Erklärung zum Datenschutz der Meyer Burger Technology AG

I. Rättslig ram, ansvarigt organ, definitioner

II. Den registrerades rättigheter

III Allmän information om databehandling ( Databehandling för informationsanvändning av webbplatsen, teknisk bakgrund, cookies etc.).

IV. Särskild information om databehandling i samband med användningen av ytterligare funktioner på

V. Databehandling i tillämpningssammanhang

VI. diverse

 

 

I. Allmän information, ansvarigt organ och rättslig ram

 

1. Rättslig ram och principer för databehandling.

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar och behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna (DSGVO och BDSG) och denna dataskyddsdeklaration.

När du använder vår webbplats samlar vi in personuppgifter om dig.

Denna sekretesspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Det förklaras också hur och i vilket syfte detta görs.

 

2. ansvarigt organ

Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser eller liknande).


Det ansvariga organet (nedan även "vi", "oss", "vår") i den mening som avses i dataskyddslagen är:
 

Meyer Burger (Industries) GmbH

Carl-Schiffner-Strasse 17

09599 Freiberg

Tyskland

 

Telefon: +49 3723 671 101

E-post: info-hohenstein@meyerburger.com

Kontaktuppgifterna för vårt dataskyddsombud är:

Meyer Burger (Industries) GmbH- DATASKYDDSFÖRVALTNINGEN -
Carl-Schiffner-Strasse 17
09599 FreibergTyskland

E-post: dsb.mbde@meyerburger.com

 

3. definitioner

Vår dataskyddsdeklaration grundar sig på de termer som används i EU:s direktiv och förordning Maker vid utfärdandet av den allmänna dataskyddsförordningen (DSGVO). Nedan förklarar vi de viktigaste termerna:

(a) Personuppgifter: all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad den registrerade). En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en online-identifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

(b) registrerad: varje identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den registeransvarige.

(c) behandling: varje åtgärd eller uppsättning åtgärder som utförs på personuppgifter, oavsett om det sker på automatisk väg eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, arkivering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller annat tillgängliggörande, justering eller kombination, begränsning, radering eller förstöring.

d) Begränsning av behandlingen innebär märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa deras framtida behandling.

(e) Profilering: varje automatiserad behandling av personuppgifter som består i att använda personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, särskilt för att analysera eller förutsäga aspekter som rör den fysiska personens arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller byte av plats.

(f) pseudonymisering: behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifter inte längre kan kopplas till en specifik registrerad utan ytterligare information, förutsatt att sådan ytterligare information hålls separat och omfattas av tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

(g) personuppgiftsansvarig: den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, byrå eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Om ändamålen och medlen för en sådan behandling fastställs i unionsrätten eller i medlemsstaternas lagstiftning kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för att utse denne fastställas i unionsrätten eller i medlemsstaternas lagstiftning.

h) Personuppgiftsbiträde: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning och i enlighet med instruktioner från den personuppgiftsansvarige i enlighet med artikel 28 i GDPR.

(i) mottagare: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ till vilken personuppgifter lämnas ut, oavsett om det är en tredje part eller inte. Offentliga myndigheter som får ta emot personuppgifter inom ramen för en specifik utredningsuppgift enligt unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning ska dock inte betraktas som mottagare.

j) tredje part: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ som inte är den registrerade, den registeransvarige, personuppgiftsbiträdet eller de personer som har rätt att behandla personuppgifter under den registeransvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar.

(k) samtycke: varje fritt given specifik och informerad angivelse av den registrerades önskemål, i form av ett uttalande eller annan otvetydig bekräftande handling, genom vilken den registrerade anger att han eller hon samtycker till att personuppgifter som rör honom eller henne behandlas.

 

II. rättigheter för den registrerade enligt artikel 15 och följande artiklar och artikel 77 i DSGVO.

 

1. Rätt att invända mot insamling av uppgifter i särskilda fall och mot direktmarknadsföring (artikel 21 i GDPR).

Om databehandlingen grundar sig på artikel 6.1 e eller f i DSGVO har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig av skäl som beror på din särskilda situation; detta gäller även profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Den rättsliga grunden för behandlingen finns i denna integritetspolicy.

Om du gör invändningar kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter om dig för sådan marknadsföring; detta gäller även profilering i den mån den är relaterad till sådan direktmarknadsföring. Om du motsätter dig detta kommer dina personuppgifter inte längre att användas för direktreklam.

