Polityka prywatności firmy Meyer Burger Technology AG

Aktualizacja: 14 grudnia 2020 roku

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych ma ogromne znaczenie dla dyrekcji firmy Meyer Burger Technology AG. Korzystanie ze stron internetowych Meyer Burger Technology AG jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych może się jednak okazać konieczne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, będzie chciała skorzystać z konkretnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, a brak jest podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zawsze pozyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych oraz krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych obowiązującymi Meyer Burger Technology AG. Poprzez niniejszą informację o polityce prywatności nasza firma pragnie przekazać do wiadomości publicznej informacje, jaki jest charakter, zakres oraz cel zbierania, wykorzystywania i przetwarzania przez nas danych osobowych. Kolejnym celem jest poinformowanie osób, których dane dotyczą, o przysługujących im prawach.

Firma Meyer Burger Technology AG, jako administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych, wdrożyła liczne środki techniczne oraz organizacyjne w celu zapewnienia najskuteczniej ochrony danych osobowych, które są przetwarzane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Internetowe transfery danych mogą jednak wykazywać luki w zabezpieczeniach, nie można więc zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego względu każda osoba, której dane dotyczą, może nam przekazać dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.

1. Definicje pojęć

Polityka prywatności firmy Meyer Burger Technology AG opiera się na terminologii stosowanej przez europejskiego prawodawcę przy wydawaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasza polityka prywatności powinna być łatwa do przeczytania i zrozumiała zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów oraz partnerów biznesowych. W tym celu chcielibyśmy najpierw objaśnić stosowaną przez nas terminologię.

W niniejszej polityce prywatności stosujemy między innymi następujące pojęcia:

a)    Dane osobowe
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Jako możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną określa się osobę, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku szczególnych cech właściwych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

b)    Osoba, której dane dotyczą
Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie danych.

c)    Przetwarzanie
Przetwarzanie oznacza operację lub szereg operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d)    Ograniczenie przetwarzania
Ograniczenie przetwarzania jest to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

e)    Profilowanie
Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegającego na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

f)     Pseudonimizacja
Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, aby nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno oraz są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g)    Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych
Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, instytucję lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i środki takiego przetwarzania są określone w prawie unijnym lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie unijnym lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

h)    Podmiot przetwarzający
Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

i)      Odbiorca
Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem unijnym lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

j)      Strona trzecia
Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny podmiot, z wyjątkiem osoby, której dane dotyczą, administratora, podmiotu przetwarzającego oraz osób, które na podstawie bezpośredniego upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego mogą przetwarzać dane osobowe.

k)    Zgoda
Zgoda to dobrowolne, konkretne i świadome wyrażenie woli przez osobę, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, przez które osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

 

2. Nazwa i adres administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie danych oraz przedstawiciela w Unii Europejskiej

a)    Nazwa i adres administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych
Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, innych przepisów w zakresie ochrony danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych regulacji w zakresie prawnej ochrony danych jest firma:

Meyer Burger Technology AG
Schorenstrasse 39
3645 Gwatt (Thun)
Szwajcaria

Tel.: +41 33 221 28 00
E-mail: mbtinfo@meyerburger.com
Strona internetowa: www.meyerburger.com 

b)    Nazwa i adres przedstawiciela w Unii Europejskiej
Ponieważ firma Meyer Burger Technology AG ma swoją siedzibę poza granicami Unii Europejskiej, zgodnie z Art. 27 ust. 1 RODO ustanawia następującego przedstawiciela w Unii Europejskiej:

Meyer Burger (Germany) GmbH
Katja Tavernaro
An der Baumschule 6-8
09337 Hohenstein-Ernstthal
Niemcy

Tel.: +49 3723 671 101
E-mail: katja.tavernaro(at)meyerburger.com

Przedstawiciel jest upoważniony do działania jako punkt kontaktowy – wraz z firmą Meyer Burger Technology AG lub w jej zastępstwie – w szczególności dla organów nadzorczych i osób, których dane dotyczą, we wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych w celu zapewnienia zgodności z przepisami o ochronie danych.

 

3. Cookies

Strony internetowe firmy Meyer Burger Technology AG wykorzystują cookies. Cookies to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w systemie komputerowym przez przeglądarkę internetową.

Z cookies korzysta wiele stron internetowych i serwerów. Wiele plików cookie zawiera tak zwany cookie-ID. Cookie-ID to jednoznaczny identyfikator cookies. Składa się on z ciągu znaków, za pomocą których strony internetowe i serwery mogą być przyporządkowane do określonej przeglądarki internetowej, w której został zapisany plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom na odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne cookies. Jednoznaczny identyfikator cookie-ID pozwala na rozpoznanie i identyfikację określonej przeglądarki internetowej.

Dzięki wykorzystaniu cookies firma Meyer Burger Technology AG może udostępniać użytkownikom tej strony internetowej usługi bardziej przyjazne dla użytkownika, co nie byłoby możliwe bez umieszczania pliku cookie.

Przy pomocy cookies informacje oraz oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane pod kątem użytkownika. Jak wspomniano wyżej, cookies umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Przykładowo użytkownik strony internetowej wykorzystującej cookies nie musi przy każdej wizycie na stronie internetowej ponownie wpisywać swoich danych dostępowych, ponieważ robi to za niego strona internetowa i plik cookie zapisany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka towarów w sklepie internetowym. Przy użyciu pliku cookie sklep internetowy zapamiętuje artykuły klienta włożone do wirtualnego koszyka.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu cookies przez naszą stronę internetową poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej, z której korzysta i tym samym może na stałe sprzeciwić się umieszczaniu cookies. Ponadto umieszczone już cookies można w dowolnej chwili usunąć za pośrednictwem przeglądarki internetowej albo innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich powszechnie używanych przeglądarkach internetowych. Dezaktywowanie umieszczania cookies w przeglądarce internetowej używanej przez osobę, której dane dotyczą może spowodować, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą w pełni dostępne.

USTAWIENIA COOKIES

Używamy plików cookie, aby umożliwić Ci jak najlepsze korzystanie z naszej strony internetowej i poprawić naszą komunikację z Tobą. Bierzemy pod uwagę Twój wybór i wykorzystujemy tylko te dane, na które wyrażasz zgodę.

Te pliki cookie ułatwiają korzystanie z naszej strony internetowej, umożliwiając korzystanie z podstawowych funkcji, takich jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów. Nasza strona internetowa nie może działać poprawnie bez tych plików cookie.

Te pliki cookie pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję z naszą witryną, gromadząc informacje anonimowo. Dzięki tym informacjom możemy stale ulepszać naszą ofertę.

Te pliki cookie służą do śledzenia odwiedzających na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są trafne i angażujące dla poszczególnych użytkowników, a przez to bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.