Erklärung zum Datenschutz der Meyer Burger Technology AG

Senaste uppdatering: 14 december 2020

Vi är glada över ditt intresse för vårt företag. Ledningen på Meyer Burger Technology AG fäster särskild vikt vid dataskydd. Det är principiellt möjligt att använda Meyer Burger Technology AG:s webbplatser utan att ange några personuppgifter. Om en person vill använda någon av företagets tjänster via webbplatsen kan det dock bli nödvändigt för oss att behandla dennes personuppgifter. Om det är nödvändigt att behandla personuppgifter och behandlingen inte har rättslig grund inhämtar vi den registrerades godkännande.

Behandlingen av personuppgifter, exempelvis en persons namn, adress, e-postadress och telefonnummer, sker alltid i enlighet med Dataskyddsförordningen och de nationella dataskyddslagar som gäller för Meyer Burger Technology AG. Med denna dataskyddspolicy vill vi informera allmänheten om inhämtade, använda och behandlade personuppgifters typ, omfattning och syfte. Vidare upplyser denna dataskyddspolicy registrerade om deras rättigheter.

Meyer Burger Technology AG har som registeransvarig vidtagit flertalet tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett så fullständigt skydd som möjligt för personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Internetbaserade dataöverföringar kan dock uppvisa säkerhetsluckor vilket innebär att ett absolut skydd inte kan garanteras. Av denna orsak vill vi uttryckligen hänvisa till möjligheten att tillhandahålla personuppgifter via andra sätt som till exempel telefon.

1. Definitioner

Meyer Burger Technology AG:s dataskyddspolicy innehåller de begrepp som används i EU:s dataskyddsförordning. Vår dataskyddspolicy ska vara läsbar och förståelig för både allmänheten och för våra kunder och partner. För att garantera detta vill vi börja med att förklara de begrepp som används.

I denna dataskyddspolicy använder vi bland annat följande begrepp:

a)    Personuppgifter


Personuppgifter omfattar alla uppgifter som handlar om en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad ”registrerad”). En fysisk person anses vara identifierbar om denne direkt eller indirekt kan identifieras med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

b)    Registrerad


Registrerad betecknar varje identifierad eller identifierbara fysiska person vars personuppgifter behandlas av registeransvarig.

c)    Behandling


Behandling är en automatisk eller icke-automatisk åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, som insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, läsning, framtagning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

d)    Begränsning av behandling


Begränsning av behandling innebär att lagrade personuppgifter markeras med syftet att begränsa behandlingen av dessa i framtiden.

e)    Profilering


Profilering betecknar varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att dessa personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga denna fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar.

f)     Pseudonymisering


Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sätt som innebär att personuppgifterna inte längre kan tillskrivas en specifik registrerad person utan att kompletterande uppgifter används, under förutsättning att dessa kompletterande uppgifter förvaras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att personuppgifterna inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person.

g)    Personuppgiftsansvarig


Personuppgiftsansvarig är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Om ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas i unionsrätten eller i medlemsstatens nationella rätt.

h)    Personuppgiftsbiträde


Personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

i)      Mottagare


Mottagare är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ till vilket personuppgifterna utlämnas, vare sig det är en tredje part eller inte. Offentliga myndigheter som kan komma att motta personuppgifter inom ramen för ett särskilt uppdrag i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt ska dock inte betraktas som mottagare.

j)      Tredje part


Tredje part är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller organ som inte är den registrerade personen, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet eller de personer som under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar är behöriga att behandla personuppgifterna.

k)    Samtycke


Samtycke av den registrerade personen är varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.

 

2. Namn och adress till personuppgiftsansvarig och företrädare i EU

a)    Namn och adress till personuppgiftsansvarig


Personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen, andra i EU-medlemsstaternas gällande dataskyddslagar och andra bestämmelser som rör dataskydd är:

Meyer Burger Technology AG


Schorenstrasse 39


3645 Gwatt (Thun)


Schweiz

Tel.: +41 33 221 28 00


E-postadress: mbtinfo@meyerburger.com


Webbplats: www.meyerburger.com 

b)    Namn och adress till företrädare i EU


Eftersom Meyer Burger Technology AG har sin sits utanför EU har de följande företrädare i EU i enlighet med artikel 27 avsnitt 1 i dataskyddsförordningen:

Meyer Burger (Germany) GmbH


Katja Tavernaro


An der Baumschule 6-8


09337 Hohenstein-Ernstthal


Tyskland

Tel.: +49 372 367 11 01


E-postadress: katja.tavernaro(at)meyerburger.com

Företrädaren har i uppdrag att utöver Meyer Burger Technology AG eller å deras vägnar fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheter och registrerade personer för samtliga frågor som rör behandlingen för att garantera att de dataskyddsrättsliga föreskrifterna följs.

 

3. Cookies

Meyer Burger Technology AG:s webbplatser använder cookies. Cookies är textfiler som webbläsaren sparar och lagrar på datorn.

Det är vanligt att webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett cookie-ID. Ett cookie-ID är en entydig identifierare för respektive cookie. De består av en teckensekvens som gör att internetsidor och servrar kan identifiera webbläsaren som sparade cookien. Detta gör det möjligt för de besökta webbplatserna och servrarna att skilja en persons webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En specifik webbläsare kan identifieras och kännas igen med hjälp av cookie-ID.

Genom att använda cookies kan Meyer Burger Technology AG tillhandahålla webbplatsens besökare med användarvänliga funktioner som inte fungerar utan cookies.

Med hjälp av cookies kan informationen och erbjudanden på vår webbplats optimeras för användaren. Som redan nämnts gör cookies att vi kan känna igen besökare på vår webbplats. Syftet med det är att göra det lättare för besökarna att använda webbplatsen. Till exempel måste en besökare som godkänt cookies inte ange sina inloggningsuppgifter varje gång hen besöker samma webbplats eftersom webbplatsen och datorn har sparat den informationen i en cookie. Ett annat exempel är cookies för varukorgen hos olika nätbutiker. Med hjälp av en cookie kan nätbutiken komma ihåg vilka artiklar kunden har lagt i den virtuella varukorgen.

Besökare på vår webbplats kan när som helst förhindra att cookies används på vår webbplats genom att anpassa inställningarna i sin webbläsare så att den inte lagrar cookies. Vidare kan sparade cookies när som helst raderas i webbläsaren eller med andra program. Detta kan göras i alla webbläsare. Om en besökare avaktiverar cookies i sin webbläsare kan det hända att vissa funktioner på webbplatsen inte fungerar.

INSTÄLLNINGAR FÖR COOKIES

Vi använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på bästa möjliga sätt och för att förbättra vår kommunikation med dig. Vi tar hänsyn till ditt val och använder endast de uppgifter för vilka du ger oss ditt samtycke.

Dessa cookies hjälper till att göra vår webbplats användbar genom att möjliggöra grundläggande funktioner som sidnavigering och tillgång till säkra områden. Vår webbplats kan inte fungera korrekt utan dessa cookies.

Dessa cookies hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med vår webbplats genom att samla in anonym information. Med denna information kan vi kontinuerligt förbättra vårt erbjudande.

Dessa cookies används för att följa besökare på webbplatser. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilda användaren och därför mer värdefulla för utgivare och tredjepartsannonsörer.