 

2. återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingar är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Vi inhämtar detta samtycke från dig innan den databehandling som kräver ditt samtycke inleds. Du kan återkalla detta samtycke när som helst. Om det inte redan är möjligt att återkalla samtycket genom att klicka på länkar eller justera webbläsarinställningar räcker det att skicka ett informellt meddelande till oss via e-post. Lagligheten av de databehandlingar som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

 

3. Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten.

De registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten vid brott mot dataskyddslagen. Den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor är den statliga dataskyddsombudsmannen i den delstat där vårt företag har sitt säte. En förteckning över dataskyddsombuden och deras kontaktuppgifter finns på följande länk:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Den dataskyddsmyndighet som ansvarar för oss är:

Saxons dataskyddskommissionär

Postbox 11 01 32 

01330 Dresden

https://www.saechsdsb.de/n-kontakt

 

4. Rätt till dataportabilitet.

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal överlämnade till dig eller till en annan ansvarig person i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan registeransvarig kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt möjligt.

 

5. information, korrigering, blockering, radering

Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt att när som helst få kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen samt, i förekommande fall, rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. För detta ändamål, liksom för ytterligare frågor om personuppgifter, kan du när som helst kontakta oss på den adress som anges ovan i avsnitt I.2.

 

III. databehandling för informationsanvändning av webbplatsen, teknisk bakgrund, cookies etc.


Vi samlar in och behandlar de personuppgifter som anges nedan i avsnitten 3-7 för de ändamål, på grundval av de rättsliga grunder och under den tid som anges där.

 

1. rättslig grund och lagringsperiod

Om du har samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter enligt artikel 4.1 i DSGVO, är artikel 6.1 a) i DSGVO den rättsliga grunden för behandlingen. Behandlingen av personuppgifter som vi behöver för att uppfylla avtalsförpliktelser eller förpliktelser före avtalstillfället grundar sig på artikel 6.1 b i DSGVO. Om behandlingen är nödvändig för att skydda våra legitima intressen eller en tredje parts intressen och om den registrerades intressen, grundläggande friheter och grundläggande rättigheter inte väger tyngre än dessa, använder vi artikel 6.1 f i DSGVO som rättslig grund för behandlingen av personuppgifter. För de behandlingar som utförs av oss anger vi den tillämpliga rättsliga grunden i varje enskilt fall nedan. Behandlingen kan också baseras på flera rättsliga grunder.

För de behandlingar som utförs av oss anger vi nedan i varje enskilt fall hur länge uppgifterna kommer att lagras av oss och när de kommer att raderas eller blockeras. Om ingen uttrycklig lagringsperiod anges nedan kommer dina personuppgifter att raderas eller blockeras så snart syftet eller den rättsliga grunden för lagringen inte längre är tillämplig.

Lagring kan dock ske efter den angivna tiden i händelse av en (hotande) rättstvist med dig eller andra rättsliga förfaranden eller om lagring föreskrivs i lagstadgade bestämmelser som vi omfattas av i egenskap av ansvarig part (t.ex. § 257 HGB, § 147 AO). Om den lagringstid som föreskrivs i de rättsliga bestämmelserna löper ut kommer personuppgifterna att blockeras eller raderas om inte ytterligare lagring av oss är nödvändig och det finns en rättslig grund för detta.

 

2. Datasäkerhet.

Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulering, partiell eller fullständig förlust, förstörelse eller obehörig åtkomst för tredje part, med hänsyn till den senaste tekniken, genomförandekostnaderna och behandlingens art, omfattning, sammanhang och syfte, samt de befintliga riskerna för en dataskada (inklusive sannolikhet och inverkan) för den registrerade. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i linje med den tekniska utvecklingen.

Vi ger dig gärna mer detaljerad information på begäran. Kontakta vårt dataskyddsombud (se ovan).

 

3. uppgifter som behandlas under (informations-) användningen av webbplatsen

Vi kan bara ge dig fördelarna med vår webbplats om vi samlar in vissa personuppgifter från dig som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera.

