Choose another country/region to access content for your location.

Overeenkomst

tussen

 

Meyer Burger (Industries) GmbH, Carl-Schiffner-Straße 17, 09599 Freiberg, Duitsland

- voortaan "MB" -

 

en

 

________________________________________________

- vanaf nu "PARTNER" -

 

Preambule

MB onderhoudt een website op www.meyerburger.com MB onderhoudt een website met informatie over het onderwerp fotovoltaïsche systemen en de installatie daarvan op onroerend goed. De website dient in de eerste plaats ter informatie, is algemeen toegankelijk en niet alleen voorbehouden aan deskundigen.

Om het voor geïnteresseerden in fotovoltaïsche producten van MB gemakkelijker te maken een geschikte installateur van fotovoltaïsche systemen te vinden, bevat de website de functie "Installateur-Finder" . Dit is een on-linedirectory die, na een overeenkomstige zoekopdracht van de plaats waar het onroerend goed van de belanghebbende zich bevindt, de geregistreerde plaatselijke gekwalificeerde installateurs als potentiële contactpersonen van de belanghebbende noemt (hierna: het "instrument").

PARTNER exploiteert een gekwalificeerd gespecialiseerd bedrijf dat zich richt op de installatie van PV-systemen en wil graag met een vermelding in de tool worden opgenomen.

Dit gezegd zijnde, zijn de partijen het nu eens over het volgende:

 

§ 1

VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

(1)        MB verleent PARTNER een gratis vermelding in de tool op de website www.meyerburger. com.

(2)        De vermelding dient de door MB gevraagde of door PARTNER verstrekte gegevens van het specialistische bedrijf van PARTNER te bevatten en desgewenst een logo van dit bedrijf. DEELNEMER zal aan MB of aan een door MB aan te wijzen derde in een aparte e-mail alle te reproduceren informatie in een vorm en indien nodig een beeldbestand voor het logo verstrekken. PARTNER bevestigt dat MB dit logo mag gebruiken voor publicatie op de website en dat PARTNER eigenaar is van de rechten op het logo.

(3)        LEVERANCIER erkent dat MB niet verplicht is om de website www.meyerburger. com en de Tool en dat het MB vrij staat om de werking van de Website en/of de Tool te allen tijde en naar eigen goeddunken te wijzigen of stop te zetten. De vormgeving van de website en de tool is ook ter uitsluitende beoordeling van MB; LEVERANCIER heeft geen aanspraak op een bepaalde volgorde van vermeldingen in de tool, noch op een bepaalde weergave van zijn vermelding in de tool.

(4)        PARTNER erkent dat met de werking van het instrument of de toetreding van PARTNER daartoe, MB geen enkele zekerheid of verplichting op zich neemt om verantwoordelijkheid te nemen voor marketingeffecten, bijvoorbeeld met betrekking tot het vergroten van de marktbekendheid, het klantenbestand, bestellingen, omzet, etc. ten voordele van PARTNER; deze overeenkomst wordt door partijen niet gesloten met het oog op het beïnvloeden van aankoopbeslissingen of uit het oogpunt van omzet.

 

§ 2

VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN

(1)        LEVERANCIER garandeert dat alle door hem verstrekte informatie voor publicatie in de Tool accuraat is. DEELNEMER zal MB onverwijld op de hoogte stellen van eventuele tekstwijzigingen zodat, indien nodig, een correctie van de vermelding door MB kan worden doorgevoerd.

(2)        De DEELNEMER zal tevens toezien op de naleving van alle wettelijke en andere dwingende voorschriften (Kamer van Ambachten of gelijkaardig). Indien door derden vorderingen tegen MB worden ingesteld wegens door LEVERANCIER verstrekte onjuiste of ontoelaatbare informatie, zal LEVERANCIER MB ter zake op eerste verzoek volledig vrijwaren.

(3)        MB garandeert de website inclusief de tool in te richten en te onderhouden in overeenstemming met de relevante bepalingen. Dit geldt in het bijzonder voor de eisen inzake gegevensbescherming.

