Choose another country/region to access content for your location.

Avtal

mellan

 

Meyer Burger (Industries) GmbH, Carl-Schiffner-Straße 17, 09599 Freiberg, Tyskland

- hädanefter "MB" -

 

och

 

________________________________________________

- hädanefter "PARTNER" -

 

Inledning

MB har en webbplats på följande adress www.meyerburger.com MB har en webbplats med information om solcellsanläggningar och installation av dessa på fastigheter. Webbplatsen är i första hand avsedd för informationsändamål, den är allmänt tillgänglig och är inte reserverad för experter.

För att underlätta för dem som är intresserade av MB:s solcellsprodukter att hitta en lämplig installatör av solcellssystem finns på webbplatsen funktionen "Installateur-Finder" . Detta är en online-katalog som efter en motsvarande förfrågan om var den intresserade partens fastighet är belägen, namnger de registrerade lokala kvalificerade installatörerna som potentiella kontakter för den intresserade parten (hädanefter: "verktyget").

PARTNER driver ett kvalificerat specialföretag med fokus på installation av solcellssystem och vill gärna ingå i verktyget med ett bidrag.

Parterna är nu överens om följande:

 

§ 1

AVTALETS FÖREMÅL.

(1)        MB beviljar PARTNER ett kostnadsfritt bidrag till verktyget på webbplatsen www.meyerburger. com.

(2)        Införandet ska innehålla de uppgifter om PARTNERs specialiserade företag som MB begär eller som PARTNER tillhandahåller och, om så önskas, en logotyp för detta företag. PARTNER ska förse MB eller en tredje part som utsetts av MB med all information som ska återges i en form och, om nödvändigt, en bildfil för logotypen i ett separat e-postmeddelande. PARTNER bekräftar att MB får använda denna logotyp för publicering på webbplatsen och att PARTNER äger rättigheterna till logotypen.

(3)        LEVERANTÖREN bekräftar att MB inte har någon skyldighet att upprätthålla webbplatsen www.meyerburger. com och verktyget och att MB har rätt att ändra eller avbryta driften av webbplatsen och/eller verktyget när som helst efter eget gottfinnande. MB har också ensam rätt att utforma webbplatsen och verktyget, och leverantören har inga krav på en viss ordning av poster i verktyget eller på en viss visning av sin post i verktyget.

(4)        PARTNER erkänner att MB i och med att verktyget används eller PARTNERs inträde i det inte tar på sig någon försäkran eller skyldighet att ta ansvar för marknadsföringseffekter, t.ex. när det gäller att öka marknadskännedomen, kundbasen, beställningar, omsättning etc. till förmån för PARTNER; detta avtal ingås inte av parterna i syfte att påverka upphandlingsbeslut eller ur omsättningssynpunkt.

 

§ 2

PARTERNAS SKYLDIGHETER

(1)        LEVERANTÖREN garanterar att all information som tillhandahålls av leverantören för publicering i verktyget är korrekt. PARTNER ska utan dröjsmål informera MB om eventuella ändringar i textform så att MB vid behov kan korrigera uppgifterna.

(2)        PARTNER ska också se till att alla lagstadgade och andra bindande krav (hantverkskammare eller liknande) uppfylls. Om tredje part gör anspråk på MB på grund av felaktig eller otillåten information som tillhandahållits av LEVERANTÖREN ska LEVERANTÖREN på första begäran fullt ut ersätta MB i detta avseende.

(3)        MB garanterar att webbplatsen och verktyget inrättas och underhålls i enlighet med gällande bestämmelser. Detta gäller särskilt kraven på dataskydd.