Vi samlar in dessa uppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra avtalet mellan dig och oss (även i form av användarvillkor för denna webbplats) (artikel 6.1 b i DSGVO) eller om du har gett ditt samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO). Dessutom samlar vi in dessa uppgifter om det är nödvändigt för att webbplatsen ska fungera och ditt intresse av att skydda dina personuppgifter inte väger tyngre än detta (artikel 6.1 f i DSGVO).

Vi samlar in och behandlar följande uppgifter från dig:

 • Information om enheten: Tillgångsdata omfattar IP-adress, enhets-ID, enhetstyp, enhetsspecifika inställningar, datum och tid för hämtning, tidszon, mängden överförda data och meddelandet om huruvida datautbytet var slutfört, krasch för slutenheten, webbläsartyp och operativsystem. Dessa åtkomstuppgifter behandlas för att tekniskt möjliggöra driften av webbplatsen.
 • Information med ditt samtycke: Vi behandlar annan information (t.ex. geolokaliseringsuppgifter, personuppgifter som namn och e-postadress etc.) om du tillåter det. ) som vi behandlar om du tillåter oss att göra det.

 

4. kontakta oss


När du (proaktivt) kontaktar oss, via ett kontaktformulär eller en chatt som tillhandahålls av oss, kommer de uppgifter du lämnar att lagras av oss för att kunna besvara din förfrågan. Vissa sanningsenliga uppgifter krävs för att vi ska kunna behandla din förfrågan, ytterligare information är frivillig. Obligatoriska uppgifter som krävs för att besvara din förfrågan markeras som sådana, övriga uppgifter lämnas frivilligt. Behandlingen av ovanstående uppgifter grundar sig på ditt samtycke, som du har uttryckt genom att kontakta oss, i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO och, när det gäller särskilda kategorier av personuppgifter (t.ex. hälsouppgifter eller andra "känsliga" uppgifter), i enlighet med artikel 9.2 a i DSGVO. De insamlade personuppgifterna raderas omedelbart efter att din begäran har behandlats, såvida de inte krävs för att inleda eller genomföra ett avtal med dig enligt Art. 6.1 b) DSGVO.

Om du är en företagare enligt § 14 BGB (tysk civillag) och kontaktar oss via ett av oss tillhandahållet kontaktformulär eller via e-post, kan dina uppgifter lagras i ett kundvårdssystem som också kan användas för att kontakta dig i reklamsyfte om du har gett oss ett relevant ytterligare samtycke (se även följande avsnitt). Observera att när det gäller kontaktformulär med fasta alternativ för val av ämne måste du välja rätt ämne för dig eller din egenskap av konsument enligt § 13 BGB (tysk civillag) eller företagare enligt § 14 BGB (tysk civillag) för att undvika att du felaktigt framstår som en företagskund/företagare och att vårt svar kan skilja sig från konsumenternas.

 

5. Skicka specifikt informationsmaterial om produkter och tjänster.

Om samtycke ges kan vi informera användare av vår webbplats om specifika Meyer Burger-produkter och -tjänster (särskilt Meyer Burgers affiliateprogram) vid ett senare tillfälle. De personuppgifter som kan komma att användas när informationen skickas anges i den inmatningsmask som används för detta ändamål.

 

Av rättsliga skäl skickas ett bekräftelsemail till den e-postadress som den registrerade har angett med hjälp av förfarandet för dubbel opt-in. Detta bekräftelsemail är till för att kontrollera om ägaren av e-postadressen, i egenskap av registrerad, har godkänt mottagandet av reklaminnehåll.

 

När du registrerar dig eller skickar innehållet i kontaktformuläret lagrar vi också IP-adressen för det datorsystem som används av den registrerade vid registreringstillfället, samt datum och tid för registreringen, som tilldelats av internetleverantören (ISP). Insamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att senare kunna spåra (eventuellt) missbruk av en registrerad persons e-postadress och tjänar därför den registeransvariges rättsliga skydd.

 

Samtycke till behandling av personuppgifter som den registrerade har gett oss för att skicka information kan när som helst återkallas med verkan för framtiden.

 

6. prenumeration på vårt nyhetsbrev

På vår webbplats har användarna möjlighet att prenumerera på vårt företags nyhetsbrev. De personuppgifter som överförs till den personuppgiftsansvarige när nyhetsbrevet beställs anges i den inmatningsmask som används för detta ändamål.