(4)        Aanspraken op schadevergoeding door LEVERANCIER - ongeacht de rechtsgrond - zijn uitgesloten indien MB, haar vertegenwoordigers of hulppersonen zich niet schuldig hebben gemaakt aan grove nalatigheid of opzet. MB is niet aansprakelijk voor indirecte schade, in het bijzonder voor gevolgschade en schade die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet voorzienbaar was, tenzij MB, haar vertegenwoordigers of plaatsvervangers terzake opzet kan worden verweten. De bovenstaande beperkingen gelden niet voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid of in gevallen waarin aansprakelijkheid wettelijk verplicht is, bijv. in het geval van aansprakelijkheid voor de overname van een garantie, aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheidswet of in gevallen van verwijtbare schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen).  Kardinale verplichtingen zijn de wezenlijke verplichtingen die de grondslag van deze overeenkomst vormen, die beslissend waren voor het sluiten van deze overeenkomst en op de nakoming waarvan LEVERANCIER mag vertrouwen.

(5)        De aansprakelijkheid van MB is in ieder geval beperkt tot EUR 1000,00 (zegge: éénduizend euro) in het geval van een verplichting tot vrijwaring.

 

§ 3

DUUR VAN DE OVEREENKOMST

(1)        Deze overeenkomst treedt in werking bij de ondertekening en wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

(2)        De partijen hebben het recht de overeenkomst te allen tijde te beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Het recht om de overeenkomst om gegronde redenen zonder opzegtermijn te beëindigen, blijft onverlet.

(3)        Elke opzegging moet in tekstvorm gebeuren om effectief te zijn.

 

§ 4

GEGEVENSVERWERKING

(1)        In het kader van deze overeenkomst zal MB persoonsgegevens van LEVERANCIER verwerken in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO). Elk gebruik van persoonsgegevens op grond van een wettelijke toestemming geschiedt met name in het kader van de nakoming van contractuele verplichtingen.

(2)        LEVERANCIER erkent dat zijn in het formulier verstrekte gegevens voor of zelfs na een activering of vermelding in de Installateurzoeker op echtheid en actualiteit gevalideerd kunnen worden en dat MB hiertoe ook met LEVERANCIER contact kan opnemen. Het contact kan betrekking hebben op projectaanvragen of capaciteitsaanvragen voor de verwezenlijking van specifieke klantenaanvragen, onder meer op basis van de analyse van geografische parameters.

(3) De verstrekking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst. Het mogelijke gevolg van het niet verstrekken van de gegevens is dat het contract niet kan worden uitgevoerd.

(4)        Met betrekking tot de verdere voorschriften inzake gegevensbescherming en de rechten van de betrokkenen wordt verwezen naar de afzonderlijke verklaring inzake gegevensbescherming, die kan worden opgeslagen en/of afgedrukt.

 

§ 5

SLOTBEPALINGEN

(1)        Afspraken buiten dit contract zijn niet gemaakt. Wijzigingen en/of aanvullingen dienen schriftelijk te geschieden; dit geldt ook voor elke wijziging en/of opheffing van deze schriftelijke vormvereiste zelf.

(2)        Deze Overeenkomst mag noch geheel noch gedeeltelijk aan een derde worden overgedragen zonder de toestemming van de andere partij. Dit geldt echter niet voor een overdracht door MB aan een met haar verbonden onderneming in de zin van §§ 15 e.v. AktG.

(3) Voor alle vorderingen die uit of in verband met deze overeenkomst ontstaan, is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het internationaal privaatrecht. De uitsluitende bevoegde rechtbank voor alle geschillen uit hoofde van dit contract is Dresden.

(4)        Indien een bepaling van dit contract geheel of gedeeltelijk ongeldig is of wordt, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In dat geval verbinden de partijen zich ertoe de ongeldige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die, wat de economische gevolgen en het doel van de overeenkomst betreft, de te vervangen bepaling zo dicht mogelijk benadert. Hetzelfde geldt voor het opvullen van leemten in het contract.

 

Freiberg, de _________________

 

 

______________________________

Meyer Burger (Industries) GmbH

 

 

______________________________

PARTNER