(4)        Skadeståndsanspråk från LEVERANTÖREN - oavsett rättslig grund - är uteslutna om MB, dess representanter eller ställföreträdare inte har gjort sig skyldiga till grov vårdslöshet eller uppsåt. MB ansvarar inte för indirekta skador, särskilt inte för följdskador och skador som inte kunde förutses när avtalet ingicks, såvida inte MB, dess företrädare eller ställföreträdare kan anklagas för uppsåtliga handlingar och/eller försummelser i detta avseende. Ovanstående begränsningar ska inte gälla för skador till följd av skador på liv, lem eller hälsa eller i fall där ansvaret är obligatoriskt enligt lag, t.ex. vid ansvar för övertagande av en garanti, ansvar enligt produktansvarslagen eller vid klandervärt åsidosättande av väsentliga avtalsförpliktelser (kardinalförpliktelser).  Kardinalförpliktelser är de väsentliga förpliktelser som utgör grunden för detta avtal, som var avgörande för ingåendet av detta avtal och som Leverantören kan förlita sig på att de uppfylls.

(5)        MB:s ansvar är begränsat till 1000,00 euro (i ord: tusen euro) i alla fall av ersättningsskyldighet.

 

§ 3

AVTALETS LÖPTID.

(1)        Detta avtal ska träda i kraft vid undertecknandet och ska ingås på obestämd tid.

(2)        Parterna har rätt att säga upp avtalet när som helst med fyra veckors uppsägningstid. Rätten att säga upp avtalet utan uppsägningstid på grund av goda skäl förblir oförändrad.

(3)        En uppsägning måste vara i textform för att vara effektiv.

 

§ 4

DATABEHANDLING

(1)        Inom ramen för detta avtal ska MB behandla personuppgifter om LEVERANTÖREN i enlighet med lagstadgade bestämmelser, särskilt den allmänna dataskyddsförordningen (DSGVO). All användning av personuppgifter på grundval av ett lagligt tillstånd ska ske särskilt i samband med uppfyllandet av avtalsförpliktelser.

(2)        LEVERANTÖREN bekräftar att de uppgifter som lämnas i formuläret kan valideras av autenticitets- och uppdateringsskäl före eller till och med efter en aktivering eller listning i Installer Finder, och MB kan också kontakta LEVERANTÖREN i detta syfte. Kontakten kan omfatta projektförfrågningar eller kapacitetsförfrågningar för genomförande av specifika kundförfrågningar som bland annat baseras på analys av geografiska parametrar.

(3) Tillhandahållandet av personuppgifterna är nödvändigt för att fullgöra detta avtal. Den möjliga konsekvensen av att inte lämna uppgifterna är att avtalet inte kan genomföras.

(4)        När det gäller ytterligare bestämmelser om dataskydd och de registrerades rättigheter hänvisar vi till den separata dataskyddsförklaringen, som kan sparas och/eller skrivas ut.

 

§ 5

SLUTBESTÄMMELSER.

(1)        Inga avtal utanför detta avtal har ingåtts. Ändringar och/eller kompletteringar måste göras skriftligen; detta gäller även ändringar och/eller undantag från själva kravet på skriftlig form.

(2)        Detta avtal får inte överföras helt eller delvis till tredje part utan den andra partens samtycke. Detta gäller dock inte om MB överlåter företaget till ett närstående företag i den mening som avses i §§ 15ff. AktG.

(3)        Tillämplig lag för alla anspråk som uppstår ur eller i samband med detta avtal är Förbundsrepubliken Tysklands lag, med undantag för internationell privaträtt. Dresden är exklusivt behörig domstol för alla tvister enligt detta avtal.

(4)        Om någon bestämmelse i detta avtal skulle vara eller bli ogiltig helt eller delvis, ska giltigheten av de övriga bestämmelserna inte påverkas av detta. I detta fall förbinder sig parterna att ersätta den ogiltiga bestämmelsen med en giltig bestämmelse som ligger så nära den bestämmelse som ska ersättas som möjligt med avseende på dess ekonomiska effekter och avtalets syfte. Detsamma gäller för att fylla kryphål i avtalet.

 

 

Freiberg, _________________

 

 

______________________________

Meyer Burger (Industries) GmbH

 

 

______________________________

PARTNER