Vid samtycke enligt artikel 6.1 a i den tyska dataskyddsförordningen (DSGVO) informerar vi våra kunder och affärspartners regelbundet genom ett nyhetsbrev om företagets specialerbjudanden. I princip kan vårt företags nyhetsbrev endast tas emot av den registrerade om 1.) den registrerade har en giltig e-postadress och 2.) den registrerade registrerar sig för utskick av nyhetsbrevet. Av rättsliga skäl skickas ett bekräftelse-e-postmeddelande till den e-postadress som den registrerade registrerat för första gången för utskick av nyhetsbrev med hjälp av förfarandet för dubbel opt-in. Detta bekräftelsemail är till för att kontrollera om ägaren av e-postadressen som registrerad person har godkänt mottagandet av nyhetsbrevet.

När du registrerar dig för nyhetsbrevet lagrar vi också IP-adressen för det datorsystem som den registrerade använder vid registreringen samt datum och tid för registreringen, som tilldelas av internetleverantören (ISP). Insamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att senare kunna spåra (eventuellt) missbruk av den registrerades e-postadress och fungerar därför som en rättslig garanti för den registeransvarige.

De personuppgifter som samlas in i samband med registreringen till nyhetsbrevet används uteslutande för att skicka vårt nyhetsbrev. Prenumeranter på nyhetsbrevet kan dessutom informeras via e-post om detta är nödvändigt för att nyhetsbrevstjänsten eller en relaterad registrering ska fungera, vilket kan vara fallet vid ändringar av nyhetsbrevserbjudandet eller förändringar i de tekniska omständigheterna. Inga personuppgifter som samlas in som en del av nyhetsbrevstjänsten kommer att överlämnas till tredje part. Den registrerade kan när som helst avbryta prenumerationen på vårt nyhetsbrev. Samtycket till lagring av personuppgifter, som den registrerade har gett oss för att skicka nyhetsbrevet, kan återkallas när som helst. För att återkalla samtycket finns en motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Det är också möjligt att när som helst avregistrera sig från nyhetsbrevsutskick direkt på den registeransvariges webbplats eller att informera den registeransvarige om detta på annat sätt.

Den personuppgiftsansvarige har integrerat komponenten Tensid marCo från leverantören EQS Group AG, Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar, Schweiz, på denna webbplats genom uppdragsbehandling enligt artikel 28 i DSGVO. Syftet med komponenten är registrering av nyhetsbrev. Ytterligare information och tillämpliga bestämmelser om dataskydd för EQS Group AG finns på switzerland.eqs.com. För Schweiz har EU-kommissionen utfärdat ett så kallat beslut om adekvat skyddsnivå i enlighet med artikel 45.3 i dataskyddsförordningen. I detta beslut fastställde kommissionen att personuppgifter i Schweiz åtnjuter ett adekvat skydd som är jämförbart med EU:s dataskyddslagstiftning.

Newsletter2Go från Sendinblue kan användas som ytterligare nyhetsbrevsprogram. Dina uppgifter kommer att överföras till Sendinblue GmbH för orderhantering i enlighet med artikel 28 i DSGVO. Sendinblue får inte heller sälja dina uppgifter eller använda dem för andra ändamål än att skicka nyhetsbrev. Sendinblue är en tysk, certifierad leverantör som valdes ut i enlighet med kraven i den allmänna dataskyddsförordningen och den federala dataskyddslagen.

Mer information finns här: https://de.sendinblue.com/informationen-newsletter-empfaenger/?rtype=n2go 

 

6a. Spårning av nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev kan innehålla så kallade spårningspixlar. En spårningspixel är en miniatyrgrafik som är inbäddad i sådana e-postmeddelanden som skickas i HTML-format för att möjliggöra loggfilregistrering och loggfilanalys. Detta gör det möjligt att statistiskt utvärdera hur framgångsrika eller misslyckade marknadsföringskampanjer på nätet är. Med hjälp av den inbäddade spårningspixeln kan vi se om och när ett e-postmeddelande öppnades av en registrerad person och vilka länkar i e-postmeddelandet som den registrerade personen använde.

Sådana personuppgifter som samlas in via de spårningspixlar som finns i nyhetsbreven lagras och analyseras av den registeransvarige för att optimera utskicket av nyhetsbrevet och för att bättre anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev till den registrerades intressen. Dessa personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part. De registrerade har rätt att när som helst återkalla den separata samtyckesförklaring som de har gett i detta avseende genom förfarandet för dubbel opt-in. Efter en återkallelse kommer dessa personuppgifter att raderas av den registeransvarige. Vi tolkar automatiskt ett återkallande av mottagandet av nyhetsbrevet som en återkallelse.

