA

Den 28 februari 2023 antog Europeiska kommissionen beslutet om adekvat skyddsnivå för EU-U.S. Data Privacy Framework (efterföljare till "Privacy Shield"). Beslutet om adekvat skyddsnivå ligger nu till grund för dataöverföringar till certifierade organisationer i USA.

Meyer Burger fastställer att överföringen är laglig genom att kontrollera om personuppgifterna är certifierade enligt EU-U.S. Data Privacy Framework innan de överförs till amerikanska organisationer.

Följande länk visar om organisationer är certifierade av det amerikanska handelsdepartementet.

https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search

 

10. Minderåriga

Vår webbplats är inte avsedd för barn. Personer under 16 år får inte överföra några personuppgifter till oss eller lämna några samtyckesförklaringar utan vårdnadshavarens samtycke. Vi uppmanar föräldrar och vårdnadshavare samt minderåriga att följa kraven i GDPR och att inte kringgå eventuella åldersgränser.

11. Inget automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering)

Vi har inte för avsikt att använda de personuppgifter som samlats in från dig för automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering).

IV. Särskild information om databehandling i samband med användning av ytterligare funktioner

1. Sök efter installatörer

För att kunna visa dig installatörer i ditt område behandlar vi följande personuppgifter på grundval av ett avtal.

 • Efternamn och förnamn
 • Din adress
 • E-postadress
 • Uppgifter om geografisk lokalisering

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är artikel 6.1 b) i GDPR.

2. Användning av solkalkylatorn

Om du använder solkalkylatorn använder vi de uppgifter du anger där för att skicka dig ett motsvarande icke-bindande erbjudande och för att ge dig ytterligare information som besparingar etc. och, om du har gett ditt samtycke, för att kontakta dig i framtiden i informations- och marknadsföringssyfte med hjälp av de kontaktuppgifter du har angett. Om du ger ditt samtycke kommer vi dessutom att vidarebefordra dina uppgifter till upp till tre installatörer i din region som vi har valt ut för att ge dig ytterligare råd och ett icke-bindande erbjudande. Vissa sanningsenliga uppgifter (särskilt namn, adress, geolokaliseringsuppgifter, takyta baserat på satellitbilder från tredjepartstjänster, typ av värmesystem, e-postadress) är nödvändiga för att vi ska kunna behandla din förfrågan och skicka en PDF-sammanfattning till dig. Behandlingen av ovanstående uppgifter baseras på ditt samtycke, som du har uttryckt genom att ange uppgifterna i formulärgränssnittet, i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a) GDPR. De insamlade personuppgifterna raderas senast om de efter en övergångsperiod på 24 månader inte längre behövs för att inleda eller fullgöra ett avtal med dig.

V. Databehandling i samband med ansökan

1. Ändamål med behandlingen, kategorier av personuppgifter

Vi behandlar de ansökningsuppgifter som nämns i detta avsnitt i syfte att inleda eller genomföra ett anställningsförhållande eller ett anställningsliknande förhållande i den omfattning som beskrivs nedan.

I synnerhet kan följande kategorier av uppgifter behandlas

 • Allmänna personuppgifter (namn, adress och andra kontaktuppgifter, ansökningsfoto, födelsedatum, nationalitet, civilstånd, andra (eventuellt också känsliga) uppgifter som du lämnar till oss)
 • Yrkesrelaterade uppgifter (kontaktuppgifter, nuvarande befattning, ansvarsområden, nuvarande arbetsgivare, nuvarande ersättning, uppsägningstid, intjänade rättigheter, spärrmeddelanden).
 • Erfarenhetsrelaterade uppgifter (tidigare befattningar och arbetsgivare, skol- och universitetsutbildning, yrkesutbildning, erfarenhet, kunskap)
 • Framtidsrelaterade uppgifter (önskemål och idéer, bedömningar, möjliga arbetsområden, placeringsidéer)
 • Övriga uppgifter (information om ditt yrkesliv som du skickar till oss via ansökan.

2. Ytterligare databehandling av den personuppgiftsansvarige; rättslig grund för databehandling

Om du kontaktar oss proaktivt kommer vi att behandla de uppgifter som du lämnar till oss när du först kontaktar oss, samt alla andra uppgifter som vi begär.

Vi behandlar och bearbetar all information (i synnerhet CV, intyg, bevis på kvalifikationer) och all annan information (t.ex. vid telefonintervjuer, personliga möten) som ansökningsdata. Detta görs för de ovan nämnda avtalsenliga eller förhandsavtalsenliga ändamålen.

För att kunna behandla din förfrågan krävs att du lämnar vissa sanningsenliga uppgifter; ytterligare information (i synnerhet ett foto) är frivillig.

I den mån dina uppgifter krävs för att genomföra ansökningsprocessen gäller art. 88 GDPR i kombination med art. 26 § i den federala dataskyddslagen (BDSG) och artikel 4 i DSG (CH ) den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter.

I den mån särskilda kategorier av personuppgifter berörs (t.ex. hälsouppgifter, facklig eller religiös tillhörighet eller andra "känsliga" uppgifter), baseras behandlingen på ditt samtycke i enlighet med artikel 9.2 a) GDPR och FADP (CH), vilket du har uttryckt genom att lämna ut dessa uppgifter.

Om din ansökan godkänns och ett anställningsförhållande upprättas med oss kommer dina uppgifter inledningsvis att lagras så länge anställningsförhållandet varar. När du har lämnat företaget kommer vi att behandla dina uppgifter under högst tre år i syfte att bevara bevis.

De behandlade personuppgifterna kommer att raderas om behandlingen inte längre är nödvändig för att fullgöra avtalet eller om du begär att vi ska radera dem som en del av hävdandet av dina rättigheter som registrerad. Detta kommer regelbundet att ske senast sex (6) månader efter det att ansökningsprocessen har slutförts, om det inte längre finns några lagringsskyldigheter efter det att en tjänst inte har tillsatts. Om ingen rekrytering sker kan en längre lagringsperiod på 24 månader från den senaste individuella kontakten med dig - t.ex. för att försvara mot eventuella AGG-krav - gälla i enskilda fall på grundval av våra legitima intressen enligt art. 6 para. 1 lit. f) GDPR och art. 4 DSG CH.

VI Övrigt

Ändring av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.

 

07/2023