Umova

między

 

Meyer Burger (Industries) GmbH, Carl-Schiffner-Straße 17, 09599 Freiberg, Niemcy

- odtąd "MB" -.

 

oraz

 

________________________________________________

- odtąd "PARTNER" -.

 

Preambuła

MB prowadzi stronę internetową pod adresem www.meyerburger.com MB prowadzi stronę internetową zawierającą informacje na temat systemów fotowoltaicznych i ich instalacji na nieruchomościach. Strona służy przede wszystkim celom informacyjnym, jest ogólnie dostępna i nie jest zarezerwowana wyłącznie dla ekspertów.

Aby ułatwić osobom zainteresowanym produktami fotowoltaicznymi MB znalezienie odpowiedniego instalatora systemów fotowoltaicznych, na stronie internetowej dostępna jest funkcja "Installateur-Finder" . Jest to katalog internetowy, który po odpowiednim zapytaniu o lokalizację nieruchomości zainteresowanej strony, wskazuje zarejestrowanych lokalnych wykwalifikowanych instalatorów jako potencjalne osoby kontaktowe zainteresowanej strony (dalej: "narzędzie").

PARTNER jest wykwalifikowaną firmą specjalistyczną zajmującą się instalacją systemów fotowoltaicznych i chciałaby zostać włączona do tego narzędzia poprzez wpis.

W związku z powyższym strony zgadzają się co do poniższych kwestii:

 

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

(1)        MB przyznaje PARTNEROWI bezpłatny wpis do narzędzia na stronie internetowej www.meyerburger. com.

(2)        The entry shall contain the details of PARTNER's specialist company requested by MB or provided by PARTNER and, if desired, a logo of that same. PARTNER powinien dostarczyć firmie MB lub stronie trzeciej wyznaczonej przez MB wszystkie informacje, które mają być reprodukowane w formie i, jeśli to konieczne, plik graficzny logo w osobnym e-mailu. PARTNER potwierdza, że MB może używać tego logo do publikacji na stronie internetowej i że PARTNER posiada prawa do logo.

(3)        DOSTAWCA przyjmuje do wiadomości, że MB nie ma obowiązku utrzymywania strony internetowej www.meyerburger. com i Narzędzie oraz że firma MB ma prawo do modyfikowania lub zaprzestania działania Witryny i/lub Narzędzia w dowolnym momencie według własnego uznania. Wygląd strony internetowej i narzędzia również zależy od wyłącznego uznania firmy MB; DOSTAWCA nie ma prawa do określonej kolejności wpisów w narzędziu ani do określonego sposobu wyświetlania swojego wpisu w narzędziu.

(4)        PARTNER przyjmuje do wiadomości, że w związku z działaniem narzędzia lub wpisem PARTNERA do niego, MB nie przyjmuje żadnych zapewnień ani zobowiązań do przyjęcia odpowiedzialności za efekty marketingowe, na przykład w odniesieniu do zwiększenia świadomości rynku, bazy klientów, zamówień, obrotów itp. na rzecz PARTNERA; niniejsza umowa nie jest zawierana przez strony w celu wpływania na decyzje dotyczące zamówień lub z punktu widzenia obrotów.

 

§ 2

OBOWIĄZKI STRON

(1)        DOSTAWCA gwarantuje, że wszystkie informacje dostarczone przez niego w celu publikacji w Narzędziu są dokładne. PARTNER powinien bezzwłocznie poinformować MB o wszelkich zmianach w formie tekstowej, aby w razie potrzeby MB mógł dokonać korekty wpisu.

(2)        PARTNER powinien także zapewnić zgodność ze wszystkimi wymogami ustawowymi i innymi obowiązującymi wymogami (Izba Rzemieślnicza lub podobne). Jeśli strony trzecie zgłoszą roszczenia wobec firmy MB z powodu nieprawidłowych lub niedopuszczalnych informacji dostarczonych przez DOSTAWCĘ, DOSTAWCA na pierwsze żądanie w pełni zabezpieczy firmę MB w tym zakresie.

(3)        Firma MB gwarantuje utworzenie i utrzymanie witryny internetowej wraz z narzędziem zgodnie z odpowiednimi przepisami. Dotyczy to w szczególności wymogów w zakresie ochrony danych.