 

7. automatiserad behandling och användning av cookies

Cookies kan användas för att driva vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras i din slutenhets minne och, i förekommande fall, tilldelas den mobila enhet som du använder och genom vilka viss information går till det kontor som sätter cookien. Cookies kan inte exekvera program eller överföra virus till din slutenhet och kan därför inte orsaka någon skada. De tjänar till att göra vårt interneterbjudande mer användarvänligt och effektivt, dvs. trevligare för dig.

Cookies kan inte direkt identifiera en användare, men de kan innehålla uppgifter som gör det möjligt att känna igen den använda enheten. I vissa fall innehåller dock cookies endast information om vissa inställningar som inte är personligt identifierbara.

Man skiljer mellan sessionscookies, som raderas igen så snart du avslutar din internetsession, och permanenta cookies, som lagras efter den enskilda sessionen. När det gäller deras funktion skiljer man mellan cookies:

 • Tekniskt nödvändiga cookies: Dessa är obligatoriska för att du ska kunna navigera på vår webbplats, använda grundläggande funktioner och garantera webbplatsens säkerhet. De samlar inte in information om dig i marknadsföringssyfte och lagrar inte heller vilka webbsidor du har besökt;
 • Prestandakakor: Dessa samlar in information om hur du använder vår webbplats, vilka sidor du besöker och till exempel om det uppstår fel under användningen av webbplatsen.De samlar inte in någon information som kan identifiera dig - all information som samlas in är anonym och används endast för att förbättra vår webbplats och för att ta reda på vad som intresserar våra användare;
 • Reklamcookies, målinriktningscookies: Dessa används för att erbjuda användaren behovsbaserad reklam inom vårt interneterbjudande eller erbjudanden från tredje part och för att mäta effektiviteten av dessa erbjudanden; reklam- och målinriktningscookies lagras i högst 36 månader;
 • Delningscookies: Dessa används för att förbättra interaktiviteten på vår webbplats med andra tjänster (t.ex. sociala nätverk); delningscookies lagras i högst 36 månader.

All användning av cookies som inte är absolut tekniskt nödvändig utgör databehandling som endast är tillåten med ditt uttryckliga och aktiva samtycke i enlighet med artikel 6.1 mening 1 a i DSGVO, § 25.1 i TTDSG. Detta gäller särskilt användningen av reklam-, målinriktnings- och delningscookies. Dessutom kommer vi endast att vidarebefordra dina personuppgifter som behandlas med hjälp av cookies till tredje part om du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. a) DSGVO, § 25.1 TTDSG. Observera att när cookies används kan dina uppgifter överföras till mottagare utanför EES där det inte finns någon adekvat nivå av dataskydd i enlighet med GDPR (t.ex. USA). Detaljer om detta finns i följande beskrivning av de enskilda marknadsföringsverktygen.

Följande cookies kan användas på vår webbplats:

 

Cookie-namn

Syfte och lagrade uppgifter

Giltighetstid

nödvändig_opt_in

Sparar samtycket till att ställa in tekniskt nödvändiga cookies.

Session

marketing_opt_in

Sparar samtycket till att ställa in marknadsföringscookies.

1 år

statistic_opt_in

Sparar samtycket till att ställa in statistikcookies.

1 år

_fbp

Den här cookien sätts av Facebook för att visa annonser när du besöker den här webbplatsen när du är på Facebook eller en digital plattform som drivs av Facebook Ads.

3 månader

test_cookie

Den här cookien sätts av doubleclick.net. Cookien används för att avgöra om användarens webbläsare stöder cookies.

15 minuter

_gcl_au

Denna cookie används av Google Analytics för att förstå användarnas interaktion med webbplatsen.

3 månader

_ga

Den här cookien installeras av Google Analytics. Cookien används för att beräkna besökar-, sessions- och kampanjdata och för att spåra användningen av webbplatsen för webbplatsens analysrapport. Cookies lagrar information anonymt och tilldelar ett slumpmässigt genererat nummer för att identifiera unika besökare.

2 år

_gid

Den här cookien installeras av Google Analytics. Kakan används för att lagra information om hur besökare använder en webbplats och hjälper till att skapa en analysrapport om hur webbplatsen fungerar. De insamlade uppgifterna omfattar antalet besökare, besökarnas ursprung och de sidor som besöks i anonymiserad form.

1 dag

_gat_UA-3569181-3

Det här är en cookie av provtyp som sätts av Google Analytics, där provelementet i namnet innehåller det unika identitetsnumret för det konto eller den webbplats som det hänvisar till. Det är en variant av _gat-cookien som används för att begränsa mängden data som registreras av Google på webbplatser med mycket trafik.

1 minut

_hjFirstSeen

Detta anges av Hotjar för att identifiera en ny användares första session. Den lagrar ett sant/falskt värde som anger om Hotjar har sett den här användaren för första gången. Den används av registerfilter för att identifiera nya användarsessioner.

30 minuter

webbplatsens språkpreferens

Bestämmer och ställer in det språk som föredras för presentationen av innehållet.

1 år

browserupdateorg

Råd till användaren att uppdatera en föråldrad webbläsare.

7 dagar

_ga_*

Lagrar anonymiserad statistik

2 år

_hjTLDTest

Kontrollerar om cookies från Hotjar kan laddas på sidan och tas bort kort därefter.

Session

_hjid

Den här cookien sätts av Hotjar. Den här cookien sätts när kunden först landar på en sida med Hotjar-skriptet. Det används för att behålla det slumpmässiga användar-ID som är unikt för webbplatsen i webbläsaren. Detta säkerställer att beteendet vid efterföljande besök på samma webbplats associeras med samma användar-ID.

1 år

_hjIncludedInPageviewSample

Den här sessionscookien sätts så att Hotjar vet om besökarna tillhör en viss målgrupp.

2 minuter

_hjAbsoluteSessionInProgress

Den här cookien används av Hotjar för att känna igen en användares första sidvisningssession. Detta är en flagga för sant/falskt som sätts av kakan.

30 minuter

_hjSession{site_id}

En cookie som innehåller de aktuella sessionsuppgifterna. Detta gör att efterföljande förfrågningar inom sessionsfönstret tillskrivs samma Hotjar-session.

30 minuter

_uetsid

 

60 minuter

_hjIncludedInSessionSample

Den här cookien sätts för att tala om för Hotjar om den här användaren ingår i det dataurval som definieras av din webbplats dagliga sessionsbegränsning.

30 minuter

_hjSessionUser{site_id}

Hotjar-cookie som sätts första gången en användare tittar på en sida med Hotjar-skriptet. Den används för att lagra Hotjar-användar-id, som är unikt för den sidan i webbläsaren. Detta säkerställer att beteendet är kopplat till samma användar-ID vid senare besök på samma webbplats.

365 dagar

personalisering_id

Den här cookien sätts på grund av Twitters funktioner för integrering och delning av sociala medier.

2 år

_uetvid

Används av Bing för att spåra besökare på flera webbplatser för att presentera relevanta annonser baserade på besökarens preferenser.

13 månader

outbrain_cid_fetch

Denna cookie fastställer hur användaren kom åt webbplatsen. Denna information används av webbplatsoperatören för att mäta effektiviteten i marknadsföringen.

5 minuter

Uid

Unik identifierare som fastställts av adform.net.

60 dagar

MUID

Används ofta av Microsoft som ett unikt användar-ID. Kakan gör det möjligt att spåra användaren genom att synkronisera ID:t på många Microsoft-domäner.

1 år

IDE

Används av Google DoubleClick för att registrera och rapportera användarens handlingar på webbplatsen efter att ha sett eller klickat på en av leverantörens annonser, i syfte att mäta annonsens effektivitet och visa riktad reklam till användaren.

1 år

NID

Dessa Google-cookies lagrar information om användarinställningar och information för Google Maps.

6 månader

 

8. google maps

 

Den här webbplatsen använder karttjänsten Google Maps via ett API-gränssnitt. Leverantören är Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

För att kunna använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att spara din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en server hos Google LLC i USA och lagras där. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande över denna dataöverföring.

 

Användningen av Google Maps är till för att våra onlineerbjudanden ska kunna presenteras på ett tilltalande sätt och för att det ska vara lätt att hitta de platser som vi har angett på webbplatsen. Detta utgör ett övervägande legitimt intresse från vår sida i enlighet med artikel 6.1 f DSGVO, § 25.2 TTDSG.