(4)        Roszczenia odszkodowawcze DOSTAWCY - bez względu na podstawę prawną - są wykluczone, jeśli MB, jego przedstawiciele lub zastępcy nie są winni rażącego zaniedbania lub działania umyślnego. Firma MB nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, w szczególności za szkody następcze i szkody nieprzewidywalne w momencie zawierania umowy, chyba że firmie MB, jej przedstawicielom lub osobom działającym w jej imieniu można zarzucić celowe działania i/lub zaniechania w tym zakresie. Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do szkód wynikających z utraty życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia oraz w przypadkach, w których odpowiedzialność jest obowiązkowa z mocy prawa, np. w przypadku odpowiedzialności za przyjęcie gwarancji, odpowiedzialności na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt lub w przypadku zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych (zobowiązania kardynalne).  Zobowiązania kardynalne to istotne zobowiązania, które stanowią podstawę niniejszej umowy, które były decydujące dla zawarcia niniejszej umowy i na których wypełnieniu DOSTAWCA może polegać.

(5)        Odpowiedzialność firmy MB jest ograniczona do 1000,00 EUR (słownie: jeden tysiąc EURO) w każdym przypadku obowiązku wypłaty odszkodowania.

 

§ 3

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

(1)        Niniejsza Umowa wchodzi w życie po jej podpisaniu i zostaje zawarta na czas nieokreślony.

(2)        Strony mają prawo rozwiązać umowę w dowolnym momencie z zachowaniem czterotygodniowego okresu wypowiedzenia. Prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z ważnego powodu pozostaje nienaruszone.

(3)        Każde wypowiedzenie, aby było skuteczne, musi mieć formę tekstową.

 

§ 4

PRZETWARZANIE DANYCH

(1)        W ramach niniejszej umowy MB będzie przetwarzać dane osobowe DOSTAWCY zgodnie z przepisami ustawowymi, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (DSGVO). Wszelkie wykorzystanie danych osobowych na podstawie zgody prawnej odbywa się w szczególności w związku z wypełnianiem zobowiązań umownych.

(2)        DOSTAWCA przyjmuje do wiadomości, że jego dane podane w formularzu mogą zostać zweryfikowane pod kątem autentyczności i aktualności przed lub nawet po aktywacji lub umieszczeniu w wyszukiwarce instalatorów, a MB może również skontaktować się w tym celu z DOSTAWCĄ. Kontakt ten może obejmować zapytania dotyczące projektów lub możliwości realizacji konkretnych zapytań klientów, między innymi na podstawie analizy parametrów geograficznych.

(3) Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania niniejszej umowy. Ewentualną konsekwencją nieprzekazania danych jest brak możliwości realizacji umowy.

(4)        W odniesieniu do dalszych przepisów dotyczących ochrony danych i praw osób, których dane dotyczą, należy zapoznać się z oddzielną deklaracją ochrony danych, którą można zapisać i/lub wydrukować.

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

(1)        Nie zawarto żadnych innych porozumień poza tą umową. Zmiany i/lub uzupełnienia muszą być dokonywane w formie pisemnej; dotyczy to również wszelkich zmian i/lub odstąpienia od wymogu formy pisemnej.

(2)        Niniejsza Umowa nie może być przenoszona w całości ani w części na osoby trzecie bez zgody drugiej strony. Nie dotyczy to jednak przeniesienia przez MB do firmy stowarzyszonej w rozumieniu §§ 15 i nast. AktG.

(3)Prawem           właściwym dla wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej umowy lub z nią związanych jest prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem międzynarodowego prawa prywatnego. Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest Drezno.

(4)        Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub stanie się nieważne w całości lub w części, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnego postanowienia ważnym postanowieniem, które jest jak najbardziej zbliżone do postanowienia zastępowanego pod względem skutków gospodarczych i celu umowy. To samo dotyczy wypełniania luk w umowie.

 

Freiberg, _________________

 

 

______________________________

Meyer Burger (Industries) GmbH

 

 

______________________________

PARTNER

USTAWIENIA COOKIES

Używamy plików cookie, aby umożliwić Ci jak najlepsze korzystanie z naszej strony internetowej i poprawić naszą komunikację z Tobą. Bierzemy pod uwagę Twój wybór i wykorzystujemy tylko te dane, na które wyrażasz zgodę.

Te pliki cookie ułatwiają korzystanie z naszej strony internetowej, umożliwiając korzystanie z podstawowych funkcji, takich jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów. Nasza strona internetowa nie może działać poprawnie bez tych plików cookie.

Te pliki cookie pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję z naszą witryną, gromadząc informacje anonimowo. Dzięki tym informacjom możemy stale ulepszać naszą ofertę.

Te pliki cookie służą do śledzenia odwiedzających na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są trafne i angażujące dla poszczególnych użytkowników, a przez to bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.