 

Mer information om hanteringen av användaruppgifter finns i Googles sekretesspolicy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

 

9. kretsen av mottagare; överföring till tredje land


Inom vårt företag har de avdelningar som ansvarar för att behandla förfrågningarna tillgång till dina uppgifter. Dessutom använder vi externa tjänsteleverantörer, i synnerhet orderbehandlare i enlighet med artikel 28 i DSGVO, i den mån vi inte kan eller rimligen inte kan utföra tjänsterna själva. Dessa externa tjänsteleverantörer är främst leverantörer av IT- och telekommunikationstjänster. Om vissa tjänsteleverantörer uttryckligen nämns finns ytterligare information i tjänsteleverantörernas dataskyddsdeklarationer. Dessutom kan vi överföra dina uppgifter till externa tjänsteleverantörer som kan ge dig ytterligare erbjudanden. Du hittar mer information om detta nedan under punkten " Användning av solkalkylatorn".


En överföring till tredje land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) sker endast under vissa villkor inom ramen för artikel 44ff i DSGVO.

 

Vissa tredjeländer har av Europeiska kommissionen certifierats ha en dataskyddsnivå som är jämförbar med EES-standarden genom så kallade beslut om adekvat skyddsnivå (en förteckning över dessa länder och en kopia av besluten om adekvat skyddsnivå finns här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

). I andra tredjeländer till vilka personuppgifter kan överföras kan det dock hända att det inte finns en genomgående hög nivå av uppgiftsskydd på grund av bristande rättsliga bestämmelser. Om så är fallet ser vi till att dataskyddet är tillräckligt garanterat. Detta är möjligt genom bindande företagsbestämmelser, Europeiska kommissionens standardklausuler för skydd av personuppgifter (finns på ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en), certifikat eller erkända uppförandekoder. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud om du vill ha mer information om detta.

 

10. minderåriga

Vår webbplats riktar sig inte till barn. Personer under 16 år får inte överföra personuppgifter till oss eller lämna samtyckesförklaringar utan samtycke från sina vårdnadshavare. Vi vill uppmana föräldrar, vårdnadshavare och minderåriga att följa bestämmelserna i GDPR och att inte kringgå åldersgränser.

 

11 . Inget automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering)

Vi har inte för avsikt att använda personuppgifter som samlats in från dig för automatiserade beslutsprocesser (inklusive profilering).

 

IV. Särskild information om databehandling i samband med användningen av ytterligare funktioner

 

1. Installer finder

För att kunna visa dig installatörer i ditt område behandlar vi följande personuppgifter på grundval av ett avtal.

 • Namn och förnamn
 • Adress
 • E-postadress
 • Geolokaliseringsuppgifter

 

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är artikel 6.1 b i DSGVO.

 

2. användning av solkalkylatorn

Om du använder solkalkylatorn använder vi de uppgifter som du anger där för att skicka dig ett motsvarande icke-bindande erbjudande och för att ge dig ytterligare information, t.ex. om besparingar etc., samt för att kontakta dig i framtiden i informations- och marknadsföringssyfte med hjälp av de kontaktuppgifter som du har angett, om du har gett ditt samtycke. Dessutom kommer vi att vidarebefordra dina uppgifter till upp till tre installatörer som vi valt ut i din region - förutsatt att du också ger ditt samtycke till detta - för att ge dig ytterligare råd och ett icke-bindande erbjudande. Vissa sanningsenliga uppgifter (särskilt namn, adress, geolokaliseringsuppgifter, takyta baserad på satellitbilder från tredjepartstjänster, typ av uppvärmningssystem, e-postadress) är nödvändiga för att behandla din begäran och ge dig en sammanfattning i PDF-format. Behandlingen av ovanstående uppgifter grundar sig på ditt samtycke, som du har uttryckt genom att ange uppgifterna i formulärgränssnittet, i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO. De insamlade personuppgifterna kommer att raderas senast i den mån de inte längre behövs för att inleda eller genomföra ett avtal med dig efter en övergångsperiod på 24 månader.  

 

 

 

V. Databehandling i tillämpningssammanhang

 

 

1. Ändamål med behandlingen, kategorier av personuppgifter.

Vi behandlar de ansökningsuppgifter som beskrivs i detta avsnitt i syfte att inleda eller genomföra en anställning eller ett anställningsliknande förhållande i den omfattning som anges nedan.

 

I synnerhet följande kategorier av uppgifter får behandlas:

 • Allmänna personuppgifter (namn, adress och andra kontaktuppgifter, foto i ansökan, födelsedatum, nationalitet, civilstånd, andra (eventuellt känsliga) uppgifter som du lämnat till oss).
 • Arbetsrelaterade uppgifter (kontaktuppgifter, nuvarande befattning, kompetens/ansvar, nuvarande arbetsgivare, nuvarande lön, uppsägningstid, spärranmärkningar).
 • Erfarenhetsrelaterade uppgifter (tidigare anställningar och arbetsgivare, skol- och akademisk utbildning, yrkesutbildning, erfarenhet, kunskaper).
 • Framtidsrelaterade uppgifter (önskemål och idéer, bedömningar, tänkbara användningsområden, idéer om förmedling).
 • Andra uppgifter (information om ditt yrkesliv som är offentligt tillgänglig via sociala medietjänster (t.ex. XING, Google, LinkedIn, Experteer osv.) eller på annat sätt på internet och som kan vara relevant för dina kvalifikationer för en viss ledig tjänst).

 

 

2 Den personuppgiftsansvariges vidare behandling av uppgifter; rättslig grund för behandlingen av uppgifter

Om du kontaktar oss proaktivt behandlar vi de uppgifter som du har lämnat i samband med den första kontakten, samt andra uppgifter som vi kan begära.

Vi behandlar och bearbetar all information (CV, intyg, bevis på kvalifikationer) och all annan information (t.ex. vid telefonintervjuer och personliga intervjuer) som ansökningsuppgifter. Detta görs för de avtalsrelaterade eller förkontraktuella ändamål som anges ovan.

Vissa sanningsenliga uppgifter är nödvändiga för att din begäran ska kunna behandlas, ytterligare information (särskilt ett foto) är frivillig.

I den mån dina uppgifter krävs för att genomföra ansökningsförfarandet, artikel 88 i DSGVO i kombination med artikel 88 i DSGVO och artikel 88 i DSGVO. § 26 i den federala dataskyddslagen (BDSG) är den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter.

När det gäller särskilda kategorier av personuppgifter (t.ex. hälsouppgifter, fackförenings- eller religionstillhörighet eller andra "känsliga" uppgifter) baseras behandlingen på ditt samtycke i enlighet med artikel 9.2 a i DSGVO, vilket du har uttryckt genom att meddela dessa uppgifter.

Om din ansökan har godkänts och ett anställningsförhållande upprättas med oss, kommer dina uppgifter att lagras under anställningsförhållandets varaktighet. När du lämnar oss kommer vi att behandla dina uppgifter i högst tre år för att bevara bevis.

De behandlade personuppgifterna kommer att raderas i den mån behandlingen inte längre är nödvändig för att uppfylla avtalet eller om du begär att vi ska radera uppgifterna inom ramen för hävandet av dina rättigheter som registrerad person. Detta sker regelbundet senast sex (6) månader efter det att ansökningsförfarandet avslutats, om inga längre lagringsskyldigheter gäller . Om du inte är anställd, kan en längre lagringstid på 24 månader från den sista individuella kontakten med dig - till exempel för att försvara oss mot eventuella AGG-krav - vara nödvändig i enskilda fall på grundval av våra legitima intressen enligt artikel 6.1 f i DSGVO.

 

 

 

VI. diverse

 

Ändring av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy när som helst i enlighet med lagen.

INSTÄLLNINGAR FÖR COOKIES

Vi använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på bästa möjliga sätt och för att förbättra vår kommunikation med dig. Vi tar hänsyn till ditt val och använder endast de uppgifter för vilka du ger oss ditt samtycke.

Dessa cookies hjälper till att göra vår webbplats användbar genom att möjliggöra grundläggande funktioner som sidnavigering och tillgång till säkra områden. Vår webbplats kan inte fungera korrekt utan dessa cookies.

Dessa cookies hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med vår webbplats genom att samla in anonym information. Med denna information kan vi kontinuerligt förbättra vårt erbjudande.

Dessa cookies används för att följa besökare på webbplatser. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilda användaren och därför mer värdefulla för utgivare och tredjepartsannonsörer.